A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8-karþýtý tutsaklarý desteklemeye hazýrlanýn

Date Sat, 2 Jul 2005 09:50:34 +0200 (CEST)


Ýskoçya'daki G8-karþýtý tutsaklarý desteklemeye hazýrlanýn
(Lütfen her yerde daðýtýn!)
G8 zirvesi, 6-8 Temmuz tarihleri arasýnda Ýskoçya'da
gerçekleþtirilecek ve elbetteki, geniþ bir yelpazeden
insan tarafýndan 2 ile 8'i arasýnda planlanan gösteriler
ve eylemlerle, direniþ ve protestolarla karþýlanacak.
Bu direniþte, bazý kiþilerin gözaltýna alýnýp tutuklanmasý
kuvvetle muhtemel ve bizler bu olmadan önce insanlarýn
hazýrlanmasýnýn ve bu gerçekleþtiði anda eyleme geçmesinin
önemli olduðunu düþünüyoruz. Bu nedenle, gruplara,
bireylere ve hareketlere, hem dayanýþma eylemlerine
hem de tutsaklarý desteklemeye hazýrlanma çaðrýsý
yapýyoruz.

Tutsaklarý desteklemek için maddi kaynak gerekir-
belki de para toplama amaçlý bir etkinlik
gerçekleþtirilebilir? Peki ya bilgilendirici
etkinlikler, mektup yazma gruplarý?

Dayanýþma eylemleri yada gösterileri için biraz olsun
planlamaya ihtiyaç duyulabilir, neden iþe size yakýn
yerde bulunan Ýngiliz elçiliklerinin, konsolosluklarýnýn,
þirketlerinin vb. yerlerini tespit etmekle baþlamýyorsunuz?

Kuþkusuz bunlar yalnýzca birkaç öneri ve tutsaklarla
dayanýþmak için ne yapacaðýný tasarlamak herkesin
kendisine kalmýþ birþey.Ancak þunu hissetmekteyiz ki,
eðer dayanýþmamýz gerçek, etkili ve zamanýnda olacaksa,
plan yapmaya þimdiden baþlamamýz gerekiyor; daha erken
olmasý, geç olmasýndan çok daha iyidir!


(Daha fazla bilgi, G8-karþýtý tutsaklardan haber almak
ve dayanýþmayý koordine etmek için, lütfen bize email
atýn- brightonabc[at]yahoo.co.uk
Ayrýca, G8 yasal destek grubunun sitesine de bakýn-
http://www.g8legalsupport.info/)

ABC Brighton, UK

(websitesi: www.brightonabc.org.uk
email: brightonabc[at]yahoo.co.uk)

Etkinlik takvimi için bakýnýz
http://www.resistg8.org.uk/

G8 karþýtý seferberlik konusunda daha fazla ayrýntý
için bakýnýz www.dissent.org.uk


çeviri - ainfos
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center