A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Alt. Medya , G8 Raporlarý - Cumartesi [en]

Date Mon, 4 Jul 2005 12:11:32 +0200 (CEST)


Dini örgütlerden samba gruplarýna, Rahatsýz-Edici Ses Tugayý'ndan
Palyaço Tugayý'na kadar çok farklý tabanlardan gelen en az 200.000
gösterici, Edinburgh'da, bugünkü Yoksulluðu Tarihe Göm yürüyüþüne
katýldý. Gösteriyi düzenleyenler beyaz giysiler giyilmesi çaðrýsý
yapmýþlardý. Yürüyüþ ayrý zamanlarda baþlayacak þekilde düzenlenmiþti
ancak katýlýmcýlarýn sayýsýnýn çokluðu nedeniyle, saat 1pm'de
yürüyüþe baþlamak isteyenler aradan bir saat geçmesine karþýn
halen beklemedeydi. Resmi yürüyüþ baþlamadan önce, Edinburgh'un
en yoksul bölgesi olan Craigmillar sakinleri, kendi mülkiyetlerindeki
bir parkta kamp kurarak G8-karþýtý protestoculara katýldýlar.

Oradaki ve her yerdeki yoksulluða karþý çýkýþlarýný
göstermek için kendi arazileri boyunca yürüdüler.

Anti-kapitalist bir blok, ana yürüyüþten ayrýldý ve isyan
polisleri tarafýndan kordon altýna alýndý [1 | . Ýnsanlarýn
küçük gruplar halinde çýkmasýna izin veriliyor, diðerlerinin
tutularak 60. Þube direktifi uyarýnca fotoðraflarýnýn çekildiði
görülüyor. Muhtemelen iki kiþi gözaltýna alýndý. [ timeline]

Edinburgh'daki Kara blok yürüyüþü

dayanýþma| 02.07.2005 14:37 | G8 2005
Kara blok, bugün, Meadows'taki Yoksulluðu Tarihe Göm
buluþmasýný baþlatan solcu konuþmalar ve liberal yuhlamalar
arasýndan Rahatsýz-Edici Ses Tugayý'nýn isyankar sesleri
eþliðinde ayrýlan geniþ anti-kapitalist bloktaki Edinburgh
Öðrenci Sendikasý'ndan koptu ve Meadows'tan itibaren
spontan/kendiliðinden bir yürüyüþ baþlattý.

Parkýn kuzey kapýsýndan ayrýlarak Üniversite kampüsüne
doðru yürümeye baþlayan blok, 300 civarýnda bir sayýya
ulaþtý. Polis tarafýndan önü kesilen ve polis barikatýný
aþmayý baþaramayan blok, yandaki bir ara sokaða çekilerek
paralel bir yoldan ilerlemeye baþladý.
Bu durum birkaç kez tekrarlanýrken, yollara geri çekilme
durumundan panikleyen polis, söz konusu yolu birkaç araç
dolusu polisle takviye edip güvenli hale getiriyordu.
Bütün bunlar olurken, protestocular muntazam (bazý durumlarda
belki de çok muntazam) ve dayanýþmayla hareket ederek bir
blok olarak inanýlmaz bir uyum gösterdiler.
Ancak, polisler sonunda bizi kandýrdýlar. Dar bir sokaktan
aþaðý doðru ilerlerken, köþede polis coplarý devreye girdi
ve bizi arkamýzda oluþan daha pasif bir hatta doðru itti.
Tuzaða düþürülmüþ olan gruptan bazýlarý kaçacak yer aramaya
baþladý ve birkaçý, belki de pek çoðu bir ara sokaða, oradan
da ana caddeye doðru tabanlarý yaðladý.

Blokun þu anda Home Park Meydaný'na yöneldiði haberleri
geliyor.

çeviri - ainfos
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center