A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Notlar #1 - Anarþizm içindeki Komünist Gel enek

Date Sun, 11 Dec 2005 11:15:34 +0100 (CET)


"Kendimiz için hiçbir þey, hepimiz için her þey:
Anarþizm içindeki Komünist Gelenek" - Camille
NEFAC?ýn ( Northeastern Federation of Anarchist Communism, A.B.D. ve
Kanada?da örgütlü olan Kuzey Doðu Anarþist Komünist Federasyonu ç.n.)
?Hedefler ve Ýlkeler? yazýsýnda; federasyon, ?kendilerini anarþizm içindeki
komünist gelenek içinde tanýmlayan ve farklý direniþ hareketlerinden gelen
devrimcilerin bir örgütü? olarak tanýmlanmýþtýr(1). Bir çok insan bunu
okuduðunda, kendi kendine burada ne anlatmaya çalýþtýðýmýzý sorup
þaþýrabilir. Anarko-komünistler, özgürlükçü komünistler,
komünist-anarþistler... Bu bir çeliþki midir?
NEFAC?ýn ( Northeastern Federation of Anarchist Communism, A.B.D. ve
Kanada?da örgütlü olan Kuzey Doðu Anarþist Komünist Federasyonu ç.n.)
?Hedefler ve Ýlkeler? yazýsýnda; federasyon, ?kendilerini anarþizm içindeki
komünist gelenek içinde tanýmlayan ve farklý direniþ hareketlerinden gelen
devrimcilerin bir örgütü? olarak tanýmlanmýþtýr(1). Bir çok insan bunu
okuduðunda, kendi kendine burada ne anlatmaya çalýþtýðýmýzý sorup
þaþýrabilir. Anarko-komünistler, özgürlükçü komünistler,
komünist-anarþistler... Bu bir çeliþki midir? Marx ve Bakunin arasýnda,
Lenin ve Makhno arasýnda, Mao ve Pakin arasýnda gizli bir ittifak mý vardý?
Anarþizmi bozup ?Partimize?(o da her neyse?) ufak askerler toplamayý
amaçlayan kýlýk deðiþtirmiþ Bolþevikler miyiz? Tabi ki hayýr! Hadi daha
yakýndan bakalým.

Komünizm kelimesi gerçekten ne anlama geliyor? Komünizm, hem üretimi ve
daðýtýmý hem de toplumsal olarak üretilen serveti ortaklaþtýrmamýz
gerektiðini söyleyen öðretidir. Komünizm, yerine dünya çapýnda sýnýfsýz bir
toplumun alacaðý sýnýflý sistemin ve ücretli köleliðin kaldýrýlmasýný
hedefler. Bizim düþüncemizce, gerçek komünizmin tek hedefi devletin
yýkýlmasýdýr; çünkü devlet, egemenlik ve sýnýf hükümdarlýðý üzerine kurulu
politik örgüttür. Bir devlet var olduðu sürece, komünizm var olamaz, çünkü
devletin varlýðý ister istemez sýnýflý bir sistemi gerektirir (en azýndan
bir sýnýfý: bürokratlar!).

Herkes bunda hemfikir olmasa da, komünizm ve merkezileþme bir arada var
olabilir (öz-yönetim ve merkezileþmenin de bir arada var olabileceði gibi).
Komünizm bir çok politik ve örgütsel yapýya uyarlanabilir. Bizler, doðrudan
demokrasiye dayanan federatif örgütlenmiþ bir yapýyý savunuyoruz. Bu
demektir ki, anarþist bir yapý muhakkak komünist bir yapýyý içermek
(beraberinde getirmek ç.n.) zorunda deðildir (ayný þekilde komünist bir yapý
da anarþist bir yapýyý beraberinde getirmek zorunda deðildir). Bireysel
anarþistler vardýr, kollektivist anarþistler vardýr, karþýlýkçý (mutualist
ç.n.) anarþistler vardýr vs. Otoriter komünistlerin, konsey komünistlerinin,
ilkel komünistlerin vs. de olduðu gibi. Bizler anarþist komünistleriz. Bu
nedenle kendimize ?anarko-komünistler? veya ?özgürlükçü komünistler??
diyoruz. Kelimelerden biri, diðerini tamamlýyor; anarþizm ve komünizm.

Anarþizmin Kökleri

Anarþizm, Uluslararasý Emekçi Ýnsanlar Birliði (IWPA veya I. Enternasyonal,
1864-72) içinde doðmuþ ve geliþmiþtir. Baþlangýçta, Enternasyonal Ýngiliz ve
Fransýz sendikacýlar arasýnda bir birlik olarak tasarlanmýþtý, böylece
Fransýz iþçiler Ýngiltere?de grev kýrýcýlar olarak kullanýlamayacaklardý (ki
bu o zamanlar Ýngiliz patronlar tarafýndan sýkça kullanýlan bir taktikti).
Örgüt yayýldý ve en etkin döneminde iki milyondan fazla iþçiyi kapsayacak
kadar geniþledi. Ýçinde bir çok sosyalist eðilimin bulunduðu devrimci bir
laboratuar, ?örneðin çeþitli ülkelerdeki baþka iþçilerin grevlerine yardýmcý
olmak için para toplayan- bir dayanýþma merkezi gibi iþliyordu. Yol
gösterici toplumsal hareketler ve teorisyenler olsa da -mesela Proudhon-,
bir öðreti ve hareket olarak anarþizm Mikhail Bakunin, Carlo Cafiero veya
James Guillaume gibi aktivistlerin ve Ýsviçre Jura?nýn saat yapýmcýlarý,
Ýtalyan ve Fransýz zanaatkarlarý ve Ýspanyol iþçileri gibi hareketliliklerin
etrafýnda þekillenmiþtir. lk anarþistler genelde kollektivistlerdi; Marx
ile diðerleri tarafýndan savunulan ?komünizme? karþýydýlar. Fikir, bir iþ
yerinde çalýþan iþçilerin üretim araçlarýný ele geçirmesi ve onlarý
beraberce idare etmesiydi. Onlar birlikleri (dernekleri-association ç.n.)
vasýtasýyla fabrikanýn kolektif sahipleri olacaklardý (az çok kooperatif
benzeri bir oluþum). Servetin daðýlýmý, temel olarak her iþçi tarafýndan
yapýlan iþ miktarýna göre ödemeyle olacaktý. Sorun, bu yolun bir çeþit
kolektif kapitalizm olarak son bulma riskiydi. Dahasý, dayanýþmanýn
garantisi yoktu ve gerçekten ?iþçi? olmayanlarýn sözü geçmeyecekti ve
aslýnda ?iþçi? olmayanlar iþçilere baðýmlý olacaklardý. Çocuklarýn,
yaþlýlarýn ve fiziksel zorluk çekenlerin vs. durumlarý eski sistemdeki
durumlarýndan daha iyi olmayacaktý.

Kollektivist modelin eleþtirisi 1870?lerde geliþti. ?Anarþizmin;
kolektivizmin daha ayrýntýlý bir þekilde çözümlendiði noktada ortaya çýkan
çeþidi, komünizmdir. Bu, sadece emek araçlarýnýn ortaklaþtýrýlmasýnýn
yeterli olmadýðý, ayný zamanda emeðin ürünlerinin de ortaklaþtýrýlmasý ve
?Herkesten yeteneðine göre, herkese ihtiyacý kadar? sloganýndaki ilkeyle
daðýtýlmasý görüþüdür. Komünist argüman þudur; insanlarýn kendi emeklerinin
tam deðerini elde etme hakkýna sahip olduklarý bir düzende, her bir insanýn
emeðinin deðerini ölçmek mümkün deðildir çünkü her birinin ayrý ayrý emeði,
herkesin emeði ile iç içedir ve farklý tür iþlerin farklý deðerleri vardýr.
Bu nedenle tüm ekonominin bir bütün olarak halkýn elinde olmasý ve ücret ve
fiyat sisteminin kaldýrýlmasý daha iyidir.?(2)

Sadece üretenlerle ilgili olan ve sadece bu insanlara hak ve yetki veren
kolektivizmle karþýlaþtýrýldýðýnda; kocalarýndan baðýmsýzlýk isteyen
kadýnlarýn özgürleþmesinin ve geleneksel olarak eve mahkum edilen ve bu
nedenle gizlenen (görülmeyen, ç.n.) kadýn emeðinin tanýnmasýnýn saðlanmasý
için, kolektivizmin aksine ?aile bazlý ücret? (family wage ç.n.) fikrine
karþý çýkan komünizm daha avantajlýydý. Baþka bir deyiþle, kolektivizm
sadece servetin toplumsal üretimine deðer verirken, komünizm hem toplumsal
üretimi hem de yeniden üretimi önemsemiþ ve bu nedenle, servetin üretimine
doðrudan katýlmýþ olsun veya olmasýn, istinasýz herkesin toplumsal olarak
üretilen servet üstünde eþit hakký olduðunu savunmuþtur.

1880?de, Jura Federasyonu konferansýnda, [temel olarak Fransýzca konuþan
Ýsveç Jura?sýnýn anti-otoriter emekçiler federasyonu], ilk defa anarþist bir
konferans ekonomik örgütlülük olarak komünizme sýcak bakmýþ oldu. Ýtalyan
devrimci Carlo Cafiero bu konferansta komünist tezleri þöyle savunmuþtur:
?Bir kimse komünist olmadan anarþist olamaz. Gerçekten de, sýnýrlamaya
(limitation ç.n.) dair en ufak bir ipucu, otoriterliðin tohumlarýný
taþýyacaktýr. Ve bunu seri bir þekilde türeyen kanunlar, mahkemeler ve
jandarma olmaksýzýn düþünemeyiz. Komünist olmak durumundayýz çünkü
kolektivist safsatayý anlayamayan insanlar, Reclus ve Kropotkin
arkadaþlarýn da belirttiði gibi komünizmi kusursuz bir þekilde kavrayýp
benimseyebilirler. Komünist olmak zorundayýz çünkü bizler anarþistiz, çünkü
anarþi ve komünizm devrimin iki asýl ilkesidir.(3)?

19. yüzyýlýn sonu ve 20. yüz-yýlýn baþýnda anarþist hareketin baþýný çeken
kiþiler -Kropotkin, Malatesta, Reclus, Grave, Faure, Goldman, Berkman ve bir
çoklarý- komünistti. Kolektivizmden yola çýkarak ve Marksizme karþý
tepkiyle devrimci anarþizmin daha sofistike bir þeklini kabul ettiler ?yani,
günümüz toplumunun dikkatli bir deðerlendirmesini ve gelecek topluma dair
bir öneriyi içinde barýndýran bir anarþizmi. Bu, sýnýf mücadelesini kabul
eden ama dünyaya daha geniþ bir açýyla bakanlar için bir anarþizmdir. [...]
1870?lerden beri, devrim talep eden çoðu anarþist örgüt tarafýndan komünist
ilkeler kabul edilmiþtir.(4)?

Böyle bakýldýðýnda geçmiþte yaþýyormuþuz gibi görünebiliriz. Ama
anarko-komünist akýmýn o zamandan beri geçirdiði deðiþimlerden de ilham
alýyoruz. Son zamanlarda etkilendiklerimizi sayalým: Noir et Rouge (Kara ve
Kýzýl) dergisi, bu Fransa?da 1950?lerden beri yayýmlanan ve anarþizmi
gerçekleþtirmeye çalýþan bir dergidir; 1970?lerde Mayýs 1968 sonrasý süreçte
örgütlü, platformcu bir pratik gerçekleþtirmeye çalýþan devrimci
anarþistlerin örgütü; anarko-punk patlama [esas olarak DIY (Do It Yourself:
Kendi iþini kendin yap) deneyimi] ve Alternative Libertaire (Liberter
Seçenek) ve Fransa?daki Organisation Communiste Libertaire (Liberter
Komünist Örgüt), Ýngiltere?deki Anarþist Federasyon ya da Ýrlanda?daki Ýþçi
Dayanýþma Hareketi gibi günümüzün farklý anarþist örgütleri. Anarþist
olmayan ama bize göre liberter olan etkiler arasýnda ise gerçeküstücüler,
Sitüasyonistler (esas olarak Vaneigem), Socialisme ou Barbarie (Sosyalizm ve
Barbarlýk) ve Castoriadis, Alman ve Ýtalyan otonomcu hareketleri, toplumsal
ekoloji hareketi, çeþitli feminist akýmlar ve farklý aþýrý solcu ve konsey
komünisti akýmlar sayýlabilir.

Anarþizm ve anarþist komünizm hakkýnda daha fazla þey öðrenmek için:

- Anarchism, Daniel Guerin (Monthly Review) - No Gods No Masters: An
Anarchist Anthology, ayrýca Daniel Guerin (AK Press)

- A Short History of Anarchism, Max Nettlau (Freedom Press)

- Anarchism and Anarchist Communism [Anarþi, Kaos Yayýnlarý] , Peter
Kropotkin (Freedom Press)

- The Conquest of Bread and Other Essays [Ekmeðin Fethi, Öteki Yay.],
Peter Kropotkin (Cambridge University Press)

What is Communist Anarchism, Alexander Berkman

(Phoenix Press)

- The End of Anarchism?, Luigi Galleani (Cienfuegos Press)

Bazý internet siteleri:
http://flag.blackened.net/nefac
http://www3.sympatico.ca/emile.henry
http://struggle.ws/wsm
http://www.afed.org.uk
----------------------------
1) NEFAC?ýn Hedefleri ve Ýlkeleri web?de
http://flag.blackened.net/nefac/ap.html adresinde bulunabilir.
2) About Anarchism, Nicolas Walter, Freedom Press.
3) Carlo Cafiero, Anarchy and Communism (report to the Jura Federation?s
Congress of 1880). No Gods, No Masters?da alýntýlanmýþ.
4) Walter, ayný eser.

Kaynak:
Kuzey Doðu Anarþist sayý:3. 2002 ,kýþ

Çeviri: Kara Kýzýl Notlar

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center