A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Hakuna Matata schreeuwt om hulp!

From <info@defabel.nl>
Date Wed, 16 Feb 2005 10:50:26 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Hakuna Matata schreeuwt om hulp! Leiden, 11 februari 2005
Beste mensen,
Hierbij doen wij een beroep op jullie om een steunbetuiging te sturen naar
Gabbi Wierenga van Stichting VAST (Vrouwen Aktie STeunpunt) in Den Bosch.
Zoals wellicht bekend, is Gabbi de oprichtster van Stichting Vast. Al 18
jaar vangt Gabbi uitgeprocedeerde vrouwen en hun kinderen op die nergens
anders terecht kunnen. Eerst in haar eigen huis, later kreeg ze het voor
elkaar dat er enkele huizen ter beschikking werden gesteld voor deze
opvang. VAST is altijd afhankelijk geweest van donaties, maar heeft
voorzover mogelijk altijd een onafhankelijk koers gevaren.

Helaas hebben mensen die op terugkeer van uitgeprocedeerde vluchtelingen
zijn gericht, het bestuur van stichting VAST overgenomen en Gabbi
ontslagen. Gabbi probeert Stichting VAST te redden door naar de rechter te
stappen. Zij vraagt steun hierbij.

De Fabel van de illegaal roept mensen op om een steunbetuiging naar Gabbi
te sturen. Hieronder staat een voorbeeldbrief. Voor een volledige uitleg
van de crisis kan men ook Gabbi Wieringa's eigen brief lezen, die helemaal
onderaan staat.

Met vriendelijke groet,
namens De Fabel van de illegaal,

Ellen de Waard

-----------------------------------

STEUNBETUIGING

Beste Gabbi Wierenga,

Hierbij laat ik je weten dat ik je steun in je strijd voor behoud van de
oorspronkelijke doelstellingen van Stichting VAST. Het is belangrijk dat
organisaties als Stichting VAST niet alleen vluchtelingen opvangen, maar
ook politieke actie voeren. Stichting VAST moet niet meegaan in de huidige
trend om mee te werken aan zogenaamde vrijwillige terugkeer. Van
vrijwilligheid bij terugkeer kan geen sprake zijn zolang afgewezen
vluchtelingen en migranten door het vreemdelingenbeleid met hun rug tegen
de muur gezet worden en uitgesloten worden van alle elementaire
voorzieningen. Vluchtelingen hebben het recht om hier in Nederland te blijven.

Het is een kwalijke zaak dat bepaalde mensen het bestuur hebben overgenomen
en jou hebben ontslagen. Dit met als doel Stichting VAST te ontdoen van
haar politieke strijd om de belangen van vrouwen en kinderen te kunnen
behartigen.

Ik wens je veel sterkte en succes toe bij je strijd om Stichting VAST te
behouden voor de vrouwen en kinderen die het zo hard nodig hebben.

Met vriendelijke groeten,

Naam:

(Eventuele) organisatie:

Straat:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

----

BRIEF VAN GABBI WIERENGA:

S.O.S. Wereldwijs
'Hakuna Matata'
A. v. Gelderstraat 1
5212TK Den Bosch
Tel: 06 12963554
Of: 06 40804960
Rek nr: 67.15.11.262


Den Bosch, janauri 2005


Hakuna Matata schreeuwt om hulp!

Allereerst wil ik langs deze weg iedereen alsnog een gelukkig en gezond
nieuwjaar toewensen. Wij - de vrouwen en ik - zijn u zeer dankbaar voor het
vertrouwen en de steun die u ons het afgelopen jaar ook weer betoond heeft,
en we hopen dat onze samenwerking nog lang en vruchtbaar mag voortduren.
Echter, ik schrijf dit ook in de wetenschap dat ditzelfde vertrouwen helaas
op de proef zal worden gesteld. Er zijn namelijk problemen gerezen binnen
de stichting Vast waarvan ik hieronder verslag wil doen. Wij vinden dat
onze donateurs recht hebben op informatie over de stichting die zij
steunen. Het gaat om het volgende.

Belangenverstrengeling

In Den Bosch bestaat sinds enige tijd een samenwerkingsverband, waarin alle
groepen die zich actief inzetten voor vluchtelingen, bijeenkomen om te
proberen de taken zo goed mogelijk te coördineren teneinde de situatie voor
de vluchtelingen lokaal het meest effectief te laten verlopen. Voor het
goede verloop van deze samenwerking vonden twee leden van het Vast-bestuur
het belangrijk om de eerste twee doelstellingen van de stichting, te weten
artikel 2 lid 1-a en -b te laten vervallen. Alleen artikel 2 lid 1-c zou
dan blijven bestaan. Dat laatste artikel betreft enkel de zorg voor de
opvang van de vrouwen en kinderen, meer niet. De twee andere
doelstellingen, die dan voor Vast komen te vervallen, zijn
beschermingsdoelstellingen waarin omschreven: politieke actie en
internationaal werk. Deze doelstellingen zijn zeer belangrijk voor onze
doelgroep. Deze mensen moeten immers terug naar hun land, wat om vele
redenen vaak onmogelijk is, vandaar dat we dus ook politiek moeten ageren
om hun zaken te kunnen behartigen. Wanneer we deze twee artikelen afstoten
kunnen we niet méér zijn dan een bad-bed-brood-opvang, waarmee de hele
situatie binnen stichting Vast sterk wordt gewijzigd.

De twee betreffende bestuursleden probeerden bovendien om twee leden van
een andere organisatie, genaamd het LEV, op te dringen aan ons bestuur. Het
LEV staat voor Locaal Expertise Vreemdelingen, en wordt gesubsidieerd door
de lokale overheid. Het LEV heeft de statutaire naam "Stichting
Terugkeerhuis". Dat alles geeft te denken. De overige bestuursleden, en
ikzelf in mijn hoedanigheid van directrice, verzetten zich hier ten
sterkste tegen. Met name waren we bang voor belangenverstrengeling. Wanneer
men plaatsneemt in het bestuur van een stichting, onderschrijft men de
statuten en doelstellingen van die betreffende stichting. De beide
stichtingen nu waar het om gaat, hebben geheel andere statuten en
doelstellingen. Iedereen die de statuten en doelstellingen van stichting
Vast niet kan onderschrijven, kan volgens ons niet plaatsnemen in het
bestuur, en de zittende bestuursleden die dit niet kunnen accepteren zouden
ons inziens moeten vertrekken. We willen geen semi-overheid worden!
Stichting Vast betekent Vrouwen Aktie Steunpunt, en na al deze jaren van
knokken en terugvechten tegen de overheid - voor de rechten van deze
kwetsbare groep vrouwen en kinderen - en zeker nu, nu het
vluchtelingenbeleid zich alom harder en harder opstelt, is de tijd van
Actie zeker niet voorbij.
Introductie nieuwe kandidaat bestuursleden

Er zijn op dit moment drie kandidaat bestuursleden:

1. Aida Belay. Ex-cliënte van Vast. Aida heefi inmiddels en status en is
als ervaringsdeskundige die zich al jaren inzet voor haar land en
lotgenoten een goede kandidaat.

2. Piet Bouwman steunt Vast al meer dan 10 jaar vanaf de zijlijn. Hij heeft
belangrijke contacten in het buitenland en heeft mij begeleid toen ik
gevangen zat in Azerbeidjan. Hij is op de hoogte van het reilen en zeilen
binnen Vast en is een van mijn belangrijkste adviseurs.

3. Martun Elbakyan. Professor, doctor of Business Administration, wil zich
inzetten voor het management binnen stichting VAST. Hij is zelf vluchteling
en als zodanig ervaringsdeskundige.

Bij Stichting Vast kunnen volgens de statuten alleen met algehele stemmen
bestuursleden worden aangenomen. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering
na afwikkeling van alle problemen zullen de bestuursleden besluiten over de
nieuwe kandidaten. Vooralsnog werken ze nu vooral op de achtergrond mee.
Ik, Gabbi Wierenga, ben oprichtster van Stichting Vast. Ik werk sinds 18
jaar met onze vrouwen en kinderen en behoor bij iedere bestuursvergadering
aanwezig te zijn als procesbewaakster en om de statuten te bewaken, en om
het welzijn van de vrouwen en kinderen zeker te stellen. Mijn officiële
functie is die van directrice, met het absolute minimuminkomen, verbonden
aan een banenpool. Ik heb het vetorecht. Sommige mensen hebben mij
afgeraden de vuile was buiten te hangen, maar, zoals reeds gezegd bij
aanvang van dit hoofdstuk, onze donateurs hebben recht op informatie, en
waar het om de doelstellingen gaat, wens ik zeker dat ook zij op de hoogte
zijn. De meesten kennen mij al sinds 1997, toen ik van Opzij de Harriëtte
Freezerring uitgereikt kreeg, en ik vecht nog altijd door. Interne
conflicten zijn wel het ergste wat ons kan overkomen. Ze ondermijnen het
vertrouwen in elkaar, en brengen daardoor het werk wat we doen in gevaar.
Het is niet mijn stijl om mijn mond te houden over deze
belangenverstrengeling. Wij staan voor de statuten van Vast: artikel 2 lid
1-a, -b, -c. Wij willen blijven samenwerken met de andere lokale groepen,
maar wel vanuit autonomie.

Op dit moment echter is de situatie sterk uit de hand gelopen: één
bestuurslid heeft alle 3 de statutaire functies naar zich toegetrokken en
weigert deze terug over te dragen. Vanuit dit gegeven heeft hij mij, Gabbi,
ontslagen. De andere leden van het buitenspel gezette bestuur zijn nu van
plan om naar de rechter te stappen om deze persoon langs officiële weg te
laten schorsen wegens onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig - want niet met
algehele stemmen besloten - ontslag van de directie. Dit gaat echter enige
tijd duren. Doordat het LEV, dat ons eigenlijk financieel zou moeten
steunen, niet onafhankelijk is maar zijn oor laat hangen naar één persoon,
zijn we nu méér dan ooit afhankelijk van uw donaties.

Als je voor een rechtvaardige zaak strijdt, komen plotseling overal mensen
vandaan, mensen zoals u

Aangezien er gerechtelijke stappen ondernomen gaan worden naar het
betreffende bestuurslid verzoeken wij u vriendelijk om uw donaties eenmalig
over te maken op rekening nr 67.15.11.262 van S.O.S. Wereldwijs Den Bosch.
Stichting Wereldwijs is een organisatie die ook onder mijn paraplu
fungeert. Verdere uitleg hierover verderop in deze nieuwsbrief. Intussen
ben ik gewoon door blijven werken, ondanks alle tegenstand. In de laatste
twee maanden ben ik erin geslaagd voor vrijwel alle vrouwen in de opvang
advocaten te vinden die bereid zijn om samen met hen een traject uit te
stippelen teneinde een uiteindelijk verblijf in Nederland te legaliseren.
Verder wordt er gewerkt aan bescherming tegen besnijdenis van jonge
meisjes, aan zogenaamde buitenschuldprocedures, aan medische procedures,
evenals aan tweede asielaanvragen.

Ik heb uit nood geboren een nieuw leven geblazen in S.O.S. Wereldwijs om
verder te kunnen werken, en om de vrouwen veiligheid te kunnen blijven
bieden. Immers, het bewuste, bovengenoemde bestuurslid heeft angst en
onzekerheid gezaaid onder onze bewoonsters en hun kinderen door middel van
intimidatie en zelfs bedreiging met uitzetting en/of gedwongen terugkeer.
Zoals reeds vermeld heeft hij geprobeerd twee mensen van buitenaf aan het
bestuur van stichting Vast op te dringen.

Je moet moed tonen om te laten zien dat je niet zult wijken. Dan raak je
iets in de mens waardoor zijn haat afneemt en zijn respect toeneemt. Ik
weet dat het werkt.

Wanneer het nodig mocht blijken, zullen we in de toekomst onafhankelijk
verdergaan onder de naam S.O.S. Wereldwijs, en een nieuwe opvang starten.
Ik had gehoopt, en hoop nog steeds, om deze zomer samen met u het 15-jarig
bestaan van stichting Vast te vieren. S.O.S. Wereldwijs is dan bedoeld als
een fijne aanvulling van Vast, omdat de vrouwen uit de opvang, samen met
ex-cliënten, onder deze paraplu een zelforganisatie zouden kunnen vormen.
In het uiterste geval zullen we onder de vleugels van S.O.S. Wereldwijs ook
de dagelijkse opvang, zoals bedoeld onder de criteria van stichting Vast,
blijven voortzetten. Mijn eerste prioriteit is het welbevinden van de
vrouwen en ik luister naar wat zij zelf hierover te zeggen hebben: "Gabbi,
waar jij gaat, gaan wij ook, wij zijn heel erg bang, we hopen echt dat je
deze zaak wint."

Het spijt mij dat ik zulke nare mededelingen moet doen. Ik blijf hopen op
uw steun, want alleen die heeft ons werk tot nu toe mogelijk gemaakt. Ik
zou u dan ook willen vragen om een schriftelijke reactie sturen naar de
Arnoud van Gelderstraat 1, 5212TK Den Bosch, t.n.v. Gabbi Wierenga.

Voor ons geen afscheid, waar je ook bent je bent altijd in mijn hart

Dit alles doet mij zeer veel pijn. Ik wil de vrouwen veiligheid en
bescherming blijven bieden. Ik zal blijven vechten voor deze mensen. Het is
voor mij geen werk, het is een manier van leven. En zolang deze vrouwen en
kinderen niet veilig zijn kan ik niet stoppen. Alles wat ik heb opgebouwd
kan ik niet in handen geven van iemand waarvan ik de grootste twijfels heb
wat betreft zijn intenties en die ik er zelfs van verdenk te reageren uit
persoonlijke rancune. De twee overgebleven bestuursleden, Hannie Visser en
Gerrie Janssen plus de kandidaatsbestuursleden, blijven met mij werken en
vechten voor het behoud van stichting Vast. Gelukkig kunnen wij rekenen op
de steun van 4 advocaten die zich belangeloos voor ons inzetten en die ons
gaan helpen bij onze gang naar de rechter. Wij zouden dan ook graag uw
reacties voor die tijd in ons bezit hebben zodat we ze, uiteraard met uw
toestemming, kunnen gebruiken in de rechtbank.

Met vriendelijke groet,
Gabbi Wierenga

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center