A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Paris: 19 ARALIK - BILDIRI: Bütün Devletler Katildir

Date Mon, 19 Dec 2005 16:47:52 +0100 (CET)


Bütün Devletler Katildir
19 aralýk 2000 tarihinde Türkiye devleti tarafýndan kendi hapisanelerinde
kalan onlarca tutuklu ve hükümlüye karþý bir operasyon gerçekleþtirilmiþtir.
« Hayata Dönüþ » adý verilen operasyon kendi sýnýf karekteri gereðince
hayata dönüþten çok katliama merhaba olarak yansýdý. Operasyon boyunca
yirmiden fazla insan hayatýný kaybetti. O günden bu yana devam eden süreli
süresiz açlýk grevi ve ölüm oruçlarýnda yüzden fazla insan hayatýný kaybetti
binlerce insanda geri dönüþü çok zor olan hastalýklara yakalandý.

Bügün bu katliamýn beþinci yýlý binlerce tutuklu ve hükümlü F tipi
hapisanelerine kapatýldý. Amaç toplumun muhalif güçlerinden olan sol
hareketi bitirmekten çok hapisanelere kapattýðý tutuklu ve hükümlüleri ucuz
iþ gücü olarak çalýþtýrmaktý. Bu çabalarýnýn önündeki en büyük engel olan
sol muhalefeti susturmak icin ard arda operasyonlarla Buca, Burdur,
Ulucanlar ve 19 aralýk ile sindirmeye baþladý.
19 aralýk bir bütün olarak devrimci hareketin cezaevlerinde katledilmesiyle
sonuçlandý.

Anarþist-Komünistler olarak her türden iktidar biçimlerinin bu katliamlarý
rahatlýkla yapabileceðinin farkýndayýz. Karþýsýndaki sýnýfýn karakterinin
algýlamadan girilen her þavas kaybedilmeye mahkumdur. Devrimcileri toplumdan
ayýran en büyük özellik süreçleri daha iyi tahlil edebilmesi ve ona göre
koþullanmasýdýr. 19 aralýk yenilgisinden bir çok sonuç çýkaracaðýmiz
kesindir.

19 aralýk katliamýnýn yýldönümünde Paris'ten dünyada ki tüm cezaevlerinde
bulunan bütün özgürlük savaþcýlarýyla dayanýþma içinde olduðumuzu ve
olacaðýmýzý açýklýyoruz.


Kara-Kýzýl Paris Kollektifi karakizilfanzin@gmail.com


www.anarsistkomunizm.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center