A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Varþova, mehmet tarhan için eylem [en]

Date Fri, 9 Dec 2005 23:08:38 +0100 (CET)


Varþova'da, Türk Büyükelçiliði'nin önünde Mehmet Tarhan için bir dayanýþma
eylemi vardý. 9 Aralýk, vicdani reddi nedeniyle hapiste bulunan bir anarþist
ve savaþ karþýtý olan Mehmetle Dayanýþma için Uluslararasý [Eylem] Günü'ydü.
Anarþist Federasyon ve Uluslararasý Af Örgütü'nden katýlanlar oldu. Elçilik
memurlarý bizimle konuþmayý ya da mektup veya dilekçe almayý reddettiler.
Bazý protestocular telefon etti ve büyükelçiyle bir görüþme ayarlamaya
çalýþtý ancak boþa çaba harcadýlar. Ýki hafta önce Mehmet için bir etkinlik
örgütlenmiþti. UAÖ ise dilekçeye imza topluyordu ve elçiliðe mektup
göndermeye ve büyükelçiyle görüþme çabasýna devam edeceði sözünü veriyordu.

(Davasýna iliþkin daha fazla bilgi þurada bulunabilir www.mehmettarhan.com)


[çeviri - ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center