A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Notlar?ýn Aralýk-Ocak-Þubat Sayýsý çýktý.

Date Fri, 16 Dec 2005 06:48:20 +0100 (CET)


3 aylýk Anarþist Komünist Dergi Kara Kýzýl Notlar?ýn
Aralýk-Ocak-Þubat Sayýsý çýktý.
Devrim yolunda bir taktik olarak sendikalarýn deðerlendirilmesi anarþizm
için her zaman önemli oldu. Özellikle sendikal hareketin emekçi sýnýflarýn
en kýsa vadeli ihtiyaçlarý çerçevesinde þekillenmesi ve dolayýsýyla emekçi
kitlelerin anarþist harekete dahil olmasýnýn esas olarak devrimci/anarþist
sendikalarýn üzerinden ilerleyen sýnýf mücadelesi sayesinde gerçekleþmesi
bunda etkili oldu. 19. yüzyýlda düzenle bütünleþen Marksist siyasal
partilerin karþýsýnda anarþizm esas olarak bir sendika hareketi olarak,
anarko-sendikalizm olarak var oldu.
Anarko-sendikalizmin sendikalara biçtiði pek çok akým tarafýndan o zaman da
günümüzde de eleþtirildi ve eleþtiriliyor. Sendikal taktik konusunda sýnýf
mücadelesi anarþizmi içersindeki farklý tavýrlarý yansýtacak þekilde
dünyadaki çeþitli anarþist örgüt ve bireylerin makalelerini çevirdik. Kabaca
üç ana eðilimden bahsedebiliriz: Esas olarak platformist gelenekten gelen
örgütlerden oluþan sendikalarý bir araç olarak kabul edip siyasal bir
örgütün varlýðýný savunan anarþist-komünistler; sendikalara bugün için
devrimci, geleceðin toplumu için kurucu bir rol biçen anarko-sendikalizm ve
sendikalarýn sürekli olarak düzenle bütünleþme tehlikesi içersinde olduðunu,
bu yüzden de ilk tercih olarak ya da hiç kullanýlmamalarý gerektiðini
savunan akýmlar. Bu sayýda her eðilime ait en bütünlüklü gördüðümüz
metinleri koymaya çalýþtýk.

? Cornelius Castoriadus ve Devrimci Eylem
Ender Yýlmaz

? Sýnýf ve Sýnýf Örgütlenmesi
Zafer Onat

? Sendikalist Bilince Karþý Devrimci Eylem
Mikail Fýrtýnacý

? Ercan Atmaca Röportajý

? Sendikalar ve Devrim
Zabalaza

?Sendikalizm Tartýþmasýn Ýþçi Dayanýþma Hareketi (Ýrlanda) ve Ýþçi Dayanýþma
Birliði (ABD) arasýndaki tartýþma

? Güçlü ve Zayýf Noktalarýyla Sendikalizm
Workers Solidarity Movement

? Sendikalizm ve Devrim
Tom Wetzel

? Alan MacSimoin?un Cevabý

? Cevaba Cevap
Tom Wetzel


? Japon Shop Fight Örgütünün McDonalds Ýþçi Direniþi (MWR) ile Söyleþisi

? Anarþist Komünistler ve Kitle Örgütleri
Federazione dei Comunisti Anarchici

? Sendikalarýn Rolü
Anarko-sendikalist Federasyon (ASF)
ve Anarþist Federasyon (AF)

? Wilhelm Reich Yeterince Ýyi Anlaþýlamamýþ Bir Özgürlük Savaþçýsý
Irmak Derin


Temin edebileceðiniz yerler:

Ýstanbul:

Taksim - Mephisto
Taksim - Simurg
Taksim - Pentimento
Taksim - Þiirci
Taksim - Semirkant
Taksim - Le Jardin
Sarýyer - Ata
Bakýrköy - Birikim
Kadýköy - Seyhan
Kadýköy - Genç Mephisto
Kadýköy - Ýmge
Kadýköy - Nemesis
Kadýköy - Kalkhedan
Kadýköy - Ýletiþim
Þiþli - Kelepir


Ankara:

Dost Kitabevi
Ýmge Kitabevi
Bilim&Sanat Kitabevi


Ýzmir:

Kabile Kitabevi
Berfin Kitabevi
Karþýyaka Pan Kitabevie-posta: karakizilnotlar@yahoo.com

Ýnternet Adresi: http://www.anarsistkomunizm.org/kkn

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center