A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýzmir: "Ne anal muayene, ne çürük raporu"

Date Fri, 9 Dec 2005 22:37:10 +0100 (CET)


Ýzmir'de Saat 12.00'de Kore Þehitleri Caddesi'nde toplanan yaklaþýk 25 kiþi
(bir o kadar polisin katýlýmýyla) vicdani retçi Mehmet Tarhan'la dayanýþma
eylemi gerçekleþtirdi.
'Mehmet Tarhan'a Özgürlük' pankartý ve 'ne anal muayene, ne çürük raporu',
'zorla anal muayene tecavüzdür', 'devlet elini bedenimizden çek', 'vicdani
retçi Mehmet Tarhan mehmetçik olmayacak' dövizleri açýldý. Daha sonra da Av.
Abdullah Öztürk hazýrlanan basýn açýklamasýný okudu. Katýlanlarýn
alkýþlarýyla etkinlik son buldu.

Basýn açýklamasý

Bugün; Belgrad'da, Berlin'da, Frankfurt'ta, Glasgow'da, Helsinki'de,
Londra'da, Mainz'de, Milano'da, Münster'de, New York'da, Los Angeles?ta,
Paris'de, Philadelphia'da, Tel-Aviv'de, Den Haag'da, Venedik'te, Varþova'da
yani 12 ülkenin 18 kentinde, 20 gruptan barýþ aktivistleri Türkiye
Konsolosluklarý önünde ve Türkiye?nin 4 þehrinde (Sivas, Ýzmir, Ankara ve
Ýstanbul) eylemler yapýyorlar.

Onlar; vicdani retçi Mehmet Tarhan'ýn derhal serbest býrakýlmasýný, Türkiye
Cumhuriyeti'nin temel bir insan hakký olan vicdani reddi tanýmasýný, Türk
Silahlý Kuvvetleri'nin eþcinselliði bir "hastalýk" olarak tanýmlamasýndan,
"anal muayene" ve "görsel kanýt" (fotoðraf ve video) uygulamasýndan
vazgeçmesini istiyorlar.

1 Aralýk, "Dünya Barýþ Tutsaklarý ile Dayanýþma Günü" dür ve bizler bugün ,
8 Nisan'dan beri bir "Barýþ Tutsaðý" olan vicdani retçi Mehmet Tarhan'la ve
dünyadaki tüm barýþ tutsaklarýyla dayanýþmak için buradayýz.

Mehmet, 2001 yýlýnda Afganistan halkýnýn baþýna bombalar yaðdýrýlýrken bu
duruma sessiz kalamayacaðýný göstermek için arkadaþý Erdem Yalçýnkaya ile
birlikte vicdani retlerini ve hiç bir þekilde savaþýn bir parçasý
olmayacaklarýný açýklamýþlardýr.

8 Nisan günü gözaltýna alýnýp askerlik þubesine götürüldüðünde de bu
kararýndan vazgeçmemiþ, tutuklanarak Sivas Askeri Cezaevi'nde
hapsedilmiþtir. Bütün baský ve iþkencelere karþý ilkinde 28 gün ikincisinde
de 34 gün süren açlýk grevleri yapmýþtýr.

Kendisine "toplu erat önünde emre itaatsizlikte ýsrar ve askerlikten
sýyrýlmak"tan dolayý verilen 4 yýlýk hapis cezasý , Mehmet'in
eþcinselliðinin tespiti için gerekli fiziksel muayenenin yapýlmamýþ
olmasýndan dolayý Askeri Yargýtay tarafýndan bozuldu. Hiçbir zaman
gizlemediði eþcinselliðinden dolayý verilmek istenen "çürük" raporuna
"militarizmin kendi çürüklüðüdür" diyerek karþý çýkan Mehmet, þimdi zorla
muayene edilip, "çürük raporu" verilmekle karþý karþýyadýr.

Mevcut yasalara göre, TC uyruklu bir eþcinselin askerlikten muaf
tutulabilmesi için "çürük raporu" almasý gerekmektedir. Ancak bu hiç de
kolay deðildir. Psikolojik ve fiziksel (anal) muayeneden sonra bir de cinsel
iliþki halinde fotoðraf-video görüntüleri istenmektedir. TSK bu uygulamalar
sonucunda önemli bir gay pornosu arþivine de sahip olup, yapýlan psikolojik
testler de, eþcinselliðin bir "hastalýk" olduðu tesbitine dayalý, günümüzde
geçersizliði kanýtlanmýþ olan testlerdir. Tüm bu iþkencenin alternatifi ise
askerlik gibi erkek egemen-homofobik bir yapýda her türlü aþaðýlanmaya ve
saldýrýya açýk yaþama zorlanmaktýr.

Askeri Yargýtay?ýn kararýnda geçen, bireyleri cinsel muayeneye zorlayan
CMK?nýn 75. maddesine ancak bir suça iliþkin delil elde etmek için
dayanýlabilir. Açýkça emre itaatsizlikte ýsrarla suçlanan Mehmet Tarhan?ýn
bu yasa maddesine dayanýlarak muayeneye zorlanmasý, onur kýrýcý olduðu
kadar, hukuk dýþýdýr.

Bizler, Mehmet'in bedeninin kendisine ait olduðunu, yapýlacak her türlü
"zorla muayene"nin bir tecavüz olacaðýný ve 15 Aralýk'ta Sivas Askeri
Mahkemesi'nde yapýlacak duruþmada bir kez daha dayanýþmak için orada
olacaðýmýzý belirtiyor duyarlý her insaný da Mehmet'le dayanýþmaya
çaðýrýyoruz.

Mehmet Tarhan'la Dayanýþma Ýnisiyatifi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center