A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8 zirvesini kapatmak için Anarþist Kongre [en]

Date Fri, 1 Jul 2005 21:09:05 +0200 (CEST)


-Britanya, Edinburgh'da G8 zirvesini kapatmak için
eylem eþgüdümünü amaçlayan Anarþist Kongre-
Anarþist/anti-otoriter kongreye davet, 3 Temmuz, Ýskoçya
G8, yýllýk zirvesini, 6-8 Temmuz 2005'te Ýskoçya'daki
lüks Gleneagles'ta gerçekleþtirmeye çalýþacak.
Zengin ve güçlülerin önceki her toplantýsýnda olduðu
gibi, binlerce kiþi direniþ için sokaklarda olacak.
Britanya-temelli anarþist ve anti-otoriterlerden oluþan
bir grup olarak bizler, yerkürenin dört bir yanýndan
anarþistleri ve politikadan memnun olmayan diðer kiþileri,
dayanýþmamýzý eylemle ifadelendirerek, zirveyi daðýtmaya
yönelik pratik, doðrudan eyleme geçmek için birlikte
çalýþmak amacýyla yüreklendirme çabasýndayýz. Özellikle
6 Temmuz'daki Zirve'nin açýlýþ gününe karþý eylem
eþgüdümünü saðlamak ve ayný zamanda 4-8 Temmuz tarihlerindeki
diðer anti-otoriter faaliyetleri kolaylaþtýrmak amacýyla,
anarþistler ve anti-otoriterlere 3 Temmuz'da Edinburgh'da
bir kongre çaðrýsý yapýyoruz.

Bu kongreyi, herkesin katýlýmýný olanaklý kýlacak
tarzda, yatay biçimde ve hiyerarþisiz düzenliyoruz.

Gücü elinde bulunduranlarla lobi faaliyeti yürütme arzumuz yok;
masalarýnda bir yer istemiyoruz. Onlarýn varlýðýna karþý duruyoruz.
Sekiz adamýn, muazzam yýkým ve acýlara neden olarak,
milyonlarýn yaþamýný etkileyebildiði bir dünyada - uðruna
mücadele ettiðimiz özgürlük, özerklik ve öz-örgütlenmenin
varolmasý mümkün deðildir. G8, toplumsal direniþin ortaya
çýkardýðý çatlaklarýn üzerini örtmek amacýyla, kapitalizmin
büyük muhalefete karþý birleþik bir yüz olarak görünmesini
saðlamak için oluþturuldu. Yýkmayý amaçladýðýmýz þey,
maskenin ardýndaki bu sistemdir - kapitalizm.

G8 zirvesi sýrasýnda, direniþ gücümüzü paylaþacak
ve kalplerimizde taþýdýðýmýz yeni dünyanýn görüntüsünü
ortaya çýkaracak þekilde, mücadelelerimizi bir noktada
topluca yoðunlaþtýrabiliriz. Bu mücadeleler gezegenin
dört bir yanýnda pek çok biçim alýr - en üst düzeydeki
uluslararasý kuruluþlar, þirketler, milli devlet yada
hükümetten, okullarýmýzdaki, iþyerlerimizdeki ve
yerellerimizdeki baskýya karþý çýkýþa kadar. Deðiþik yerler
ve deneyimlerden gelirler, ama direniþte birleþirler.

Bu çaðrýyý yaparken, umutla doluyuz. Onlarýn yýkýcý sistemlerine
karþý muhalefet kararlýdýr. Son yýllardaki zirve protestolarý,
gücü elinde bulunduranlarýn halkýn meþru temsilcileri olma
iddialarýný olanaksýz kýldý. 'Kýrmýzý bölge'lerinin etrafýna
kurduklarý her duvar, polisin her baský hareketi ve medyada
geçen her saçma korku öyküsü onlarýn zamanýnýn dolduðunu ve
bizim zamanýmýzýn geldiðini doðruluyor! 3 Temmuz'da buluþup
tartýþýp planlayacaðýz, öyle ki 6 Temmuz 2005'te G8 zirvesi
hiç baþlayamayacak.

Sizleri katýlmaya davet ediyoruz. Kongredeki tartýþmalara
katkýda bulunmak için, gelmeyi planladýðýnýzý bize haber
verin ve eðer çevirmen saðlayabilecekseniz, lütfen bizimle
baðlantý kurun ki (aaa_assembly@hushmail.com) size daha fazla
ayrýntý gönderelim.

Sizlerden haber bekliyoruz!

Aþk,Öfke & Dayanýþma,

Anarþist/Anti-Otoriter Kongre Daveti

3 TEMMUZ PAZAR

Kongre Edinburgh Üniversitesi, BRISTO MEYDANI, TEVIOT
BÝNASI, tartýþma salonunda saat 2pm'de yapýlacak.


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center