A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkēe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) De Vrije Bond? Dat zullen we nog wel eens zien!

From "J.B. Arend" <Arend@devrije.nl>
Date Thu, 17 Feb 2005 10:16:01 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Wat is de Vrije Bond?
De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een
andere samenleving. Een samenleving zonder machtsstructuren,
zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of
exploitatie van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op
basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan. De mensen binnen de
Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of
actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door
directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven
van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als
platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te
ontwikkelen, strategieėn uit te denken, maar ook om samen
activiteiten op te zetten of te ondersteunen.


Basisorganisatie

De Vrije Bond is een ‘basisorganisatie voor zelfbeheer en
syndicalisme’. ‘Basisorganisatie’ wil zeggen dat er niet
gewerkt wordt met machtsstructuren, maar dat alle leden even
belangrijk zijn en samen het beleid en de activiteiten bepalen.
Beslissingen worden genomen op basis van consensus.


Zelfbeheer

De Vrije Bond wil een maatschappij waarin mensen zelf kunnen
bepalen wat er met hun tijd, ruimte en leven gebeurt. Natuurlijk wel
rekeninghoudend met anderen. Veel leden van de Vrije Bond zijn
betrokken bij initiatieven waarin dit zelfbeheer centraal staat,
bijvoorbeeld acties rondom bewuste baanloosheid,
woonwerkprojecten, voedselcoöperaties, uitkeringsstrijd, flexwerk en
directe milieuacties. Via bijeenkomsten, een tijdschrift en een
solidariteitskas biedt de Vrije Bond hen een ontmoetingsplek, een
discussieplatform en, indien nodig, financiėle ondersteuning.


Syndicalisme

Een specifieke vorm van zelfbeheer is syndicalisme. Syndicalisme is er
op gericht dat de werknemers zelf bepalen wat er in hun bedrijf
gebeurt: wat wordt er geproduceerd, door wie en op welke manier.
Arbeiderszelfbestuur dus. De Vrije Bond is voortgekomen uit de
Bedrijfsorganisatie Collectieve Sector, een van het OVB
(Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties) afgesplitste vakbond.
Vanuit dit vakbondsverleden van de Vrije Bond wordt syndicalisme als
vorm van zelfbeheer nog altijd apart genoemd.


Buiten de Orde

De Vrije Bond geeft het blad Buiten de Orde uit. Het blad verschijnt
vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies
over zelfbeheer, arbeidsethos, baanlozenstrijd, vrouwenstrijd,
mannenstrijd, antifascisme, antimilitarisme, anarchisme, milieuacties,
verzet en onafhankelijke cultuur. Het blad wordt gemaakt en
hoofdzakelijk ook betaald door de leden. Daarnaast wordt het verspreid
via abonnees en de losse verkoop.


Solidariteitskas

Een andere belangrijke poot van de Vrije Bond is de solidariteitskas.
Via deze kas ondersteunen de leden elkaars acties en activiteiten
gericht op zelfbeheer in de ruimste zin van het woord. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat iemand bezig is met een actie tegen de
sollicitatieplicht en hierdoor te maken krijgt met een korting op of
stopzetting van de uitkering. Hij of zij kan dan uit de solidariteitskas
een tegemoetkoming krijgen. Ook voor stakingen is onder bepaalde
voorwaarden geld beschikbaar. Of voor iemand die een thema-avond
wil organiseren, een voedselcoöperatie wil opzetten, een brochure wil
uitgeven, et cetera. Eenderde van de contributie van de leden wordt in
de solidariteitskas gestort.


Werkgroepen

In de Vrije Bond kunnen ook werkgroepen actief zijn. Dit kan een
groep zijn rondom een bepaald onderwerp, maar ook een aantal
mensen uit een bepaalde stad of regio die samen activiteiten
organiseren. Zo was er voorheen een werkgroep ‘bevrijdende
economie’, die bijeenkomsten hield en brochures uitgaf. De
Anarchistische Groep Amsterdam en de Utrechtse anarchistische
groep Ithaka functioneren eveneens als werkgroep van de Vrije Bond.
Werkgroepen ontvangen een deel van het geld dat uit de contributie
binnenkomt voor hun activiteiten.(Onderstaande tekst staat in een kader}
Ja, die bond zie ik wel zitten!

Naam:

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon:

E-mail:

q Ik geef me hierbij op als lid van de Vrije Bond

q Ik neem een abonnement op Buiten de OrdeBon opsturen naarVrije Bond, Postbus 9220, 5000 HE Tilburg


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center