A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: "15 Aralýk'ta Sivas Askeri Mahkemesi'nde"

Date Sat, 10 Dec 2005 13:26:10 +0100 (CET)


Saat 19.00'da Taksim Meydaný'nda toplanan 50-60 kiþilik grup pankartlarýyla,
dövizleriyle ve mumlarýyla önce basýn bildirisini, sonra da Mehmet'e destek
açýklamalarýndan bazý bölümleri okudular.
Coþkulu grup, "çürük deðil eþcinsel, askerede gitmiycez", "reddet, diren,
hayýr de, askere gitme", "mehmet barýþý seviyor", "insanlýk onuru iþkenceyi
yenecek" gibi sloganlarý bir kaç kez tekrarlayarak ve alkýþlarla eylemlerine
son verdiler.

Basýn Açýklamasý

Bugün; Belgrad'da, Berlin'da, Frankfurt'ta, Glasgow'da, Helsinki'de,
Londra'da, Los Angeles'da, Mainz'de, Milano'da, Münster'de, New York'da,
Paris'de, Philadelphia'da, Tel-Aviv'de, Den Haag'da, Venedik'te, Varþova'da
yani 11 ülkenin 17 kentinde, 20 gruptan barýþ aktivistleri Türkiye
Konsolosluklarý önünde eylemler yaptýlar.

Onlar; vicdani retçi Mehmet Tarhan'ýn derhal serbest býrakýlmasýný, Türkiye
Cumhuriyeti'nin temel bir insan hakký olan vicdani reddi tanýmasýný, Türk
Silahlý Kuvvetleri'nin eþcinselliði bir "hastalýk" olarak tanýmlamasýndan,
"anal muayene" ve "görsel kanýt" (fotoðraf ve video) uygulamasýndan
vazgeçmesini istediler.

Ayrýca yine bugün, Ýzmir'de, Ankara'da ve Ýstanbul'da eylemler yapýldý,
yapýlýyor.

1 Aralýk, "Dünya Barýþ Tutsaklarý ile Dayanýþma Günü" dür ve bizler bugün
burada, 8 Nisan'dan beri bir "Barýþ Tutsaðý" olan vicdani retçi Mehmet
Tarhan'la ve dünyadaki tüm barýþ tutsaklarýyla dayanýþmak için buradayýz.

Mehmet, 2001 yýlýnda Afganistan halkýnýn baþýna bombalar yaðdýrýlýrken bu
duruma sessiz kalamýyacaðýný göstermek için arkadaþý Erdem Yalçýnkaya ile
birlikte vicdani retlerini ve hiç bir þekilde savaþýn bir parçasý
olmayacaklarýný açýklamýþlardýr.

8 Nisan günü gözaltýna alýnýp askerlik þubesine götürüldüðünde de bu
kararýndan vazgeçmemiþ, tutuklanarak Sivas Askeri Cezaevi'nde
hapsedilmiþtir. Bütün baský ve iþkencelere karþý ilkinde 28 gün ikincisinde
de 34 gün süren açlýk grevleri yapmýþtýr.

Kendisine "toplu erat önünde emre itaatsizlikte ýsrar ve askerlikten
sýyýrmak"tan dolayý verilen 4 yýlýk hapis cezasý , Mehmet'in eþcinselliðinin
tesbiti için gerekli fiziksel muayenenin yapýlmamýþ olmasýndan dolayý Askeri
Yargýtay tarafýndan bozuldu. Hiçbir zaman gizlemediði eþcinselliðinden
dolayý verilmek istenen "çürük" raporuna "militarizmin kendi çürüklüðüdür"
diyerek karþý çýkan Mehmet, þimdi zorla muayene edilip, "çürük raporu"
verilmesiyle karþý karþýyadýr.

Mevcut yasalara göre, TC uyruklu bir eþcinselin askerlikten muaf
tutulabilmesi için "çürük raporu" almasý gerekmektedir. Ancak bu hiç de
kolay deðildir. Psikolojik ve fiziksel (anal) muayeneden sonra bir de cinsel
iliþki halinde fotoðraf-video görüntüleri istenmektedir. Yapýlan psikolojik
testler de, eþcinselliðin bir "hastalýk" olduðu tesbitine dayalý, günümüzde
geçersizliði kanýtlanmýþ olan testlerdir. Tüm bu iþkencenin alternatifi ise
askerlik gibi erkek egemen-homofobik bir yapýda her türlü aþaðýlanmaya ve
saldýrýya açýk yaþama zorlanmaktýr.

Bizler, Mehmet'in bedeninin kendisine ait olduðunu, yapýlacak her türlü
"zorla muayene" nin bir tecavüz olacaðýný ve 15 Aralýk'ta Sivas Askeri
Mahkemesi'nde yapýlacak duruþmada bir kez daha dayanýþmak için orada
olacaðýmýzý belirtiyor duyarlý her insaný da Mehmet'le dayanýþmaya
çaðýrýyoruz.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center