A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8 ve öncesindeki protestolar: Kara Blok!

Date Sun, 3 Jul 2005 22:50:09 +0200 (CEST)


Ýskoçya'da Sekizler Grubu (G8) Zirvesinin baþlamasýna birkaç gün kadar
zaman kaldý, son hazýrlýklar tamamlanýyor. Fransa, Almanya, Ýtalya, Japonya,
Ýngiltere, ABD, Kanada ve Rusya'dan oluþan G8 uluslararasý konularda
politika belirlemek için yýlda bir kere toplanýyor. Bu sene Ýskoçya'da, 6-8
Temmuz 2005 tarihleri arasýnda Gleneagles Hotel'de gerçekleþecek zirvenin
ajandasýndaki konular arasýnda iklim deðiþiklikleri, mültecilik, ticaret
adaleti, Afrika'nýn yapýlanmasý, Ortadoðu reformu ve nükleer silahsýzlanma
gibi konular yer alýyor. Ýngiltere Indymedia sitesi eylemler ve
etkinliklerle ilgili baðýmsýz haberlerin yayýnlanmasýný saðlayacak.

G8 Gleneagles otelinde polis hatlarý arkasýnda toplanmaya hazýrlanýrken tüm
dünyada karþý etkinlikler ve gösteriler orgütleniyor. Bu hafta içinde
Sheffield'da G8 Adalet ve Ýçiþleri bakanlarý toplantýsý nedeniyle eylemler
gerçekleþtirildi, Glasgow'da ise Cre8 (karþý) Zirvesi gerçekleþtiriliyor.
Gösteriler Avrupa'da ve dünyada baðlantýlarý olan üç geniþ koalisyon
tarafýndan örgütleniyor: Dissent!, G8-Alternatives ve Make Poverty History
(Yoksulluðu Tarihe Göm). ABD'de Anarchist Action (Anarþist Eylem) Batý
Kýyýsý G8'e Karþý Anti-Kapitalist Seferberlik adýnda bir etkinlik
örgütlüyor. Ýskoçya'da da Temmuz'un ilk 8 günü için eko-köy toplanma ve kamp
merkezi ve ilk gün G8 zirvesinin kuþatýlmasý gibi bir çok eylem için
hazýrlýk yapýlýyor. Eylemlerin çoðu anti-militarizm ve silah ticareti,
yoksulluk ve borç, pazar ve serbest ticaret, çevre ve ilkim deðiþiklikleri
ve göçmenlik ve sýnýrlar gibi süre giden kampanyalarla baðlantýlý olarak
gerçekleþtirilecek.

Bu arada G8 toplantýsý öncesinde, Kara Blok çatýsý altýnda birleþen
anarþistler Edinbourg'da polisle çatýþmaya baþladý bile. Fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/07/38065.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center