A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan , Midilli, Mehmet Tarhanla Dayanýþma Eylemi

Date Thu, 15 Dec 2005 18:15:10 +0100 (CET)


Bugün sabah 8?de anarþist total retçi Mehmet Tarhan için Yunanistan?ýn
Midilli adasýnda bir dayanýþma eylemi yapýldý. Dövizler taþýndý ve Türkiye
sahillerine ve Ayvalýk?ýn büyük pazarýna gitmekte olan Türk feribotundaki
yolculara el ilanlarý daðýtýldý. Daðýttýðýmýz el ilaný aþaðýdaki gibidir:
MEHMET TARHAN?LA DAYANIÞMA
Mehmet Tarhan Türkiye?den eþcinsel, anarþist bir total retçidir. 2001?de
Mehmet orduya katýlmayacaðýný kamu oyu önünde açýklamýþ ve savaþlarý
durdurmanýn tek yolunun savaþýn insan kaynaklarýný kurutmak olduðunu
söylemiþti.
Nisan 2005?te tutuklandý ve askeri mahkeme tarafýndan ?emre itaatsizlik?ten
dört yýl hapis cezasýna mahkum edildi. O zamandan beri hapiste olan Mehmet
Tarhan hapisane görevlileri ve mahkumlar tarafýndan dövüldü ve iþkenceye
maruz kaldý.
Üniforma giymeyi ve saçlarýný kestirmeyi reddettiði için ona sýk sýk hücre
cezasý verildi. Kendisine saldýran gardiyanlarýn cezalandýrýlmasý talebiyle
(28 ve 34 günlük) iki açlýk grevi yaptý. Bugün, 15 Aralýk?ta askeri
yargýtayda bir duruþmasý var.
Türkiye devleti (Yunan devleti gibi) total reddi kabul etmiyor ve silahlý
hizmet yerine alternatif sosyal hizmet imkaný sunmuyor (Yunanistan?da bu
imkan genelde yasal olarak veriliyor, ama öyle çok zorluðu var ki daha çok
ceza hizmeti haline geliyor). Türk ordusu için (Yunan ordusu gibi)
eþcinsellik bir ?hastalýk.? Askeri hizmetten muaf tutulmak isteyen
eþcinsellerden zorla manuel anal muayeneden geçirilmeye ek olarak cinsel
iliþki gösteren fotoðraf yada video isteniyor.Mehmet?in ilk duruþmasýnda
savcý ve hakim Mehmet?in eþcinsellik yüzünden askerliðe elveriþsiz olduðuna
dayanarak ordudan muaf tutulmayý kabul etmesi için ýsrar etmiþlerdi. Mehmet
?hasta? olarak tanýmlanmayý reddediyor ve total reddini vicdani sebeplerden
dolayý devam ettiriyor.
Mehmet?in de söylediði gibi: ?Ben devlet kurumunun gerekliliðine inanmýyor
ve hiçbir devlete karþý aidiyet hissetmiyorum. Vatandaþlýk grevi olarak
addedilen eylemlerle militer yapýyý güçlendirmek ise hiç istemem. Vatandaþý
olduðumu iddia eden devlet hayatiyetini devam ettirmek için beni askere
almak, gerekirse uðruna ölüp öldürecek bir savaþ aletine dönüþtürmek, dahasý
içine alarak yukarýda sözünü ettiðim insanlýk suçuna dahil etmek istiyor.
Buna izin vermeyecek ve inançlarýmý koruyacaðým. Eþcinsel olmam nedeniyle
"hak" olarak sunulan çürük raporunu ise militer düzenin kendi çürüklüðü
olarak algýlýyorum.?

SAVAÞ PATRONLARIN ÝSTEDÝÐÝ ÞEY
TEK BÝR ASKER BÝLE YOK, HÝÇ BÝR ZAMAN, HÝÇ BÝR YERDE

Midilli Anti-otoriter Grubu
PO Box 83, 81100 Mytilini, Greece
E-mail: peirates@riseup.net

[çeviri - balam]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center