A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Militarizm öldürür, öldür (e)mezse süründürür!

Date Sun, 3 Jul 2005 22:45:44 +0200 (CEST)


Keçi?nin tekine...
Tarihteki tüm silahlanmalar, doðadaki canlý hayatý sadece öldürdü, acý
çektirdi, aç býraktý? kýsacasý süründürdü. Bir defa bile savaþmadan,
emretmeden, barýþ içinde yaþamayý denemeyecekmi ?insan? ?

Total vicdani retçi Mehmet Tarhan hala Sivas askeri cezaevinde, bugüne kadar
yaþadýklarý ile bu günden sonra yaþayabilecekleri ile burun buruna. Arkasýný
dönmedi, kaçmadý. Direniyor.Direndikçe yeni suçlamalar, yargýlamalar,
?ceza?landýrmalar geliyor...Sadece Mehmet?e deðil, Mehmet?in durumunu
konuþan, anlatan, destekleyen insanlara da yargý yollarý görünmeye baþladý.

Bu konuda haber yapmak isteyen gazeteciler iþinden ediliyor, militarizmin
?gönüllü? bekçisi olmaya hevesli bazý medya patronlarý tarafýndan...

Savaþsýz bir dünya

Apaçýk ortada, Militarizm öldürmeye devam ediyor...

Sadece bedensel bir ölümden bahsetmiyorum...Hiç istemediði halde
militarizmin hizmetinde olan yüzbinlerce beden var ?ölü? ruhlarýyla.

Bir insan kendi kararlarýný veremeyecek, sadece emredileni sorgulamadan
uygulayarak yaþayacaksa eðer, o insan asla bir daha eskisi gibi ?kendi?
olamayacak hale gelir.

Dünya üzerinde iþte böyle sayýsýz, yitirilmiþ ?ben?ler var.

Bireyin düþüncelerini açýklýyor olmasý ve düþündüklerine uygun bir yaþam
sürdürmek istemesinin neresi yanlýþ?

Heleki bu birey sadece savaþsýz, þiddetsiz, sömürüsüz özgür bir dünya özlemi
ile uðraþ veriyor, yaþamaya çalýþýyorsa?

Hele ki bu bireyin tek aracý, amacý ile bir bütün oluþturacak þekilde sadece
ve sadece ?kendisi? ise, tek donanýmý düþündükleri ve hissettikleri ise?

Bir insanýn bireysel inisiyatifini kendinde tutmak istemesi hiç kimseye
teslim etmek istememesi, nasýl cezalandýrýlabilir?

Aksine; zorbalýkla veya baský ile insanlarý sindirmeye robotlaþtýrmaya
çalýþmak, insanlardan birer savaþ aleti oluþturmak ?suç? olsa gerek.

Ýnsanlarý disiplin abidesi ifadesiz suratlarla, gülemeyen, aðlayamayan
varlýklar haline getirmek için yöntemler geliþtirmek; düþünmemeye,
yaþamamaya alýþtýrmanýn her yolunu, çekinmeden uygulamak olabilecek en büyük
?suç? bence?

Mehmet?e özgürlük

Deðer vermeye deðil, korkuya dayalý hiyerarþik iliþkiler aðý kurmanýn neresi
faydalý olabilir ki zaten.

Þiddeti örgütleyen hangi yapý bu dünyaya barýþ içinde yaþama fýrsatý
kazandýrabildi bugüne kadar?

Dünya tarihinde kurumsal yada örgütsel tüm silahlanmalar doðadaki tüm canlý
hayatý sadece öldürdü, acý çektirdi, aç býraktý? kýsacasý süründürdü.

Bir defa bile savaþmadan, emretmeden, özgürlükleri kýsýtlamadan, barýþ
içinde yaþamayý denemeyecekmi ?insan? ?

Ne zaman insan geçmiþten kalan mirastan ders almayý öðrenecek bilmiyorum.
Bildiðim sadece gerçek?

Gerçek olan ise þu:

Ellerindeki insanýn adý Mehmet Tarhan! O?nu býrakmak karþýlýðýnda talepleri
ise basit þeyler deðil, birey olmaktan vazgeçmiþ, iradesini teslim etmiþ,
sorgulamayan, düþünmeyen, kazara düþünürse kesinlikle bundan bahsetmeyen
tektip makineler olmamýz.

Ben bu talebi yerine getirmeyeceðim.

Çünkü, Mehmet Tarhan?ýn serbest kalabilmesi için, inandýðýmýz biçimde uðraþ
vermeyi ve onunla þu ana kadar varolan dayanýþma yöntemini doðru buluyorum.

Ýtaat etmeden, emretmeden, silahsýz, þiddetsiz yöntemlerle yaþamaya ve
Mehmet Tarhan ile dayanýþmaya devam edeceðim.

Öldürmeyeceðim!

Bireyin istediði, düþündüðü gibi yaþayabilme hakkýnýn önüne hiç bir
otoritenin geçmemesi gerektiðine inandýðým için:

Þiddeti ve disiplini kutsamayacak ve SUSMAYACAÐIM!

www.savaskarsitlari.org/mehmettarhan

Ýnci Aðlagül

[3 Temmuz 2005 tarihli Birgün gazetesinin Pazar Eki'nde yayýmlanmýþtýr]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center