A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Nazan Askeran'ý kaybettik...

Date Thu, 25 Aug 2005 13:55:21 +0300 (IDT)"Ezmeyi, ezilmeyi; Emir vermeyi, emir almayý; Öldürmeyi, öldürülmeyi;
Savaþý, askerliði, þiddeti, yaþamýmýzýn her alanýna nakþeden, MEÞRU
kýlan militarist anlayýþý; Reddediyorum.?...
15 Mayýs 2004'de düzenlenen Militurizm Festivali'nin düzenleyecilerinden
olan ve o gün de reddini açýklayan Nazan Askeran, 24 Aðustos 2005 Çarsamba
günü akþam saatkerinde akciðer kanserinden dolayý öldü...
baþýmýz saðolsun...
Nazan Askeran'ýn cenazesi yarýn (Cuma) öðle namazýnda (saat 13.00'de)
Ýstanbul'daki Erenköy Galip Paþa Camii'nden kaldýrýlacak.
------

?Gezegenimiz üzerinde süregelen, cinsiyet ayrýmýna dayalý, heteroseksist,
hiyerarþik, mülkiyetçi, militarist sömürü sistemi tarafýndan ne kendimin,
ne bir baþka bireyin, canlý cansýz herhangi bir varlýðýn sömürülmesini,
ezilip yok edilmesini istemiyorum.
Tüm ekosistemi tehdit eden bu kanlý sistem tarafýndan çýkarýlan savaþlarýn
ne öznesi ne de nesnesi olmak istemiyorum.
Her gün yüzlercesini, binlercesini ürettikleri türlü çeþitli imha
silahlarýyla akýtýlan kanlarýn, yok edilen yaþamlarýn faillerinden biri
olmak istemiyorum.
Sistemin robotlaþtýrýp, emir-komuta zincirine tabi kýlýp, posasý kalana
kadar kullandýðý ve sonra kaldýrýp attýðý zavallýlardan biri olmak
istemiyorum.
Bir KADIN olduðum için birilerinin mülkiyetinde olmayý, birilerinin namusu
olduðum gibi çarpýk bir düþünceyle kapatýlmayý, dayak yemeyi, öldürülmeyi
istemiyorum.
Sýrf KADIN olduðum için boynuma takýlan "anne", "karý", "evlat"
etiketleriyle beni mülkiyetleri altýna aldýklarýný varsayan birtakým
erkekler ve toplum tarafýndan yönetilip yönlendirilmeyi, güdülmeyi,
yaþamýmýn, kimliðimin, bedenimin üzerinde hiçbir hak ve söz sahibi
olamamayý istemiyorum.
Sýrf KADIN olduðum için gece sokaklarda yürümemin, yüzümdeki gülümsemenin
taciz ve tecavüzle "ödüllendirilmesini" (!) ve bu nedenle cinayete kurban
gitmeyi istemiyorum. Ayný þekilde bir eþcinselin, bir transvestitin ve
diðer tüm insanlarýn sýrf cinsel kimlikleri nedeniyle ezilmesini,
sömürülmesini, dayak yiyip öldürülmesini istemiyorum.
Örgütlü/örgütsüz her çeþit þiddeti reddediyorum.
Savaþlarda ölmek, öldürülmek istemiyorum.
Bizden sonra da bu gezegen üzerinde var olacak canlý/cansýz yaþamý için
bir tehdit unsuru, bir terminatör olmayý reddediyorum.
Ezmeyi, ezilmeyi;
Emir vermeyi, emir almayý;
Öldürmeyi, öldürülmeyi;
Savaþý, askerliði, þiddeti yaþamýmýzýn her alanýna nakþeden, MEÞRU kýlan
militarist anlayýþý;
Reddediyorum.?
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center