A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8 Eylem Raporlarý - Cumartesi&Pazar

Date Mon, 4 Jul 2005 12:14:58 +0200 (CEST)


G8 eylem raporu - 3 Temmuz Pazar
Make Borders History (Sýnýrlarý Tarihe Göm) bir Glasgow turu düzenlendi.
Saat 13:00-18:00 arasýnda sayýlarý 50 ile 100 arasýnda deðiþen 6 ayrý tur-
ist grubu, her biri bir rehber eþliðinde Glasgow'u dolaþtý. Önce farklý
yönlere doðru hareket eden gruplar daha sonra zigzaglar çizerek
birbirleriyle ayný güzergahlardan geçtiler. Rehberler No one is illegal
(Hiçkimse yasadýþý deðildir), Noborder network, Noborder Manchester Group,
Brides Without borders (Sýnýrsýz gelinler) ve Glasgow Göçmenleri Karþýlama
Komitesinden katýlan insanlardan oluþuyordu. Her durakta rehberler sýnýrsýz
bir dünya ve göçmenlik perspektifleriyle ilgili bilgiler verdiler. Son
durak olan Savunma Bakanlýðý'nda altý grup bir araya geldi ve yüzlerce
kiþilik topluluk kent merkezine yürüyerek samba grubunun ve Trolley
Soundsystem'ýn katýlýmýyla renkli bir sokak festivali gerçekleþtirdi.

Edinburgh'daki Stop the War (Savaþý Durdurun) yürüyüþü 18:00'da Prince's
Street/The Mound köþebaþýnda baþladý ve Calton Hill'de sona erdi. Gün
boyunca Edinburgh'da birçok G8 karþýtý konferans ve etkinlik
gerçekleþtirildi. Corporate G8 Royal Mile, Assembly Hall'da bir G8 karþý
konferansý toplandý. Ýklim deðikliðine karþý konferanslar ve uluslararasý
anti-otoriterler toplantýsý gerçekleþtirildi. Dissent! merkezinde Benzin
Deðil Sanat (www.artnotoil.org.uk) saat 10:00'dan 22:00'a kadar süren bir
fotoðraf gösterimi düzenledi.

G8 eylem raporu - 2 Temmuz Cumartesi
Çeþitli dini örgütlerden samba gruplarýna, Infernal Noise Brigade'den
Palyaçolar Ordusuna kadar çok farklý arka planlarý olan en az 200.000 kiþi
Edinburgh'da gerçekleþen Make Poverty History (Yoksulluðu Tarihe Göm)
yürüyüþüne katýldý. Bu eylemi örgütleyenler katýlýmcýlarýn beyaz giymesi
için çaðrýda bulunmuþtu. Yürüyüþün farklý zamanlarda baþlatýlmasý
planlanýyordu, fakat katýlan insan sayýsýnýn fazla olmaso nedeniyle saat
1:00'de yürüyüþe baþlayacak olan eylemciler bir saat sonrasýnda bile
yürüyüþe geçememiþti.

Yürüyüþün baþlamasýndan önce Edinburgh'daki en yoksul bölge olan
Craigmiller'ýn sakinleri mahallelerinde kamp yapan G8 eylemcilerine
katýldý. Bulunduklarý yerde ve tüm dünyada yoksulluða karþý olduklarýný
göstermek için mahallelerinde bir yürüyüþ gerçekleþtirdiler.

Anti-kapitalist (anarþist/antiotoriter) blok ana yürüyüþten ayrýldý ve
isyan polisi tarafýndan kuþatýldý. Ýnsanlarýn küçük gruplar halinde
ayrýlmalarýna izin verildi, kalanlar ise bir 60. Madde emri gereði
fotoðraflarý çekilerek alýkonuldu (polis daha sonra bu emri tüm kent
merkezi için uyguladýðýný doðruladý). Ýki kiþi gözaltýna alýndý.

Kaynak: Ýstanbul Indymedia
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center