A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8 yolunda - Ýrlandalý anarþistler tek tek arandý

Date Sat, 2 Jul 2005 22:21:59 +0200 (CEST)


-G8 yolunda - Polis Ýrlanda'dan gelen Dissent otobüsünü
durdurup aradý - anarþist dergi gasp edildi /
Andrew - Anarkismo.net-
Feribotla gelen Ýrlanda G8 otobüsleri bir saatliðine durduruldu -
Ýrlanda'dan G8 protestocularýný getiren ilk otobüsler bu akþam
Ýskoçya'ya ulaþtý. Polisi kendilerini beklerken buldular. Birkaç
saat önceki ses kayýtlarý ve resim.
http://www.anarkismo.net/attachments/jul2005/waiting.jpg
Arama beklenirken çekilen cep telefonu resmi
Herkes tek tek otobüse götürülüp eþyasýný göstermesi istendi,
ardýndan da otobüs aranana kadar herkesin beklediði bir kulübeye
götürüldü. Görünüþe bakýlýrsa yalnýzca gözdaðý verme amaçlý,
kýsýtlý, standart bir arama yapýyorlar. Ancak otobüsten inerken
herkesi tek tek filme alýyorlar - gerçek yakýn çekim ve yüzlerini.
ayrýca 2000 [2001?] terörizm yasasýna göre, bir karaya çýkýþ izni
belgesi doldurmak zorundayýz. Bir kiþiden 'days of dissent'
['muhalefet günleri'] adlý dergiyi aldýlar. Polislerin kimliði yoktu.
Bir tanesi küçük sarý bir önlük giyiyordu, altýnda çok muntazam bir
takým elbisesi vardý. Dandik bir polise benzemiyordu. Ayrýca
birisinden 'red and black revolution' ['kara ve kýzýl devrim']
dergisinin bir nüshasýný aldýlar

http://radio.indymedia.org/uploads/bussearch1.mp3
Dissent otobüsü arandýðý sýrada bir kiþiyle yapýlan röportaj
Arama prosedürünü vs'yi anlatýyor, röportaj saat 19.15 sýralarýnda bitti
onlarla tekrar irtibat kurulmak üzere

http://radio.indymedia.org/uploads/aftersearch.mp3
Dergi gasp edildi
Bu bölüm kýsa bir zaman sonra kaydedildi (21.50 GMT sýralarýnda bitti.
ilk röportajdaki kiþi arandýktan hemen sonra. Bu bölümde polisin
'Red and Black Revolution' ['Kara ve Kýzýl Devrim'] adlý Ýrlanda
anarþist dergisinin [http://struggle.ws/wsm/rbr.html] bir nüshasýna
nasýl el koyduðunu aktarýyor


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center