A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet?in tutukluluðu sürüyor. Askeri mahkeme ??üst?üne uymamakta ýsrar?lý!

Date Thu, 15 Dec 2005 18:55:29 +0100 (CET)


Bugün [15.12.2005] saat 09.00´da Sivas Askeri Mahkemesi´nde yargýlanan
total/vicdani retçi anarþist Mehmet Tarhan´a verilen 4 (2+2) yýllýk ceza,
mahkeme tarafýndan tekrar verildi. Mahkeme, Askeri Yargýtay?ýn bozma
kararýný kaale almadý ve ??üst?üne uymamakta ýsrar? etti.
Sivas?ta yapýlan duruþmada savcý Yargýtay kararýna katýlmadýðýný söyledi ve
beden muayenesinin insanin beden bütünlüðü açýsýndan ve suçla bir ilgisi
bulunmamasýndan dolayý gereksiz olduðunu belirtti. Ayrýca eþcinselliðin
muayeneyle tespit edilemeyeceðini söyledi. Ardýndan suçun zincirleme olarak
algýlanmasýný ve cezanýn buna göre deðerlendirilmesini istedi. Yapýlan
savunmada da Yargýtay kararýnýn reddi ve beden muayenesine itiraz edildi.
Ayrýca Yargýtay ve mahkemenin asil konu ve olayýn sebebi olan vicdani ret
meselesinden uzaklaþýlarak konunun eþcinselliðe çekilmeye çalýþýldýðýna
dikkat çekildi. Ayrýca ÝHD raporunda açýklanan adli müþavirin ifadesine
dikkat çekilerek kararýn baþka etkenlerle verilmiþ olmasýna dair
söylenenlerin göz önünde bulundurulmasýný istedi.

Hüküm ise iddia makamý ve savunmanýn söyledikleri dikkate alýnmadan sadece
kararda direndiklerini söylediler. Gereði düþünüldü dendikten sonra 10
Aðustos´taki karar aynen aktarýldý.

Tüm bu yaþananlarýn yanýnda Memet çok iyi ve saðlýklý görünüyordu.
Gülümsüyor ve moral veriyordu hepimize. Duruþmaya Ankara, Ýstanbul,
Sivas ve Ýskenderun´dan 16 kiþi katildi.

Mehmet Tarhan´ýn avukatý Suna Coþkun, davanýn Askeri Yargýtay Genel
Kurulu´nda görülmesi için baþvuruda bulunulduðunu ifade etti. Dosyanýn
Yargýtay´da ne zaman açýlacaðý þimdilik bilinmiyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center