A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas sokaklarýnda BOMBA DEÐÝL YÝYECEK SÝLAH DEÐÝL EKMEK

Date Sat, 10 Dec 2005 21:04:59 +0100 (CET)


Þuan da cezaevinde bulunan militarizme,küresel iktidarlara direnen Mehmet
Tarhana destek amaçlý 9 aralýk da Dünya genelinde yapýlan eylemliliklere
Sivas?dan da kendince bir ses geldi. Her 1 dakikada 5 yaþýn altýnda 12
çocuðun hayatini kaybederken diðer taraftan Dünyadaki askeri harcamalarýn 1
trilyon dolarlýk bir Pazar oluþturduðu, 358 küresel milyarderin servetinin
dünya nüfusunun yarýsýnýn yýllýk gelirini karþýladýðý, tek bir uçak gemisine
harcanan parayla 400 bin insan bir yýl boyunca saðlýklý beslenebileceði,
kirli su nedeniyle her 15 saniyede bir çocuk dizanteri, tifo, kolera gibi
hastalýklardan öldüðü, bir günlüðüne dünya da ki golf sahlarý sulanmasa su
sorunun karþýlanabileceði , bir dünyada yaþýyoruz. Bizde kapitalizmin nelere
kadir olduðunu ve insanlarla bunu paylaþmanýn sorunlara karþý dayanýþmak
için bomba deðil yiyecek eylemini kendi yerelliðimizde yapmak isterken,Bu
topraklarda üstü tozlanmýþ bir geleneðin de varlýðýndan haberdar olduk;
köyün gençlerinin ev ev dolaþarak topladýklarý bulgur,yað ve bir takým
malzemeleri köyün meydanýnda piþirerek daðýtýklarýný yaþamlarýnda ki
dayanýþmayý sergilemektelermiþ.Dayanýþmanýn yok olduðu,kapitalizmin her gün
insan yaþamýna saldýrdýðý ve gerekse yok ettiði günümüzde dünya geleninde
yapýlan bomba deðil yiyecek eyleminin yaþadýðýmýz yerellik de ki karþýlýðýný
görmemiz, bu eylemi organizemize etken oldu. Bizlerde etkinlikten önce
halden,esnaftan ve ev ev dolaþarak etkinlik için yiyecek malzemesi
istedik.Etkinliðin içeriðinden bahsederek, etkinliðe davet ettik. Kimi
þaþkýn bakýþlar,kimi komþusuyla konuþurken elinde bir tas bulgurlar,kimi
allah kabul etsin diyerek tepkilerini dile getirdiler. Eylem 12 de
baþladý. Yaklaþýk 1,30 saat süren etkinlik sýrasýnda; mahallede tencerelere
vurarak dolaþýp insanlar etkinliðe davet edildi,evlerinden bulgur aldýðýmýz
ailelerden bazýlarý etkinlik alanýna gelerek bizimle dayanýþtýklarýný
gösterdiler.Ýnsanlarýn eylem alanýna gelmekten çekindikleri anlarda bizler
yanlarýna giderek etkinlikten bahsedip hazýrladýðýmýz yemekleri
daðýttýk.Yaklaþýk 1 saat sonra polislerin ziyareti gerçekleþti ve eylemi
algýlamaya çalýþtýlar.Ýlk önce izinsizliðinden yakýndýktan sonra da görüntü
alýp eylemin sonuna kadar takip de kaldýlar. Etkinlik alanýnda ilgi azalmaya
baþlayýnca kalan yemekleri dolaþarak farklý mahallerde daðýtarak eylemi
sonlandýrdýk.Sýk sýk insanlarýn bombalara deðil yemeðe ihtiyaçlarýnýn
olduklarýný,militarizme,küresel iktidarlara karþý kayýtsýz kalmayacaðýmýzý
herkesden ;VÝCDANLARINI HAREKETE geçirmelerini istedik.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center