A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Gözetlenmeye Karþý ikinci NOBESE

Date Sun, 3 Jul 2005 13:17:48 +0200 (CEST)


Geleneksel Birinci NOBESE festivali'nin ikincisi Tünel Meydaný'nda bulunan
079 nolu gözetleme kamerasý önünde saat 15.00'de baþladý. 'Ýlginç' kostümler
giyinmiþ oyuncularýn, George Orwell'in 1984 isimli eserinden bölümler
oynadýklarý festival, on beþ dakika sürdü.

Tünel Meydaný 02 Temmuz 2005 Cumartesi günü on beþ dakikalýk bir festivale
sahne oldu.

'Oyuncularýn baðlý olduðu bir kurum ya da yapý olup olmadýðýný merak
ettiklerini' belirten polis amirinin 'Zaten siz geçen hafta yeterince
duyurdunuz, bu hafta bu festivali yapmanýza gerek yok' önerisi oyuncular
tarafýndan kabul görmeyince hemen festivale programýna geçildi.

Geleneksel Birinci NOBESE festivali'nin ikincisi Tünel Meydaný'nda bulunan
079 nolu gözetleme kamerasý önünde saat 15.00'de baþladý. 'Ýlginç' kostümler
giyinmiþ oyuncularýn, George Orwell'in 1984 isimli eserinden bölümler
oynadýklarý festival, on beþ dakika sürdü.

POLÝSÝN VE BASININ ÝLGÝSÝ BU KEZ AZDI
Geçen hafta birincisi gerçekleþen festivale üç midibüs polis ve 30-40
muhabir katýlmýþ olmasýna raðmen bu kez tek midibüs dolusu polisin ve
birkaç muhabirin gelmesi ilginçti. Anlaþýlan bu kez gözetleme kameralarýndan
izlemeyi tercih etmiþlerdi.

Hazýrlanan bilgilendirici içerikteki fotokopilerin Tünel Meydaný'ndaki
insanlara daðýtýlmasýnýn ardýndan oyuncular bir sonraki festivalde buluþmak
üzere gözetleme kamerasýndaki 'izleyen'lerini selamlayýp, çevredekilerin
alkýþlarý eþliðinde uzaklaþtýlar.

GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI KÝMDÝR
Bilindiði gibi Ýstanbul'da kýsa bir süre önce uygulanmaya baþlayan MOBESE
projesiyle Ýstanbul'da 570 noktaya konan kameralar 24 saat boyunca sokaklarý
izliyor. Kendilerini "Gözetleme Kamerasý Oyuncularý" olarak adlandýran grup,
asýl amaçlarýnýn geçen hafta birincisini düzenledikleri NOBESE festivaliyle
Ýstanbullularýn gözetleme kameralarýna dikkatini çekmek, tartýþma yaratmak
ve herkesi bu projeden haberdar etmek olduðunu belirtiyor.

Festival her hafta baþka bir semtteki gözetleme kamerasý önünde yapýlýyor ve
þiddetsiz 'eðlen'mek ve 'eylem'mek isteyen herkesin katýlýmýna açýk.

Gözetleme Kamerasý Oyuncularý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için
http://www.izleniyoruz.net adresine girmeniz yeterli.

www.izleniyoruz.net

Eylemin fotoðraflarý için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/07/37912.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center