A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Tarihçe: Mehmet Tarhan'ýn tutuklanmasý ve sonrasý

Date Wed, 14 Dec 2005 17:49:42 +0100 (CET)


8 aydan uzun bir süredir tutuklu bulunan total/vicdani retçi Mehmet
Tarhan´ýn yargýtay kararýndan sonra yerel mahkemedeki ilk duruþmasý 15
Aralýk Pazartesi günü Sivas Askeri Mahkemesinde gerçekleþtirilecek. 8
Nisan´da Mehmet Tarhan´ýn tutuklanmasýndan bugüne gelene kadar birçok
eylem ve etkinlik düzenlendi. Ýþte bunlarýn özeti:

8 Nisan
Total retçi Mehmet Tarhan çalýþmak için gittiði Ýzmir´de sabah saat 5´te
kaldýðý otelde polislerce gözaltýna alýndý. Oradan askerlik þubesine
gönderilen Mehmet´e birliðe sevk kaðýdý verip imzalattýrmak istendi.
Mehmet "ben vicdani retçiyim, hiç bir þey imzalamayacaðým" cevabýný
verdi. Mehmet burada birliðine sevkedilmek üzere bekletildi.

Ýstanbul´da Mehmet Tarhan´la Dayanýþma Ýnisiyatifi oluþturuldu.

9 Nisan
Mehmet Tarhan birliðine sevkedilmek üzere yola çýkarýldý. Aralarýnda 3
retçinin de bulunduðu 20 kadar antimilitarist ve anarþist, Mehmet´in
gittiði otobüsün baþýnda 10 dakika boyunca "Barýþ seninle gurur duyuyor"
ve "en büyük retçi bizim retçi" sloganlarý attýlar.

10 Nisan
Ýstanbul´da Mehmet Tarhan´la dayanýþma amacýyla basýn açýklamasý
düzenlendi. 50 kadar kiþinin katýldýðý Galatasaray Meydanýnda yapýlan
basýn açýklamasýnda "askere gitme" pankartý açýldý.

Mehmet, saat 14.30 civarýnda Tokat´taki askeri birliðe teslim edildi,
burada hücreye atýldý.

11 Nisan
Mehmet Tarhan, Sivas´taki 5. Piyade Er Eðitim Tugayý Askeri Cezaevi´ne
nakledildi. Sivas´ta Askeri Mahkeme´ye çýkarýlmasý bekleniyor.

12 Nisan
Mehmet için fotoðraflarýnýn yer aldýðý bir site hazýrlandý:
http://www.savaskarsitlari.org/mehmettarhan

15 Nisan
Mehmet Tarhan´ýn ilk mahkeme tarihi 28 Nisan 2005 olarak belirlendi.

16 Nisan
Taksim Meydaný tramvay duraðý´nda toplanan ´Mehmet´le Dayanýþma
Ýnisiyatifi´nden anarþist, antimilitarist, eþcinsel, insan haklarý
savunucusu yaklaþýk 40-50 kiþilik Grup Galatasaray Meydaný´na kadar
yürüdüler. Galatasaray Meydaný´nda basýn açýklamasý okunduktan sonra,
topluca postaneye gidilerek Mehmet´e mektuplar gönderildi.

19 Nisan
Mehmet herhangi bir belgeyi imzalamayacaðýna dair ifade verdi.

20 Nisan
Sabah 8:30 itibariyle Mehmet, direnmesine ve reddetmesine raðmen
kelepçeli bir þekilde sivas askesi hastanesine sevk edildi.

25 Nisan
Ýzmir: Mehmet Tarhan´la Dayanýþma Ýnisiyatifi´nden bir gurup, Cumhuriyet
Meydaný Büyük Postane önünde toplanýp basýn açýklamsýný okuduktan sonra
Mehmet´e mektuplar yolladýlar.

Ýstanbul: Mehmet Tarhan´la Dayanýþma Ýnisiyatifi bugün Beþiktaþ
Ýskelesi´nde toplandý. Mehmet büyük bir portresi ve rasta saçlarýyla
gruba eþlik etti. Grup Mehmet´e Ýstanbul´u gezdirdi.

26 Nisan
Saðlýk kurulu bitti. Mehmet´in tekrar askeri hapishaneye sevk kararý çýktý.

28 Nisan
Mehmet Tarhan´ýn mahkemesi saat 9:00´da Sivas Askeri Mahkemesi´nde
görülecek. Mahkemeye katýlmak amacýyla Ýstanbul ve Ankara´dan gelenlerin
oluþturduðu 30 kiþilik grup sabah 7:45 civarýnda Sivas´a ulaþtý.
Kafilede Ýsrail ve Almanya´dan gelen iki anti-militarist de bulunuyor.

09:30 Mehmet Tarhan´ýn duruþmasý baþladý. Çeþitli þehirlerden gelen
insanlar salonu doldurdu; 30 kadar kiþi mahkeme salonuna girebilirken,
salonun küçük olmasýndan dolayý 10 kiþi dýþarýda kaldý.

11:45 Mahkeme sonuçlandý. Mehmet Tarhan´ýn tutukluluðunun devamýna karar
verildi. Bir sonraki duruþma tarihi olarak 26 Mayýs belirlendi.
Mahkemeyi izleyenlerden bir kiþi "yoklama kaçaðý" olduðu gerekçesiyle
gözaltýna alýndý.

17:00 Sivas´a giden kafile, "yoklama kaçaðý" olduðu gerekçesiyle bir
süre gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasýnýn ardýndan
yola çýktý.

1 Mayýs
Çeþitli þehirlerdeki 1 Mayýs mitinglerinde "Mehmet Barýþý seviyor"
sloganlarý yankýlandý.

15 Mayýs
Dünya Vicdani Retçiler günü kapsamýnda ilki geçtiðimiz sene Ýstanbul´da
düzenlenen Militurizm´in bu yýl ikincisi Ýzmir´de gerçekleþtirildi.
Etkinliðe Ýzmir´in yanýsýra Ýstanbul, Ankara, Sivas, Kocaeli gibi
þehirlerden gelenlerle birlikte yaklaþýk 100 kiþi katýldý. Etkinlik
boyunca "Mehmet Tarhan´a özgürlük" pankartý taþýndý, Mehmet ile ilgili
sloganlar atýldý.

25 Mayýs
Avukatlarý tarafýndan, Mehmet Tarhan´ýn bir süreden beri içerideki bir
tutuklu çetesinin baský ve iþkencelerine maruz kaldýðý ve bu durumu can
güvenliði nedeniyle aktarmakta zorlandýðý ifade edildi.

26 Mayýs
8:10 Total/vicdani retçi Mehmet Tarhan´a destek vermek amacýyla, baþta
Ýstanbul ve Ankara olmak üzere çeþitli yerlerden gelen 30 kiþilik grup
buluþtu ve mahkemenin yapýlacaðý Sivas Askeri Mahkemesi´ne gitmeye
hazýrlanýyor.

10:00 Saat 09:00´da baþlayan duruþmada Mehmet Tarhan´ýn avukatý
tahliyesini talep etti. Askeri savcý da "tahliyesinde sakýnca
olmadýðýný" belirtti. Karar aþamasýnda olan mahkemeye 5 dakika ara verildi.

10:30 Mahkeme sona erdi ve 9 Haziran´a ertelendi. Mehmet´in tutsaklýðý
sürüyor. Saçlarý 7 asker tarafýndan yere yatýrýlarak kesilen Mehmet
Tarhan´ýn, iþkencelerin etkisiyle vücudunda morluklar olduðu ve
yürümekte zorlandýðý belirtiliyor.

Mehmet Tarhan´ýn mahkemesini izlemek üzere Sivas´a giden retçilerden
Erdem Yalçýnkaya, Mustafa Þeyhoðlu ve Ersan Uður Gör´ün mahkeme
çýkýþýnda gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnmalarýný engelmeye çalýþan
antimilitaristlerle polis arasýnda arbede çýktý ve yaralananlar oldu.

11:55 Gözaltýna alýnan 3 retçiye destek amacýyla Oðuz Erduran Karakol
Amirliði´ne giden 10 kadar kiþinin daha zorla alýkonuldu.

15:35 Gözaltýna alýnan 10 kiþi adli týptan getirildi, karakolda
bekletiliyorlar.

17:15 Mehmet Tarhan saat 16:30´dan itibaren açlýk grevine baþladý. Adli
týpa götürüldükten sonra savcýlýða götürülmeleri beklenen gözaltýndaki
10 kiþinin ise, Sivas Emniyet Müdürlüðü´ne götürülüyor.

22:35 Gözaltýna alýnan 10 kiþi, savcýnýn "polise mukavemetten
tutuklanmalarý" yönündeki talebi doðrultusunda nöbetçi mahkemeye
çýkarýldýlar. Mahkeme herkesi tutuksuz yargýlanmak üzere serbest
býrakýrken, 3 retçi Askerlik Þubesi´ne götürülüyor.

27 Mayýs
00:10 Kimliklerine Askerlik Þubesi´nde el konulan 3 retçi býrakýldý.

07:55 Mehmet Tarhan´ýn mahkemesini izlemek üzere Sivas´ta bulunan
vicdani/total retçi Hasan Çimen, dün gece geç saatlerde, uyuduðu
minibüsün içerisinde, "asker kaçaðý" olduðu gerekçesiyle gözaltýna
alýndý. Gözaltýnýn ardýndan önce adli týbba, ardýndan da Askerlik
Þubesi´ne götürülen Hasan, þubedeki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn
sonrasýnda, dün mahkeme çýkýþýnda alýnýn diðer 3 retçiye uygulanan
prosedür uygulanarak kimliði alýkonulup serbest býrakýldý.

13:00 Ýstanbul Vicdani Red hakkýný kulandýðý için tutuklanan ve Sivas
Kapalý Cezaevi´ne konulan Mehmet Tarhan´la dayanýþma amacýyla Ýnsan
Haklarý Derneði ÝstanbulÞubesi mektup gönderme etkinliði gerçekleþtirdi.

28 Mayýs
Ýstanbul: Taksim tramvay duraðýnda toplanan yaklaþýk 80 civarýnda
anarþist, antimilitarist, eþcisel topluluk, ellerinde darbuka, tef gibi
müzik aletleri eþliðinde, neþeli bir gösteriyle, Harbiye Orduevi´ne
kadar yürüyerek "Saçmalamayýn Mehmet´i býrakýn" dediler. Topluluk, bütün
yol boyunca bildiri daðýtýp, "öldürmiycez ölmiycez, kimsenin askeri
olmýycaz", "reddet, diren hayýr de, askere gitme", "sakat deðil
eþcinsel, askere de gitmeycez" gibi sloganlar attýlar. Ayrýca
taþýdýklarý pankart ve dövizlerle Mehmet Tarhan´a Askeri Cezaevi´nde
uygulanan insanlýk dýþý uygulamalarý da gözönüne serdiler. Bildiri
okunup bir çok defa sloganlar attýktan sonra tekrar ayný þekilde
Taksim´e ve oradan da Beyoðlu-Mis Sokaðýn giriþine kadar yürüyüp, sonra
da daðýldýlar.

30 Mayýs
Ankara: Mehmet Tarhan´a destek amacýyla saat 18:00´de Ankara´da
gerçekleþtirilen basýn açýklamasý, Ýmge Kitabevi´nin önünden Yüksel
Caddesi´ndeki Ýnsan Haklarý Anýtý´na kadar yapýlan kýsa bir yürüyüþle
baþladý. Çeþitli dövizlerle yürüyen grup "Reddet Diren Hayýr de",
"Mehmet´i Býrakýn Saçmalamayýn", "Öldürmiycez, ölmiycez, kimsenin askeri
olmýycaz", "Mehmet, Mehmetçik olmayacak" ve "Askere gitmedi, üniforma
giymedi, Mehmet Tarhan´a özgürlük" sloganlarý attý. 50-60 kadar kiþinin
katýldýðý açýklamada, Mehmet Tarhan´ýn avukatlarýnýn ilettiði bilgilere
dayanan kýsa bir açýklama okundu.

Ýstanbul: Taksim Metro Ýstasyonu´nun hemen yanýnda toplanan Mehmet
Tarhan´la Dayanýþma Ýnisiyatifi´nden yaklaþýk 50 kiþilik bir grup,
çeveredekilere; bir taraftan bildiriler daðýtýrken diðer taraftan da
lokma ikram ettiler.

1 Haziran
Ýstanbul: Akþam saat 20.00´de Tünel´de toplanan yaklaþýk 50 kiþilik
grup, "Saçmalamayýn, Mehmet´i Býrakýn", "Askere Gitme" gibi pankartlar
ve Mehmet´in durumuna dair çeþitli yazýlarýn bulunduðu dövizler açarak
biraraya geldiler.

3 Haziran
Ýstanbul: Saat 20.00´de aralarýnda antimilitaristler, anarþistler ve
Lambda Kolektifi´nden eþcinsellerin de bulunduðu grup Galatasaray
Meydaný´ný sloganlarý, ritimleriyle doldurdu. Çevreden geçenlere
hazýrladýklarý bildirileri ve "Kýrýk Tüfek" isimli fanzini de daðýttýlar.

5 Haziran
Ýstanbul: Mehmet Tarhan´la Dayanýþma Ýnisiyatifi Cihangir
sokaklarýndaydý. Taþýdýklarý "ASKERE GýTME" ve "SAÇMALAMAYIN MEHMET´i
BIRAKIN" pankartlarýnýn yaný sýra "ýmdat ordu var" "Ordu malý deðilim"
gibi ifadelerin yer aldýðý dövizlerle önce Cihangir Parký´nda toplanan
ve bu sýrada orada gerçekleþmekte olan festivale "dahil" olan grup,
Cihangir sokaklarýnda. "Halký askerlikten soðutalým" sloganlarýyla
coþkulu bir yürüyüþ yaptý.

Ankara: 40 kadar kiþiden oluþan Mehmet Tarhanla Dayanýþma
Ýnisiyatifi-Ankara grubu, Yüksel Caddesi´ndeki Ýnsan Haklarý Anýtý
önünde bir eylem gerçekleþtirdi. Eylemde Mehmet Tarhan´ýn baþýndan
geçenler farklý bir dille aktarýldý ve "saç yolma" olayý canlandýrýldý.

8 Haziran
Ýstanbul: Mehmet Tarhan ile ilgili haberlerin gösterilmemesi üzerine
Ýnisiyatif Balmumcu ATV binasý önünde köpek ýsýrma eylemi yaptý.

Ýzmir: Mehmet Tarhan´ýn dostlarý, Ýzmir´in talihsiz isimli Kýbrýs
þehitleri Caddesinde buluþtular. Eylemde Mehmet´in durumu ve vicdani ret
anlatýldýý.

10 Haziran
Mehmet´in yargýlandýðý mahkeme sabah 9:00 sýralarýnda baþladý. Bir
aksilik nedeniyle mahkemeye geç gelen, aralarýnda yurtdýþýndan
gelenlerin de olduðu, 25 kiþilik izleyici grubu dýþarýdan destek verdi.
Mahkemeden tahliye kararý çýktý ama Mehmet mevcutlu olarak Tokat´taki
birliðine gönderildi. Mehmet Tarhan´a destek amacýyla Sivas´a gelen
kafile ise akþam 20:00 sýralarýnda dönüþ için yola çýktý.

12 Haziran
Ýstanbul: Galatasaray´da basýn açýklamasý yapýldý ve Taksim Meydanýna
yürüyüþ yapýldý.

13 Haziran
9 Haziran Perþembe günü, "emre itaatsizlik" suçlamasýyla yargýlandýðý
davadan "sözde" tahliye edilen Mehmet Tarhan, ayný gün "sözde" Sivas
Askerlik þubesi atlanýlarak Genelkurmay ASAL´ýn "merkez"den verdiði
emirle Tokat´taki birliðe mevcutlu olarak sevk edilmiþti. Kendisine
iletilen askeri giysi giymesi vb. emirleri reddetme tavrýný sürdüren
Mehmet, önce Askeri Birlik revirine götürüldü. Askeri doktorlarýn
müdahalesini reddeden Tarhan, Sivas´a nakledildi ve askeri savcýya ifade
vermesinin ardýndan tutuklanarak yeniden Sivas Askeri Cezaevi´ne gönderildi.

14 Haziran
"Emre itaatsizlik" suçlamasýyla yeniden tutuklanarak Sivas´taki Askeri
Cezaevi´ne getirilen Mehmet Tarhan, Sivas´taki Askeri Hastane´ye gönderildi.

Merkez Haber Ajansý´nda foto-muhabir olarak çalýþan Hasan Maksud´un
iþine son verildi. Sivas Askeri Cezaevi´nde yatan vicdani retçi Mehmet
Tarhan´la ilgili haberlere çok aðýrlýk verdiði hatta geçen hafta atv´nin
önünde Mehmet Tarhan için düzenlenen eyleme yardým ettiði gerekçesiyle
Maksud´un iþine son verildi.

15 Haziran
Açlýk grevi nedeniyle, hastaneye kaldýrýlýp kontrolden geçirilen Mehmet
Tarhan, 1 gün yatýrýldýktan sonra bugün tekrar cezaevine götürüldü.

18 Haziran
Ýstanbul: Mehmet Tarhan´la Dayanýþma Ýnisiyatifinden 40 kadar anti
militarist Kadýköy Postanesinden Mehmet Tarhan´a mektup ve kartlar
gönderdiler. Gönderdikleri kartlarda Mehmet´in yalnýz olmadýðýný
söyleyen eylemciler, 10 metre uzunluðunda "Vicdani Retçi Mehmet Tarhan
Derhal Serbest Býrakýlsýn" pankartý açtýlar.

21 Haziran
Tutuklu bulunduðu Sivas Askeri Cezaevi´nde kendisine uygulanan kötü
muamele ve diðer tutuklulardan farklý uygulanan koþullarý protesto etmek
ve ayný haklara sahip olmak için 25 Mayýs günü açlýk grevine baþlayan
vicdani/total retçi Mehmet Tarhan, grevin 28. gününde eylemini sona erdirdi.

27 Haziran
Ýstanbul: Pazar günü yani Dünya Irak Mahkemesinin karar oturumunu
yaptýðý son gün, saat 17:30´da kafetaryanýn avlusunda, Mehmet Tarhan
Dayanýþma ýnisiyatifinden yaklaþýk 15 kiþi müzikli, pankartlý, sloganlý,
bol þenlikli bir gösteri gerçekleþtirdi.

5 Temmuz
Ýstanbul: Mehmet Tarhan´la Dayanýþma ýnisiyatifi´nden bir grup bir kez
daha Galatasaray Meydaný´nda biraraya geldiler. "Mehmet Tarhan Derhal
Serbest Býrakýlmalýdýr" "Mehmet mehmetçik olmayacaktýr" pankartlarýný
açan grubun yanýnda, "antimilitarist alan" içindeki bir vicdani retçi
(Necati Balbay), herkesin okuyabilmesi için büyük bir pankarta yazdýðý
kendi ret deklerasyonunu elinde tutuyordu. ýnisiyatif üyeleri daha
sonrasýnda da saat 15.00´de, Taksim Meydaný´nda Onur yürüyüþü için
toplanan Lambdaistanbul´lularla birlikteydi. Galatasaray Meydaný´na
kadar yapýlan yürüyüþte ve Meydanda yapýlan "hormonlu domotes ödül
daðýtým töreni"nde de hep birlikte; eþcinsellerin varolduðunu, Mehmet´in
bir an önce býrakýlmasýný çeþitli sloganlarla ve çoþkulu bir þekilde
dile getirdiler.

8 Temmuz
Ýstanbul-Harbiye Orduevi giriþinde yapýlan dövizli, oturma eyleminde
saat 14.30´da Polis Müdahelesi ile 2 kiþi ve bir ýHD gözlemcisini
gözaltýna alýndýlar. Gözaltýna alýnanlar birkaç saat sonra serbest
býrakýldý.

12 Temmuz
Üç ayý aþkýn süredir Sivas Askeri Cezaevinde tutuklu bulunan vicdani
retçi Mehmet Tarhan 12 Temmuz´da yapýlan duruþmasýndan da tahliye kararý
çýkmadý. Ýki davanýn birleþtirilerek 4 Aðustos 2005 Perþembe günü
yapýlmasýna karar verildi.

19 Temmuz
Mehmet Tarhan, bulunduðu askeri cezaevi kurallarýna uymayý reddetmesi
gerekçesiyle 29 Temmuz tarihine kadar sürecek þekilde hücreye konuldu.

4 Aðustos
Mehmet´in 5. duruþmasýndan da tahliye kararý çýkmadý. Asker olduðu
gerekçesi ve "emre itaatsizlikte ýsrar" suçlamasýyla Sivas Askeri
Cezaevinde tutulan Tarhan için, ayný iddiayla açýlan iki davanýn
birleþtirilen duruþmasý, 10 Aðustos Çarþamba gününe ertelendi.

10 Aðustos
Askeri cezaevindeki tutukluðu yaklaþýk 4,5 aydýr devam eden vicdani
retçi Mehmet Tarhan´a tarihi ceza çýktý. "Emre itaatsizlikte ýsrar"
suçlamasýyla yargýlanan Mehmet Tarhan´ýn ayný gerekçeyle hakkýnda açýlan
iki ayrý davanýn birleþtirildiði duruþmada, her bir dava için ikiþer yýl
olmak üzere 4 yýl ceza kararý verildi.

12 Aðustos
Ankara: Mehmet Tarhan´ýn avukatlarý, saat 10:30´da Ankara´daki Toplumsal
Araþtýrmalar Vakfý´nda konuyla ilgili bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirdiler. Basýn mensuplarýnýn izlediði açýklamaya, Mehmet
Tarhanla Dayanýþma ýnisiyatifi-Ankara grubu üyeleri de katýldý.

3 Eylül
Ýstanbul: "Vicdani Retçiler Geleneksel Pilav Günü"nün ikincisi, Harbiye
Orduevi önünde kutlandý. Antimilitaristler, Retçiler ´Bomba Deðil Pilav´
adýný verdikleri etkinliði, saat 14.00´de buluþtuklarý Taksim
Meydaný´ndan toplu bir biçimde yürüyerek gittikleri Harbiye Ordu Evi´nin
önünde gerçekleþtirdiler. Eylemde Mehmet Tarhan´la Dayanýþma ýnisiyatifi
adýna hazýrlanmýþ bildiri okundu. Bildiride; halen Sivas Askeri
cezaevinde yatmakta olan Mehmet Tarhan´a verilen 4 yýllýk cezaya ve ceza
hakkýndaki gerekçeli karara dikket çekildi.

30 Eylül
Mehmet Tarhan´ýn saç ve sakallarý 7-8 kiþi zorla ve iþkence ile birlikte
kesildi. Ýþkence / müdahale edilmesine karþý koymak isteyen koðuþ
arkadaþýna da görevliler tarafýndan sert müdahale edildi.Mehmet, süresiz
açlýk grevine baþladý.

1 Ekim
Mehmet 14:30 civarýnda zorlaaskeri hastaneye sevkedildi.

8 Ekim
Ýstanbul: ÝHD Ýstanbul Þubesinde Mehmet Tarhan ile Dayanýþma ýnsiyatifi,
Lambda Ýstanbul ve Amargi ortak basýn açýklamasý düzenlediler.

15 Ekim
Ankara: Kaos GL´de Mehmet´e göndermek üzere kartlar yapýldý ve yazýldý.

17 Kasým
Ýnsan Haklarý Derneði, Mehmet Tarhan´ýn Sivas Askeri Cezaevinde maruz
kaldýðý hak ihlallerine dair raporunu yayýnladý.

19 Kasým
Ýtalya, Torino: Ýtalyan Anarþist Federasyonu (FAI) Torino´da yaptýðý bir
eylemde, diðer konularýn yaný sýra Mehmet Tarhan´ýn serbest býrakýlmasý
talebini de gündeme getirdi.

9 Aralýk
Mehmet Tarhan ile dayanýþma amacýyla Uluslararasý Eylem Günü ilan edilen
9 Aralýk´ta birçok ülkede çeþitli eylemler gerçekleþtirildi.

Ankara: Mehmet Tarhan´la dayanýþma amacýyla bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi ve postaneden kart gönderildi. Eyleme anarþistler,
anti-militaristler, eþcinseller ve feministler katýldý. 20 kadar kiþinin
katýldýðý dayanýþma etkinlikleri, öðlen saat 12:30´da, Kýzýlay
Postanesi´nden Mehmet´e kart gönderilmesiyle baþladý. Ardýndan, Yüksel
Caddesi´ne kadar yürüyen grup dövizler ve sloganlar attý ve basýn
açýklamasý metnini okudu.

Ýzmir: Saat 12.00´de Kore þehitleri Caddesi´nde toplanan yaklaþýk 25
kiþi vicdani retçi Mehmet Tarhan´la dayanýþma eylemi gerçekleþtirdi.
´Mehmet Tarhan´a Özgürlük´ pankartý ve ´ne anal muayene, ne çürük
raporu´, ´zorla anal muayene tecavüzdür´, ´devlet elini bedenimizden
çek´, ´vicdani retçi Mehmet Tarhan mehmetçik olmayacak´ dövizleri
açýldý. Daha sonra da Av. Abdullah Öztürk hazýrlanan basýn açýklamasýný
okudu. Katýlanlarýn alkýþlarýyla etkinlik son buldu.

Ýstanbul: Saat 19.00´da Taksim Meydaný´nda toplanan 50-60 kiþilik grup
pankartlarýyla, dövizleriyle ve mumlarýyla önce basýn bildirisini, sonra
da Mehmet´e destek açýklamalarýndan bazý bölümleri okudular. Coþkulu
grup, "çürük deðil eþcinsel, askerede gitmiycez", "reddet, diren, hayýr
de, askere gitme", "mehmet barýþý seviyor", "insanlýk onuru iþkenceyi
yenecek" gibi sloganlarý bir kaç kez tekrarlayarak ve alkýþlarla
eylemlerine son verdiler.

Sivas: Mehmet Tarhan´a destek amaçlý 9 aralýk da Dünya genelinde yapýlan
eylemliliklere Sivas´ta "bomba deðil yiyecek silah deðil ekmek"
etkinliði ile destek verildi.

Polonya, Varþova: Varþova´da, Türk Büyükelçiliði´nin önünde Mehmet
Tarhan için bir dayanýþma eylemi düzenlendi. Anarþist Federasyon ve
Uluslararasý Af Örgütü´nden katýlanlar oldu. Elçilik memurlarý
eylemcilerle konuþmayý ya da mektup veya dilekçe almayý reddettiler.Bazý
protestocular telefon etti ve büyükelçiyle bir görüþme ayarlamaya
çalýþtý ancak sonuç alamadýlar.

Ýsrail, Tel Aviv: Eyleme 25 kiþi katýldý. Eylemin çaðrýsý ýsrailli
retçileri destekleyen "Profile Hadash" inisiyatifi tarafýndan yapýlmýþtý
ayrýca yereldeki anarþistler de katýldý.

Fransa, Paris: Union Pacifiste (pasifist birlik) tarafýndan Türk
Elçiliði önünde gerçekleþtirilmek istendi. Eyleme yalnýzca 7 kiþi
katýldý. Polis elçilik önüne yürümeye izin vermedi. Saat 5 buçuktan 7´ye
kadar beklendikten sonra daðýlýndý.

Yunanistan, Selanik: Yunanistan´da bulunan mülteciler ve politik
mülteciler kolektifi dayanýþma yürüyüþü duzenledi. Saat 5´te Selanik
Kamara meydanýnda baþlayan yürüyüþe çesitli anarþist guruplar ve deðiþik
kurum ve kiþiler katýldý. Yürüyüþ Türk Konsolosluðu önünde bitirildi.
Yürüyüþ boyunca Mehmet´in derhal serbest býrakýlmasý gerektiði dile
getirildi.


A-Infos´tan derlenmiþtir.

Hazýrlayan: otonomA
http://www.anarsi.org/gundem.php?isl=oku&id=24

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center