A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara'daki Küresel Isýnma Karþýtý Eylem

Date Sat, 3 Dec 2005 15:38:10 +0100 (CET)


Çeþitli sivil toplum kuruluþlarý, sendikalar ve siyasi partilerin desteðiyle
gerçekleþtirilen 3 Aralýk Küresel Isýnmaya Karþý Eylem Günü, Ankara'da bir
yürüyüþ ve ardýndan yapýlan basýn açýklamasýyla kamuoyuna duyuruldu.
Çok sayýda örgütün imza verdiði eyleme katýlanlarýn sayýsý 100'ü bile
bulmuyordu. Eylemciler arasýnda aðýrlýklý olarak troçkistler, ODTÜ Çevre
Topluluðu vb. yer alýyordu. Anarþistler ise pankartla katýlmadýklarý
eylemde, 7. sayýsýný bu konuya ayýrdýklarý anarþist / antimilitarist haber
bülteni 'hAber'i daðýttýlar.
Daha çok ABD'nin Kyoto'yu imzalanmasý talebinin vurgulandýðý açýklama
öncesinde Konur Sokak'ta toplanan grup, Sakarya Caddesi'ne kadar yürüdü.
14:00 sýralarýnda baþlayan eyleme basýnýn yaný sýra özellikle polisin
"yoðun" ilgisi vardý.

Anarþistler daðýttýklarý bültende, ekolojik sorunlar ve Kyoto ile ilgili
olarak þunlarý söylediler:

"ABD, Kyoto Protokolünü imzalamýyor ;
Ýmzalasa Kaç Yazar!

Küresel Isýnma Eylem Grubu, 28 Kasým - 9 Aralýk tarihleri arasýnda,
Kanada'da düzenlenen Ýklim Konferansý sýrasýnda, Kyoto Protokolü'nü bugüne
kadar sabote eden ABD ve Avustralya gibi önemli kirletici ülkelere baský
yapmayý amaçlýyor. Bu ülkelerin Kyoto Protokolü'nü onaylamalarýný ve petrol,
kömür benzeri fosil yakýtlar yerine temiz enerjilere yatýrým yapmalarýný
talep eden Eylem Grubu, bu amaçla 3 Aralýk 2005 tarihi Küresel Eylem Günü
olarak belirlendi.

Bu amaçla, bugün, otuzdan fazla ülkede, ?küresel ýsýnma? sorununu gündeme
getirmek amacýyla çeþitli eylemler düzenleniyor. Türkiye coðrafyasýnda da,
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Diyarbakýr ve Eskiþehir?de miting, eylem ve
etkinlikler gerçekleþtiriliyor.

Eylemlerin odaðýnda ABD?nin Kyoto?yu imzalanmaya zorlanmasý gibi reformist
bir talep bulunuyor. Oysa, ekolojik sorunlarýn bir kaðýt parçasýna atýlan
iki miligramlýk mürekkep lekesiyle çözülemeyeceðinin hemen herkes
farkýndadýr. Bize göre temel sorun, insan mutluluðunu tüketimle
özdeþleþtiren kapitalizmin ve buna alternatif olarak sunulan yaklaþýmlarýn,
doðayý, insan kültürünün ?karþýsýnda? bir olgu olarak nitelendiren algý
biçimleridir. Ýnsan türünün evrenin yegane hakimi olduðu inancýna saplanýp
kalan anlayýþlar yeryüzünde egemen olduðu sürece, insan eliyle yaratýlan
sözde ?ekolojik felaket?lerin yinelenmesi kaçýnýlmazdýr."

Haber ve fotoðraflar için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/12/86625.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center