A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) www.squatting.ru* þehirdeki beyaz noktalara hayýr! [en]

Date Tue, 5 Jul 2005 23:38:11 +0200 (CEST)


Þehirlerimizde, beyaz noktalar, boþ ve terk edilmiþ binalar olmamalý.
Daha az laf, daha çok eylem! Ýþgalevleri hareketi farklý nedenlerden
dolayý, baþlarýný sokacak evi olmayan insanlardan doðdu.
Ýþgalciler, ileride orada yaþamak ve ihtiyacý olanlara
konut saðlamak amacýyla boþ binalarý iþgal ederler.
Ýþgal ettikleri binalarý onarýp etraflarýndaki bölgeleri temizlerler.
Avrupa'daki pek çok iþgalevi ayný zamanda kültür merkezidir,
kulüp, ücretsiz yemek bulunan kafeler, galeri, infoshoplar ve
daha fazlasýný sunarlar. Ýþgalevi hareketine adanmýþ olan ilk
Rus portalýna hoþgeldiniz!
Rusya'da iþgalevi hareketi ortaya çýkýyor. Buradaki projemiz,
iþgal düþüncesini daha da geliþtirmek ve savunmaktýr. Görevimiz,
hareketin tarihi, temel kavramlarý ve fikirlerine aþina olmanýzý
saðlamaktýr. Portalýmýzda, dünyanýn dört bir yanýndan yeraltý
iþgalevi arenasýndan makaleleri, haberleri fotoðraflarý,
raporlarý, DIY yayýnlarýnýn eleþtirileri, bütün bunlarý
ve çok daha fazlasýný bulabilirsiniz.
==================================
[Ed. Notu: Birkaç istisna haricinde, iþgalevi
hareketi, antiotoriter antikapitalist yelpazededir.]


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center