A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gözetlenmeye karþý Nobese Festivali devam ediyor

Date Sat, 2 Jul 2005 10:26:49 +0200 (CEST)


"02 Temmuz 2005 Cumartesi günü saat 15:00'de Tünel Meydaný'ndaki gözetleme
kameralarý önünde sürdüreceðimiz þiddetsiz ÝKÝNCÝ GELENEKSEL NOBESE
FESTÝVALÝ'mizde görüþmeyi diliyoruz."
MOBESE projesiyle, Ýstanbul'da evlerimizden okulumuza, iþyerlerimize
gitmek için kullandýðýmýz sokaklara yerleþtirildiði açýklanan 570 güvenlik
ya da baþka bir deyiþle gözetleme kamerasý, hepimizi potansiyel suçlu
olarak 'görüyor'.

Bir yandan da bu kameralar, iznimiz ve haberimiz olmadan günün 24 saati
aralýksýz görüntülerimizi alarak kiþilik haklarýmýza tecavüz ediyor.

Suçu önleme iddiasýyla baþlatýlan bu uygulamanýn daha önce denendiði
ülkelerde ne derece baþarýlý olduðu bilinmezken hemen her köþe baþýna
yerleþtirileceði açýklanan kameralarla yaþamak istemiyoruz.
Hayatýmýzýn her an tanýmadýðýmýz gözlerce gözetlenmesini,
hele de güvenlik kameralarýyla kaydedilmesini hiç istemiyoruz.

Bu duruma dikkat çekmek üzere GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI olarak bizler,
ilkini 24 Haziran 2005'te Galatasaray Meydaný, Mis Sokak ve Taksim
Meydaný'ndaki gözetleme kameralarý önünde geleneksel NOBESE festivali
düzenledik. (Bu etkinlik görüntülerini
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/06/35583.php adresinde
bulabilirsiniz)

Festivalimizi her hafta baþka bir semtteki gözetleme kamerasýnýn önünde
gerçekleþtireceðiz.

'Gösteri' programýmýzý www.izleniyoruz.net adresinde bulabileceksiniz.

02 Temmuz 2005 Cumartesi günü saat 15:00'de Tünel Meydaný'ndaki gözetleme
kameralarý önünde sürdüreceðimiz þiddetsiz ÝKÝNCÝ GELENEKSEL NOBESE
FESTÝVALÝ'mizde görüþmeyi diliyoruz.

GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI*
www.izleniyoruz.net

-----
*[Ed. Notu: Antiotoriter & antikapitalist]
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center