A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist Komünist Ýnisiyatif Ankara'daydý

Date Mon, 19 Dec 2005 16:43:42 +0100 (CET)


"Özgürlük Savaþan Emekçilerle Gelecek" pankartýyla yaklaþýk 20 kiþi olarak
yürüyen Anarþist Komünist Ýnisiyatif "Ne Sömürü Ne tahakküm yaþasýn
Anarþist Komünizm" "Ne Parti Ne Önder Emekçiye Omuz Ver" "Kapitalizm
Ýþgaldir Devletler Ýþgalci, Ýþgale Karþý sýnýf savaþý" "Komünist Bir
dünya kuracaðýz" "Zafer Direnen Emekçinin olacak" gibi sloganlar attý.
Mitingde daðýtýlan bildiri:
Tüm dünyada emekçilerin gelecekleri karartýlmak isteniyor. Bir yandan
emperyalist saldýrganlýk yayýlýrken, diðer yandan mücadelelerle elde edilmiþ
haklar refah devleti olarak gösterilen ülkelerde bile geri alýnýyor. Bu
coðrafyada ise iþsizlik, güvencesiz çalýþma koþullarý düþük ücretler ve uzun
çalýþma saatleri giderek artan sayýda emekçiyi ilgilendiren sorunlar haline
gelmiþ durumda...
Bu karamsarlýk ortamý içinde sistem giderek vahþileþiyor. Burjuvazi bugün
kendine o kadar güveniyor ki Joy Tekstil?den atýlan iþçileri, mahkemenin
verdiði iþe iade kararýna raðmen iþyerlerine gittiklerinde patron ve
adamlarýnýn saldýrýsýna uðruyor, ABD gizleme ihtimalinin ortadan kalktýðý
durumda iþkence yaptýðýný üstü kapalý da olsa itiraf ediyor. Tüm bu olaylar
ve niceleri egemenlerin çýkarlarý için elinde gelen her tür aracý
kullanabildiðini bir kez daha göstermektedir. Devletler sermayenin çýkarlarý
doðrultusunda pek çok katliamý ve insanlýk dýþý uygulamayý bir yandan
?yasal? yollardan yaparlarken, yasal kýlýfa uyduramadýklarý iþleri de JÝTEM,
Kontrgerilla gibi gizli örgütler vasýtasýyla yapmaktadýr.
Egemenler bir yandan çeþitli araçlarla örgütlenmenin önünü týkarken bir
yandan da devrimler çaðýnýn artýk bittiði gibi manipülasyonlarla emekçilerin
kapitalizme mecbur olduðu yanýlsamasýný yaratýyor. Bu manipilasyonlar
öylesine kafa karýþýklýðýna neden olabiliyor ki, devrimcilik iddiasýndaki
kesimler bile emperyalistlere bel baðlayabiliyor, bu sistem içinde bir
kurtuluþ olabileceðini düþünebiliyor, emekçiler patronlarla çýkarlarýný
ortak gibi görebiliyorlar. Son olarak DÝSK baþkaný Süleyman Çelebi?nin de
içinde olduðu bir grup ?Piyasa Ekonomisini reddetmeyen yenilenmiþ bir sol?
adý altýnda ?daha yaþanabilir? bir kapitalizm taslaðý oluþturmaya çalýþýyor.
Oysa ki kapitalizm reforme edilmez ve emekçi sýnýflarýn çýkarlarý asla
onlarý sömüren ve kapitalist vahþete mahkum eden patronlarla ortak olamaz.
Emekçilerin kurtuluþu ancak sýnýflarýn ortadan kalktýðý ve emekçilerin kendi
yaþamlarýný ellerine alabileceði komünist bir toplumda söz konusu olabilir.
Emekçilerin ne bugün, ne de baþka bir zamanda kendileri adýna karar verecek
patronlara ya da efendilere ihtiyaçlarý yoktur. Geçmiþten, bugüne her þeyi
üreten emekçiler, üretim sürecini yönlendirmeye, kendilerini ilgilendiren
konularda karar almaya da vakýftýrlar. Biz anarþist komünistler olarak bu
anlayýþ çerçevesinde, gerek bugün emekçilerin acil ihtiyacý olarak gerekse
bugünü geleceðe baðlayacak araçlar olarak emekçilerin karar alacaðý ve
aralarýnda koordinasyon olan özyönetim organlarý yaratýlmasý gerektiðini
düþünüyoruz.
Sistem bizi bölmeye çalýþmakta, bayrak yakýlmasý gibi bahanelerle Türk ve
Kürt emekçileri birbirine düþürmekte, Þemdinli?deki gibi saldýrýlarla
bölgede ulusal düzlemde bir çatýþmanýn yaratýlmasýný körüklemeye
çalýþmaktadýr. Bu katliamlarýn birkaç tetikçisi ortaya çýksa dahi gerçek
sorumlular ortaya çýkmayacaktýr. Olayýn sorumlusu bir azýnlýðýn çoðunluk
üzerinde baský kurma aracýndan baþka bir þey olmayan devlettir.
Bugün ayný ülkedeki eþitsiz toplumlar arasýndaki çatýþma sadece yaþadýðýmýz
coðrafyanýn deðil, belirli farklýlýklar taþýsa da batýlý ülkelerin de
sorunudur. Yükselen milliyetçiliðe karþý emekçilerin enternasyonalizmini ve
halklarýn kardeþliðini savunmalý, çatýþma içinde olan kesimlere gerçek
düþmanýn patronlar olduðunu anlatmalýyýz. Hangi sendikanýn ya da siyasi
örgütlenmenin o direniþte hakim olduðuna bakmadan o direniþi bizimmiþ gibi
sahiplenmeli ve o direniþle dayanýþma içinde olmalýyýz. Üzerimize dört bir
yandan gelen saldýrýlar karþýsýnda bugünün acil bir ihtiyacý da sýnýf
dayanýþmasýdýr.
Biz özgürlükçü bir toplumsal devrimin insanlýðýn kurtuluþunun tek yolu
olduðunu düþünüyoruz. Bunun için ise öncelikli olarak emekçilerin
mücadelesinin uzlaþmacý sendikal bürokrasinin kýskacýndan kurtarýlmasý,
emekçilerin bulunduðu her alanda taban inisiyatifinin geliþtirileceði
örgütlenmeler yaratýlmasý gerekmektedir. Bununla baðlantýlý olarak da sýnýf
dayanýþmasýnýn güçlendirilmesinin, emekçilerin sektör, sendika veya siyasal
çevre gibi ayýrýmlar hesaba katýlmaksýzýn tabandan birleþebilmesinin
olanaklarý var edilmelidir.
Bugün yaþamlarýmýzý elimizden alanlara, emeðimizi sömürenlere ve bizi türlü
araçlarla baský altýna almaya, susturmaya çalýþanlara karþý örgütlenmekten,
mücadele etmekten ve dayanýþmaktan baþka þansýmýz yok. Bunun için de
kendimize, yani omuz omuza mücadele eden emekçi sýnýflarýn tamamýna, kendi
özgücümüze ve örgütlülüðümüze güvenmek zorundayýz.
Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber, ya hiçbirimiz
Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý, yaþasýn enternasyonalizm
Özgürlük savaþan emekçilerle gelecek

Anarþist Komünist Ýnisiyatif
http://www.anarsistkomunizm.org/aki
akinisiyatif@yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center