A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Hindistan, Haridwar'daki 4. PGA Konf. tarihleri [en]

Date Mon, 4 Jul 2005 22:43:56 +0200 (CEST)


PGA'dan ilham alan sevgili insanlar,
(Birisi mesajýn baþýnda diðeri içinde olmak üzere) 2 farklý tarih
içeren konferans çaðrýsýnýn yarattýðý karýþýklýk için özür dileriz.
Konferansýn tam tarihleri, tarým takvimi açýsýndan bakýldýðýnda,
en iyi tarihler olan 5 ila 12 Ekim'dir. Ayný zamanda bütün hazýrlýklar
da bu tarihlere göre yapýlýyor. Buna ek olarak, bu tarihlerin,
çoðu konferans delegesinin, çiftçi hareketlerinin 2 Ekim tarihinde
Mumbai'de yapmayý planladýðý eyleme katýlmalarýný olanaklý
kýlacaðýný da umuyoruz.
Buna göre konferans takvimi þöyle olacak:

2 Ekim: Mumbai'de eylem. Hint hareketleriyle birlikte Haridwar'a
hareket.

4 Ekim: Haridwar katýlýmcýlarýnýn varýþý.

5-6 Ekim: Aralarýnda erkekliðin de yer aldýðý,
gender/toplumsal-cinsiyet eðitimi atölyeleri.

7-8 Ekim: Bilgi Alýþveriþi: katýlýmcý örgütlerin önerdiði atölyeler,
cinsiyetçilik ve diðer tahakküm biçimleri, militarizm, özelleþtirme,
ticaret ve gender/toplumsal-cinsiyet vb. gibi

9-10 Ekim: Kampanyalar ve eylem planlarý. Alternatifler oluþturmak.
Bu iki gün içinde, inisiyatiflerin örgütlenmesi ve küresel düzetde
eylem
stratejilerine dair öneriler: deðiþ-tokuþ, uluslararasý-bölgesel
dayanýþma, sürdürülebilir kampanyalar vb. yaný sýra, Hong-Kong
DTÖ konferansýna karþý eylemlerin koordinasyonu ve Kapitalizme karþý
gelecekteki Küresel Eylem günleri tartýþýlýp somutlaþtýrýlacak.

11-12 Ekim: Küresel PGA süreci: toplantý komitesi, manifesto,
örgütlenme ilkeleri, sonraki konferanslar, vb.

13 Ekim: Nepal taban hareketlerini ziyaret. Eðer Nepal'e gitmek
mümkün olmazsa, sýnýrda dayanýþma eylemi ve Hint hareketlerini
ziyaret.

Dayanýþmayla,
Hint Çiftçi Hareketleri Koordinasyon Komitesi
======================================
* [Ed. Notu: PGA - People Global Action [Halklarýn Küresel Eylemi]
uluslararasý antiotoriter antikapitalist bir doðrudan eylem aðýdýr.]


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center