A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , Chiapas, Bir Zapatista köyünün tarihi [en]

Date Sun, 28 Aug 2005 23:40:18 +0300 (IDT)


"Meksika, Chiapas, Bir Zapatista köyünün tarihi:
Campo Grande nasýl Dolores Hidalgo oldu - Markos"
Sizlere bir hikaye anlatacaðým. Bazý bölümleri zapatista compañerolarý ve
compañeraslarý* aracýlýðýyla benimle iliþkili, ve geri kalan kýsýmlarýný da
gördüm ve yaþadým. Eðer herhangi bir tutarsýzlýk varsa, bunlarýn
düzeltilmesini tarihçilere býrakalým. Ýspatlanabilir gerçekleri, efsaneleri,
tutarsýzlýklarý ve boþ býrakýlan yerleriyle, bu bizim mücadelemizin bir
parçasýdýr, EZLN'nin tarihidir. Bulunduðumuz bu yer, Campo Grande** adýnda
bir araziydi. Bu yerin tarihi, Chiapas yerlilerinin tarihinin hýzlý bir
özetini oluþturuyor. Ve, bazý kýsýmlarý, yalnýzca zapatistalarýn deðil
Meksika güneydoðusundaki tüm yerlilerin tarihini de. Campo Grande adýna
uygun þekilde yaþadý: bin hektardan fazla güzel ve düz arazi, bol su,
büyükbaþ hayvanlarýný ve kýymetli keresteleri götürmek için özel olarak
yapýlmýþ yollar, sahiplerinin kirli yollarýn tozuna çamuruna bulanmadan
yolculuk yapýp gelebilmeleri ve hafif uçaklarýyla inebilmeleri için iniþ
pistleri. Sömürebilecekleri, aþaðýlayabilecekleri, tecavüz edebilecekleri,
aldatabilecekleri, hapse týkabilecekleri, katledebilecekleri binlerce yerli.
PRI tarým reformu, kurumsallaþmýþ devrim Chiapas'ta iþte bu þekilde
gerçekleþmiþti: mülk sahiplerine güzel ve düz araziler; yerlilere kayalýk
topraklar ve tepeler.

Campo Grande'nin sahibi Segundo Ballinas, buranýn sakinleri tarafýndan bir
katil, tecavüzcü ve yerlileri, esasen de kadýnlarý, delikanlýlarý ve genç
kýzlarý istismar eden birisi olarak tanýnýyordu. Sonradan, arazi bölündü:
bir bölümüne Primor denildi ve buranýn sahibi, mülk sahiplerinin kendi beyaz
muhafýzlarýný maskelemek için kullandýklarý derneklerden biri olan Ocosingo
Segundo Valle Armatör Sendikasý'nýn kurucularýndan Javier Castellanos'tu.
Bir diðer kýsmýna Tijuana deniliyordu ve sahibi, þahsi muhafýzlýðý altýnda
halký baský altýnda tutan, Meksika Ordusu'nda Albay olan Gustavo
Castellanos'tu. Ve diðer bir bölümü, PRI üyesi ve partinin farklý
bürolarýnýn adayý olan, bölgede gerçekleþmeyen vaatleri, yüzsüz yalanlarý
ile yerlilere karþý küstahça ve küçümseyerek bakýþýyla tanýnan José Luis
Solórzano'nun mülküydü. Ve kýsaca, Chiapas'taki Güçler böyleydi: mülk
sahipleri, ordu ve PRI-Hükümeti. Bu þeytani üçlü için, Chiapas güzel bir
lokma olabilirdi; efendinin hakkýný tatbik etmek için bir malikane, hatta
genç kýzlarla birlikte; insan hedeflere karþý bir ateþ menzili ve PRI?nin en
modern ?demokrasi? laboratuarlarýndan birisi: burada adaylarý tanýmak
gerekli deðildi, hatta ne isimlerini ne de önerilerini bilmek gerekmezdi, ne
seçeneklerin neler olduðunu bilmek ne de herhangi bir özdeþleþme
gerekmezdi. Lanet olsun, sandýða gitmeye bile gerek yoktu.

Her seçim sýrasýnda, Ocosingo'daki belediye merkezinde, arazi ve mülk
sahiplerinin dernek bürolarýnda, oy sahtekârlýðý karþýlýðýnda bir sandviç ve
bir içki verilirdi. "Demokrasi"nin de kendi içinde kusurlarý vardý elbette:
1994'ten önceki bir seçimde PRI oylarýn % 100'den fazlasýný almýþtý. Belki
de çok fazla sandviç ve içki vardý.

Bunun gibi bir Aðustos'ta, sizleri burada karþýlarken, ama yýl 1982'de, mülk
sahipleri ve beyaz muhafýzlarý Nueva Estrella köyü sakinlerini vahþice
tahliye ettiler. Kalabalýða ateþ açtýlar, dövdüler ve bazý erkek yerlileri
tutsak ettiler. Bazýlarý katledildi. Kadýnlarý ayýrdýlar ve onlarý evlerinin
yanmasýný seyretmeye zorladýlar. Ellerindeki her þeyi aldýlar. Bir süre
sonra, geri döndüler. Birisi onlara, kendilerine yaptýklarýna raðmen neden
geri döndüklerini sorduðu zaman, þu hareketi yaparak karþýlýk verdiler
(Markos bir elinin parmaklarýný yukarýya doðru açýp, "por huevos" iþareti
yaptý).

1994'te, Ocak ayýnýn birinde, bu Tzeltal bölgesinden binlerce yerli,
Tojolabal, Chol ve Tzotzil bölgelerinden binlerce baþka yerliyle birlikte,
on yýldan fazla süren hazýrlýk sonrasýnda, yüzlerini kapadýlar, isimlerini
deðiþtirdiler ve kendilerine "Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu" adýný
vererek, silahlý ayaklanma baþlattýlar. Mülk sahipleri kaçtý, beyaz
muhafýzlarý da ayný þeyi yaptý ve tahakkümlerinin dayanaðý olan silahlarýný
da býraktýlar. Zapatistalar topraklarý geri aldýlar. Dikkat edin:
"almadýlar", "geri aldýlar". Compañerolarýn ve compañeralarýn adalet eylemi
dediði, yapýlmasý için onlarca yýl beklenilmek zorunda kalýnan þey buydu.
Yerlilere ait olan ve gasp edilmiþ olan bu topraklar, þimdi bir kez daha
yerlilere aitti. Bu nedenle, geri alýnmýþ oldular. Bu topraklar bölünmüþtü.
Daha önceden 2 hektarlýk bir alanda týklým týkýþ yaþayan yüzlerce yerli
ailesi, - bölgedeki diðer köylerden yerli sans tierra ile birlikte - bugün
bizi karþýlayan zapatista köyünü kurdu. Þimdi bu köy, diðerleri gibi,
1982'de mülk sahiplerinin saldýrýsýna uðrayan insanlara evsahipliði yapýyor.

Bu zapatista köyünün adý Dolores Hidalgo ve 1994 ayaklanmasýnýn
emektarlarýndan olan kurucularýnýn bana anlattýðý kadarýyla, "Dolores"in
anlamý 500 yýldan fazla süren direniþin acýsýndan ve "Hidalgo" ismi de,
baðýmsýzlýk için savaþmýþ olan Don Miguel Hidalgo y Costilla'dan geliyor.

"500 yýllýk tahakküm" deðil, "500 yýllýk direniþ" dediklerine dikkat edin.
Bu, tahakküme raðmen, buna karþý direniþi hiçbir zaman durdurmamýþ
olmalarýndan kaynaklanýyor. Ve tahakkümden söz ederken, tarihimizi anarken,
ayný zamanda direniþten de bahsediyoruz. Ve þimdi EZLN olarak bizim
tarihimizden bahsetmiyoruz, sizinle, toplumsal örgütleriniz ve
hareketlerinizle paylaþtýðýmýz, ortak tarihimizden bahsediyoruz. Onlar
"Buyurur ve hükmederim" derken, bizim ve sizlerin "Direnir ve isyan ederim"
dediðimiz ortak tarihimizden.

Ancak Dolores Hidalgo'yu kuran zapatistalar yalnýzca direniþe göndermede
bulunmuyorlar. Ayný zamanda acýlara da isim koyuyorlar. Yolun uzunluðunun
acýsý, yorgunluðun acýsý, yolda ihanet edenlerin acýsý, yenilgilerin acýsý,
yanlýþlarýn acýsý ve her þeyden öte acýlara raðmen ilerlemeye devam etmenin
acýsý.

Sizler bize örgütlenmeler ve hareketler olarak kendi tarihinizi
anlatacaksýnýz, kendi acýlarýnýzý ve kendi direniþinizi ve isyanýnýzý.
Elbette ki, hikayelerden en az birine itibar edeceðiz. Pek çoðunuz bize
yabancý görünecek. Ancak bunlarýn hepsinde sizlerden bir þeyler öðreneceðiz.
Ve sizlere diðerlerine söylediðimizi anlatacaðýz: öðrenmeye devam etmek
istediðimizi. Sizlerden öðreneceðiz ve sizin gibi pek çok kiþiyle beraber,
güzel düþünmeyi, güzel konuþmayý ve "compañero, compañera" derken güzel
hissetmeyi öðreneceðiz.

Hoþgeldiniz compañerolar, hoþgeldiniz compañeralar.

Çok teþekkürler.

Astkomutan Ýsyancý Markos

20 Aðustos 2005 tarihinde, Chiapas-Dolores Hidalgo'da gerçekleþtirilen
Baþka Bir Kampanya'nýn üçüncü hazýrlýk toplantýsýnýn açýlýþ gözlemlerinden.

Ýspanyolca orijinali EZLN tarafýndan yayýmlandý

Ýngilizce çeviri irlandesa

Ýngilizce?den Türkçe?ye çeviri batur özdinç/ainfos

-----
*[Compañero: Erkek yoldaþ - Compañera: Kadýn yoldaþ]
**[Campo Grande: Büyük Tarla]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center