A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: "Mehmet , hâlâ Barýþý seviyor!"

Date Fri, 9 Dec 2005 22:35:32 +0100 (CET)


Bugün [09.12.2005], Ankara'da, Sivas Askeri Cezaevi'nde tutsak olan
vicdani/total retçi Mehmet Tarhan'la dayanýþma amacýyla bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi ve postaneden kart gönderildi. Eyleme anarþistler,
anti-militaristler, eþcinseller ve feministler katýldý. Basýn açýklamasý
sýrasýnda bir sivil polis grubu da eyleme "eþlik etti".
20 kadar kiþinin katýldýðý dayanýþma etkinlikleri, öðlen saat 12:30'da,
Kýzýlay Postanesi'nden Mehmet'e kart gönderilmesiyle baþladý. (Buradan
Mehmet'e 16 kart gönderildi.) Ardýndan, Yüksel Caddesi'ne kadar yürüyen grup
dövizler ve sloganlar eþliðinde "basýnýn ilgisine mazhar olamayan" basýn
açýklamasý metnini okudu. Grubun taþýdýðý dövizlerden bazýlarý þunlardý:
"Mehmet Mehmetçik Olmayacak", "Reddet Diren Hayýr De", "Askere Gitmedi
Üniforma Giymedi Mehmet Tarhan'a Özgürlük"... Eylem, saat 13:05 sýralarýnda
sona erdi.

Fotoðraflar için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/12/88397.php

--

Okunan basýn açýklamasý metni:


Basýna ve Kamuoyuna,

Mehmet Tarhan, bir vicdani retçi; çünkü askerlikten
?kaçmýyor?, askerlik ?yapmayý reddediyor?. Mehmet
Tarhan bir eþcinsel ve ?eþcinsel olmasý nedeniyle
?hak? olarak sunulan çürük raporunu militer düzenin
kendi çürüklüðü olarak? algýlýyor. Mehmet Tarhan, bir
total retçi; bu nedenle ?herhangi bir devletin ordu ya
da baþka bir aygýtýna hizmet etmeyeceðini? söylüyor.

Mehmet, 27 Ekim 2001 tarihinde, Ankara?da, askerliði
reddettiðini açýkladý. 8 Nisan 2005?te, Ýzmir?de
kaldýðý otelde, "askerlik sorunu nedeniyle arandýðý
gerekçesiyle" gözaltýna alýnmýþtý. O gün bugündür
tutsaklýðý sürüyor. Kendisine yönelik baský ve
iþkencelere karþý ilki 28, ikincisi 34 gün süren açlýk
grevleri yaptý. Halen Sivas Askeri Cezaevi?nde tutuklu
bulunuyor.

Mehmet?e "toplu erat önünde emre itaatsizlikte ýsrar
ve askerlikten sýyýrmak"tan dolayý 4 yýl hapis cezasý
verilmiþti. Bu ceza, Mehmet'in eþcinselliðinin tesbiti
için gerekli fiziksel muayenenin yapýlmamýþ olmasýndan
dolayý, geçtiðimiz günlerde Askeri Yargýtay tarafýndan
usul yönünden bozuldu. Hiçbir zaman gizlemediði
eþcinselliðinden dolayý verilmek istenen "çürük"
raporuna "militarizmin kendi çürüklüðüdür" diyerek
karþý çýkan Mehmet, þimdi zorla muayene edilip, "çürük
raporu" verilmesiyle karþý karþýya bulunuyor.

Mevcut yasalara göre, TC uyruklu bir eþcinselin
askerlikten muaf tutulabilmesi için "çürük raporu"
almasý gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay bir süreç
deðil. Psikolojik ve fiziksel (anal) muayenenin
dýþýnda bir de cinsel iliþki halinde fotoðraf-video
görüntüleri isteniyor. Üstelik TSK tarafýndan yapýlan
psikolojik testler, eþcinselliðin bir "hastalýk"
olduðu tesbitine dayalý, günümüzde geçersizliði
kanýtlanmýþ testlerdir. Tüm bu iþkencenin alternatifi
ise askerlik gibi erkek egemen-homofobik bir yapýda
her türlü aþaðýlanmaya ve saldýrýya açýk yaþama
zorlanmaktýr.

Bugün, Belgrat'tan Paris?e, Tel-Aviv?den New York'a,
Ýstanbul?dan Venedik?e, 12 ülkenin 20 kadar kentinde
barýþ aktivistleri Mehmet Tarhan?la dayanýþma
eylemleri gerçekleþtiriyor. Vicdani/total retçi Mehmet
Tarhan'ýn derhal serbest býrakýlmasýný, Türkiye
Cumhuriyeti'nin temel bir insan hakký olan vicdani
reddi tanýmasýný, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin
eþcinselliði bir "hastalýk" olarak tanýmlamasýndan,
"anal muayene" ve "görsel kanýt" uygulamasýndan
vazgeçmesini istiyorlar.

Bizler, Mehmet'in bedeninin kendisine ait olduðunu,
yapýlacak her türlü "zorla muayene"nin tecavüz
kapsamýna gireceðini düþünüyoruz. 15 Aralýk'ta, Sivas
Askeri Mahkemesi'nde yapýlacak olan duruþmasýnda
Mehmet Tarhan?la bir kez daha dayanýþmak için orada
olacaðýmýzý belirtiyor ve duyarlý tüm insanlarý
Mehmet'le dayanýþmaya çaðýrýyoruz.

Mehmet, hâlâ Barýþý seviyor!

Mehmet Tarhan?a Özgürlük!


MEHMET TARHAN'LA DAYANIÞMA ÝNÝSÝYATÝFÝ - Ankara

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center