A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýtalya: Gizlilik gizli bir konu deðil

Date Fri, 1 Jul 2005 21:23:27 +0200 (CEST)


Ýtalyan Posta Polisi, bir Bolonya yetkilisinden gelen emirle
15 Haziran 2004 tarihinde hiçbir uyarýda bulunmadan eylemci örgütlenme
Autistici/Inventati'ye ait web sunucularýný Aruba'ya bir baskýn
düzenlediler. Aruba Autistici/Inventati projesini barýndýran sunucularý
kapattý ve polise bütün veriyi kopyalamasý için izin verdi.
Autistici/Inventati'den hiçkimse bu olanlar hakkýnda uyarýlmadý veya
haberdar edilmedi. Servis saðlayýcý bunun yerine telefon açýlýp sunucunun
durumu sorulduðunda elektrik problemi olduðunu söylemeyi seçti.

Polis daha sonra inventati.org sitesinde croceneraanarchica adlý eposta
hesabýna giriþ bilgilerini istedi ve bu tarihten bugüne kadar giriþ
yapabiliyorlardý. Potansiyel olarak makinada yer alan bilgileri okuma ve
deþifre etme þanslarý vardý ve hala var. Autistici/Inventati bu konu
hakkýnda bir sene sonra ancak þimdi, son dönemde anarþist kolektiflere
yönelik baþlatýlan cadý avýyla ilgili yasal etkinlikler vesilesiyle bilgi
sahibi oldu.

Autistici/Inventati Ýtalya'dan ve dünyadan, geniþ bir otkökü gruplarý aðý
için web siteleri ve mail gruplarý saðlayan baðýmsýz, otkökü bir proje.
Bunlarýn arasýnda Cenova Yasal Forum, supporto.legale.org da yer alýyor.
Örgütlenme siteleri kapatma ve sunucuyu deðiþtirme kararý aldý.

Ýtalya'daki kiþisel mahremiyet koþullarý tehlikeli bir hal aldý: hiçkimse
ticari internet servis saðlayýcýlarýn kaç tanesinin müþterilerine haber
vermeksizin polise yardým ettiðini bilmiyor. Autistici/Inventati projesi
katýlýmcýlarý, özellikle 7 Ekim 2004'de FBI'ýn bir kayýt dosyasýný almak
için verilen federal kararý yanlýþ biçimde uygulayarak tüm Ýtalya Indymedia
sunucularýný kapatmasýyla da ilgili olarak, bunun bir oluþum veya tek bir
baðýmsýz sunucuyla ilgili istisnai bir durum olmadýðý kansýndalar.

Ýtalya Indymedia: http://italy.indymedia.org/
Autistici/Inventati: http://autistici.org/

Kaynak: http://istanbul.indymedia.org/news/2005/06/36380.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center