A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Jersey City: Askere almaya karþý anarþist birlik [en]

Date Mon, 29 Aug 2005 23:28:01 +0300 (IDT)


3 Eylül, Pittsburghla dayanýþma amacýyla, askere alma
karþýtý protesto için anarþist bir birlik çaðrýsý. 9:30 am
Buluþma Jersey City, NJ'deki Journal Meydaný PATH istasyonu.
20 Aðustos'ta, Pittsburgh Polisi, Forbes Avenue'daki
Ordu Askere Alma Merkezi önünde, þiddet kullanmayan
protestoculara saldýrdý. Polis, protestoculara karþý
yüksek voltta elektrik çýkaran aletler, cop ve kimyasal
maddeler kullandý. Polis kalabalýðý daðýtmak amacýyla
K-9 birliklerini de kullandý, 68 yaþýnda bir kadýn bir
polis köpeði tarafýndan ýsýrýldý. Saldýrý, yoldaþlarýmýzdan
6'sýnýn gözaltýna alýnmasýyla sonuçlandý. Daha fazla bilgi
burada bulunabilir:
http://pittsburgh.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=375&category_id=4.

Kennedy Bulvarý'ndaki Ordu Askere Alma Merkezi'ni
kapatma giriþimimize katýlýn. Eylemlerimiz, Irak
ve Afganistan'daki savaþa karþý ve Pittsburgh'da
tutuklanan yoldaþlarýmýz ve ABD iþgali altýnda
bulunan tüm bölgelerdeki isyancýlarla dayanýþma
amaçlýdýr. Bizler bir uyum grubu olarak gelip
katýlmayý düþünenleri yada bir gruba katýlmaya
hazýrlananlarý teþvik ediyoruz. Koruyucu gözlükler,
bandanalar ve gerekli olan her türden savunma
amaçlý korumalarý getirin.

Saat 9:30 am'de Jersey City'deki Journal Meydaný
PATH istasyonunun dýþýnda buluþma. Buradan, 2815
Kennedy Bulvarý'ndaki askere alma merkezine
yürüyeceðiz.

Talimat:

Journal Meydaný, Sip ile Pavonia arasýndaki
Kennedy Bulvarý üzerinde yer almaktadýr.
NYC'den: Path'e binip Journal Meydaný Transit
Merkezi'ne doðru gelin.
NJ'den: NJ Transit'ten Hoboken Tren Terminali'ne
geçin ve Journal Meydaný Path treniyle Journal
Meydaný Transit Merkezi'ne gelin.


-North Jersey anarþistleri.
-------------------------------
infoshop.org'dan kopyalandý

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center