A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist kitapfuarlarý [en]

Date Wed, 24 Aug 2005 16:02:49 +0300 (IDT)Selam Millet, Herkesin delirip kitap satýn aldýðý
yada yürüttüðü dönem yýlýn bu zamanlarýna mý denk düþüyor?
Londra Sýnýf Savaþý kýsa zaman sonra bir konferans gerçekleþtirecek ve
insanlarý Utrecht?teki @ist kitapfuarýndan haberdar edip hollanda?ya
gitmelerini saðlamak istiyoruz bu yýl Utrecht?te baþka bir @ist kitapfuarý
düzenlendiðini biliyorsunuz deðil mi? Londra?nýn kendi kitapfuarýný
Ekim?de gerçekleþtirdiðini unutmayýn:
Anarþist Kitapfuarý 2005 22 Ekim Cumartesi, 10am - 6pm Londra?da
Voluntary Sector Resource Centre, 356 Holloway Road, North London, N7,
London United Kingdom
http://freespace.virgin.net/anarchist.bookfair/nmain.htm
Bu eðer kitapfuarýnýz yakýn tarihteyse bunu duyurmak için iyi bir
fikir olabilir bu nedenle eðer haberinizi yaymamýzý isterseniz ve
eðer yakýn zamanda daðýtmamýz için broþürlerinizi göndermek
isterseniz memnun oluruz.
Ayrýntýlar www.classwaruk.org

Dayanýþmayla.

From:
"lee willson" <lw015e1224-A-blueyonder.co.uk>

LEE

Sýnýf Savaþý [Class War] adýna
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center