A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Karaduvar'da Neler Oluyor?

Date Fri, 30 Dec 2005 19:06:17 +0100 (CET)


KARADUVAR?DA NELER OLUYOR!
Karaduvar?da petrol borularý artýk yasal!
Son geliþen olaylarla Karaduvar?da ki çevre felaketinin sadece çevreyi yasal
olarak mý? Yasadýþý olarak mý? Devam ettirileceði ekseninde tartýþýlmaya
baþlandýðý bir süreç yaþanýyor. Akdeniz Sosyal Forumu baþkanýnýn TUTA petrol
çalýþanlarý tarafýndan dövülmesiyle açýða çýkan süreçte ?takke düþtü kel
göründü? hali artýk katlanýlamaz bir hal almýþtýr. Döþenmek istenen borulara
yasal mý yasadýþýmý þeklinde müdahale edilmesi bu konudaki yaklaþýmýn, bu
konuyu çözmekte taraf olduklarýný söyleyen þahýs ve topluluklarýn ne kadar
?etik? bir çaba içerisinde dolduklarýný gözler önüne sermektedir. Þu
sorulara acilen cevap vermek zorundadýrlar.

1) OPET petrolün ortaklarý arasýnda, bu sorunun çözümünde taraf olduðunu
söyleyen büyük þehir belediye baþkaný Macit ÖZCAN var mýdýr?

2) Macit ÖZCAN?nýn danýþmaný Nuri ÖZDEMÝR iki gün önce ?ölsek de bin
geliriz? nidalarýyla ortalýðý inletirken 29/12/2005 tarihi itibariyle bizzat
belediye görevlilerinin borularýn döþenmesinde yardýmcý olmasýný neyle
açýkladýðýdýr?

3) Akdeniz Sosyal Forumu yöneticilerinin Karaduvar?daki eylemde neden sadece
Nuri Özdemir?in belirleyici bir konuþma yapmalarýna izin verdikleri ve diðer
konuþma yapmak isteyen diðer demokratik kurum ve kitle örgütlerine izin
vermedikleri.

4) Karaduvar?da onlarca petrol þirketi varken belediyenin neden sadece TUTA
ya sorun çýkardýðý? (Opet yasal bir oluþum mu orada?)

Bu mide bulandýrýcý sorular çoðaltýlabilir, herkes tarafýndan biliniyor ki
Büyük Þehir Belediyesi çözümün deðil sorunun var edicilerindendir ve etrafta
dönen milyon dolarlýk rantýn peþindedirler. Akdeniz Sosyal Forum u ise (bu
rant çabasýnýn içerisinde olduklarýný söylemiyoruz) ortada olan rantýn
paylaþýlmasý oyununun bozulmasýnda üzerine düþen çabayý sarf ettiklerini ve
tek kaygýlarýnýn, Karaduvarda ki yaþamý tehdit eden petrol tesislerinin bir
an önce oradan kaldýrýlmasý çabasýnda var olduklarýný ispatlamalarý
gerektiðini düþünüyoruz.

Aksi takdirde tabiat ana bu sorunun var edicilerinden er ya da geç
intikamýný alacaktýr.

MERSÝNLÝ ANARÞÝSTLER
kara_haber@hotmail.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center