A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist Komünist Ýnisiyatif: Katil Devlet Hesap Ver ecek

Date Mon, 19 Dec 2005 16:46:04 +0100 (CET)


Anarþist Komünist Ýnisiyatif son günlerdeki geliþmelerle ilgili bir bildiri
yayýnladý: Katil Devlet Hesap Verecek
Devlet yine gerçek yüzünü Þemdinli?de ve Yüksekova?da gösterdi. Toplumsal
düzeni korumak bahanesiyle koyduklarý kanunlarýn gerektiðinde yok
sayýlabileceðini, insanlarýn bir çýrpýda harcanabileceðini bir kez daha çok
açýk biçimde gördük.
Devletin gerçek yüzünü daha önce çok gördük. 12 yaþýndaki Uður Kaymaz?ý
babasýyla birlikte ?Terörist? olduðu bahanesiyle öldüren de devletti. Tüm
bunlara seyirci kalan ve yeterince ses çýkarmayan bizlerden bin kat daha
masum bir çocuk devlet güçlerince öldürüldü.
Devletin gerçek yüzünü daha önce çok gördük. Bundan tam 5 yýl önce, 19
Aralýk 2000?de ?hapishaneleri denetimi altýnda almak isteyen? devlet,
küçücük hücrelere, F Tipi cezaevlerine gönderilmek istemelerine karþý
direnenleri katletti. ?O hücrelerde yýllar boyunca yaþamak ölmekten
beterdir.? diyerek mücadele eden siyasi tutsaklarý yakarak ve her türlü
vahþeti uygulayarak öldürdü.

Çok mu uzak geliyor bu yaþananlar, bu insanlarýn yaptýklarý size? Çok mu
?marjinal? geliyor. Ya da hak mý veriyorsunuz devlete bu yaptýklarýndan
dolayý. Sanmayýn ki devlet gerçek yüzünü size de göstermez. Toplumun büyük
bir kýsmýný ezip geçen 1980 darbesini yapan da, Çorum?da, Maraþ?ta ve daha
nice zaman nice yerde yapýlan katliamlarý tezgahlayan da devlet
kontrolündeki güçlerdi. Peki tüm bunlar niye yaþandý?

Bu katliamlar birkaç ?marjinal?i susturmak için deðil elbette. Toplumun
gözünü korkutmak, insanlarýn yaþananlara karþý gelmesini engellemek için
devletler gerektiðinde hiçbir þeyi yapmaktan çekinmemiþler ve bunun üzerini
kapatmayý, yaptýklarýna kýlýf uydurmayý da her zaman bilmiþlerdir. Mesela
öncesinde azdýrýlan sivil faþistler ve devrimciler arasýndaki çatýþmalar
bahane edilerek yapýlan 80 darbesinden sonra liberal politikalarýn hayata
geçirilmesinin önü açýldý. Neo liberal politikalar McDonald?sýyla ,
IMF?siyle, Küreselleþmesiyle hayatýmýzýn her alanýna girdi.

Bu devletin derin yüzü deðil, bu devletin gerçek yüzüdür. Bize masum rolü
yapan devlet Þemdinli?de suçüstü yakalanmýþtýr.

Devletin var olmasýnýn tek sebebi küçük bir azýnlýðýn çýkarý için büyük bir
çoðunluðu kandýrmak, baský altýnda tutmak, gerektiðinde katletmek,
iþkenceden geçirmek, hapishanelere kapatmaktýr. Bunu sadece öldürerek deðil,
30 kiþilik eyleme 500 tane polis yýðarak, mücadele eden emekçileri ya da
öðrencileri coplayarak, televizyonlarda yalanlar yaðdýrarak yapmaktadýr.

Devlet zengin, ayrýcalýklý ve herkes adýna söz söyleme hakkýna sahip olan
bir azýnlýðýn çýkarlarý için vardýr ve bu azýnlýðýn çýkarýný tüm toplumun
çýkarýymýþ gibi göstermeye çabalar. Bizi, üretilenlerin büyük kýsmýndan ve
karar alma hakkýnda yoksun olan büyük çoðunluðu ise aptallaþtýrmak ve
dikkatimizi daðýtmak için her gün yeni bir yarýþma, yeni bir dizi ?piyasaya?
sürerler. Elinizdeki son kuruþa kadar almak, bize bir þeyler tükettirmek
için her þeyi yapar. Bunlar yine o küçük azýnlýðýn çýkarý içindir. Yani
devlet dediðimiz öyle üstlerde, bilinmez, eriþilmez bir kurum deðil, ipleri
semayedarlardan, generallerden, üst düzey bürokratlardan ve politikacýlardan
meydana gelen küçük azýnlýðýn elinde olan bir kukladýr aslýnda.

Eðer siz de ?þanslý? azýnlýk içinde deðilseniz, sussanýz da, kaçsanýz da
devlet ve devletin koruyuculuðunu yaptýðý kapitalist ?düzen? sizi
bulacaktýr. Sizi yoksulluða mahkum edecek, evlerinizi baþýnýza yýkacak,
iþinize ya da üç kuruþ maaþýnýza sahip çýktýðýnýzda karþýnýza polisi
dikecek, hiçbir düþmanlýðýný olmayan insanlarla sizi savaþtýracak,
yaþadýðýnýz doðayý kar uðruna katledecek, sizi tek tipleþtirecek, sizin
adýnýza kararlarý yine o küçük azýnlýk alýrken, sizin kendi yaþamlarýnýza
dair söz söyleme hakkýnýzý yok edecek.

Bunlarý az sonra yapmayacak, þimdi yapacak, yapýyor... Daha önce yaptýðý
gibi....

19 Aralýk Katliamýnýn üzerinden 5 yýl geçti ve devlet toplumu baskýyla,
yalanla ve her tür yolla denetim altýnda tutma görevine bu 5 yýl boyunca da
aralýksýz devam etti. O yüzden susup sýraný bekleme, çünkü sustuðun her an
sýra sende...

Anarþist Komünist Ýnisiyatif

akinisiyatif@yahoo.com

http://www.anarsistkomunizm.org/aki

www.anarsistkomunizm.org/aki

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center