A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Açlýk grevindeki Þilililerin saðlýk durumu [en ,ca ,it]

Date Mon, 4 Jul 2005 22:42:46 +0200 (CEST)


Çünkü onlarýn serbest kalmasýný istiyoruz, özgür çýkacaklar!
48 günlük açlýk grevinden sonra grevcilerin saðlýk durumu,
yaþamlarýný büyük tehlike altýna sokacak þekilde hýzla kötüleþiyor,
ancak demokrasinin halen küçük dozlarla verildiði Þili'de,
mücadele etme ve bir seferde herkes için adalete ulaþma
arzularý onlara çýtalarýný yüksekte tutma gücü veriyor...
Hasta la victoria! [Zafere kadar!]

Açlýk grevindeki yoldaþlarýn saðlýk durumu konusunda:
Hardy: Beyaz kan hücresi sayýmýndaki azalmanýn bir virüs
enfeksiyonuna baðlý olduðu düþünülüyor, ancak açlýk grevi
sonucunda ortaya çýkan kötü beslenmenin basit bir göstergesi
olmasý da kuvvetle muhtemel görünüyor. Daha da kaygý verici
olan þey, böbreklerini etkileyen sorunun giderek kötüleþmesi
ve hem böbreklerini hem de yaþamýný ciddi biçimde tehdit ediyor olmasý.

Claudio: Karaciðer testleri muhtemelen kilo kaybýndan kaynaklý
alkolsüz steato-hepatit geliþimine baðlý olarak bazý deðiþimler
gösteriyor. Geçmiþte, 44 günlük açlýk grevini olumsuz etkileyen bir faktör
olan hepatit geçirmiþti. Potasyum düzeyindeki deðiþimler doðrudan açlýk
grevinin göstergesi ve yaþamý üzerinde feci etkileri olabilir.
Cezaevi hapishanesine nakledilmesi hayati önem taþýyor.

Pablo: Kan þekeri düzeylerindeki azalma iki etmenden kaynaklanýyor:
ilki, yenilen besinlerdeki azalma, ikincisi ise, oruca tepki olarak
vücudunun bir bölümünün tüketimi arttýrmasýyla ilgili. Ayrýca karaciðer
sorunlarýnýn da, aðýrlýk kaybýna baðlý alkolsüz steato-hepatitisin bir
sonucu olduðu görülüyor. Son olarak, idrar yoluyla kan kaybý, böbrek
yetmezliðiyle sonuçlanabilecek feci göstergeleri olan böbreklerdeki
hasarlarý gösteriyor.

Yukarýdakileri göz önüne alarak, þu sýralarda yaþamlarý ciddi
tehlikeler altýnda bulunduðundan, kendilerince olabildiðince yardým
edilmesi için yoldaþlarýn cezaevi hastanesine nakledilmeleri hayati
önem taþýyor. Uzman laboratuvar testlerinin yapýlmasý elzem görünüyor.

Chacalon'nun anarkismo.net'e geçtiði rapor

çeviri ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center