A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika/Türkiye: John Ross'tan*Mehmet Tarhan'a**mektup

Date Thu, 25 Aug 2005 23:15:30 +0300 (IDT)


Mexico City,
Aðustos 2005
Sevgili Mehmet Tarhan
Beni tanýmýyorsun Mehmet, ama ben senin dostunum. Çünkü senin yaþýndayken,
ben de savaþa ve militarizme hayýr dedim. Vietnam savaþý daha yeni
baþlamýþtý ve ben Amerikan ordusuna yazýlmayý reddettim çünkü Vietnamlýlar
benim düþmaným deðildi.
Bu yüzden birkaç yýl hapis yattým. Hapiste çok þey öðrendim. Yoksullarýn
nasýl cezaevlerini doldurduðunu ve zenginlerin nasýl serbest kaldýðýný
öðrendim. Adaletin nasýl satýn alýndýðýný ve satýldýðýný öðrendim.
Adalet olmadan barýþ olmayacaðýný da öðrendim.

Devletlerin savaþmamýzý istediði savaþlar, bizim savaþlarýmýz deðil.
Onlarýn savaþlarý açgözlülük ve kâr adýna ve kendi isteklerini dünya
halklarýna dayatmak için yapýlýyor. Bunlar emperyalist savaþlar.

Bizim savaþlarýmýz farklý. Biz adalet ve ekmek, toprak ve özgürlük kazanmak
için mücadele ediyoruz. Burada Meksika?daki Zapatista Kurtuluþ Ordusu?ndan
dostum Astkomutan Marcos?un dediði gibi, biz artýk askerler olmamasý için
askeriz sadece.

Mehmet, hapisten çýktýðým gün bir görevli beni ön kapýya kadar götürdü.
Benim bir daha onun hapishanesine gelmemi istemiyordu. Çoðu zaman kötü
muameleyi protesto etmiþ ve mahkumlarý savaþa karþý örgütlemiþtim. Bana
?Ross? diye baðýrdý, ?hiçbir zaman bir tutsak olmayý öðrenemedin.?

Mehmet, hiçbir zaman bir tutsak olmayý öðrenmemelisin.

Hapisten çýktýðýnda, beraber kahve içeceðiz.

Dayanýþmayla,

JOHN ROSS

---

* John Ross, serbest çalýþan bir yazar, þair ve eylemci.
Þu anda Mexico City'de yaþamaktadýr. Ross, Zapatistalar'ýn
direniþine yakýndan tanýklýk etmenin yaný sýra, 2000'de
Meksika'nýn baþkentine doðru yaptýklarý yürüyüþe de
katýlmýþtýr.

** Mehmet Tarhan, askeri hizmeti reddettiði için
Türkiye'de 4 yýl hapse mahkum edilen anarþist bir
total/vicdani retçidir.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center