A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Güney Afrika-Zabalaza, reformist çaðrýnýn açýklamasý [en]

Date Thu, 1 Dec 2005 21:28:38 +0100 (CET)


http://anarkismo.net/newswire.php?story_id=1891
Bu adreste, Svaziland'daki ana-akým siyasi muhalefet hareketi Halkýn
Birleþik Demokratik Hareketi'nin (PUDEMO) bir basýn açýklamasý bulunuyor.
Bizler, Afrika'nýn güneyindeki Anarþist Komünist Federasyon (ZACF) olarak
ayný zamanda Svaziland'da da örgütlüyüz ve demokrasi-yanlýsý hareketi
destekliyoruz, ancak bu hareketin olaðan burjuva ihanetinin ötesine gitmesi
ve Svazi kapitalist devletinin yýkýmýyla bunun yerine cemaatlerle
üreticilerin
desantralize halk meclislerinin geçmesini de içermesi için ajitasyon
yapýyoruz. Svaziland'daki tek devrimci örgüt olarak, üyelerimiz hapiste
monarþist polisin elinde hapis cezasý çekenlerden oluþmaktadýr, bu nedenle
[siyasi] tavrýmýz doðrudan kiþisel deneyimlere dayanmaktadýr.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center