A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fas: Özgürlükçü Çalýþmalar&Araþtýrma Merkez i [en ,ca]

Date Tue, 23 Aug 2005 15:25:10 +0300 (IDT)"Fas: Özgürlükçü Çalýþmalar & Araþtýrma Merkezi oluþturma projesi
- uluslararasý iþbirliði ve destek çaðrýsý"
BÝZ KÝMÝZ --- Bizler, anarþizmin (ve genel olarak özgürlükçü düþüncenin
toplum içerisinde dolaþan düþünceler arasýnda bir yer edinmesi gerektiðini
düþünen baðýmsýz insanlarýz. Anarþist düþüncenin marjinalize edilmiþ
olduðunun ve Fas'ta yaþayan insanlarýn bu konuda yüksek düzeyde bir
bilgisizlik içerisinde olduklarýnýn farkýndayýz. Bununla birlikte, Fas
toplumu, yakýn geçmiþte, çeþitli fýrsatlarla, gündelik yaþamýnda
özgürlükçü pratikleri kullandý. Karþýlýklý yardým, özerklik ve kollektif
mülkiyet, topluluk yaþamýnda her zaman var olmuþtur; ideolojik niteliðine
dikkat edilmeyen bu gündelik sosyal pratik, çok fazla bilinmez. Bu,
özgürlükçü proje denilen þeyle güçlü iliþkisi görülebilecek olan bir
yoldur. Bu toplumda, eylemler, sahip olduðu ideolojik nitelikten çok daha
önemlidir.

NEDEN BU MERKEZÝ ÝNÞA EDÝYORUZ

Toplumu çalýþmak, onu daha iyi anlamak için, özgürlükçü bir bakýþ
açýsýndan bakmak, en azýndan þu anda ortalýkta dolanandan farklý bir
vizyon sunmak gereklidir. Anarþist teori, Fas toplumunu, þimdiye kadar
hiçbir zaman dikkate almadý. Marjinalleþmeye ve kollektif, anti-kapitalist
yaþama son vermeyi amaçlayan kararlý düþman saldýrýsýna karþýn,
öz-yönetim, otonomi ve karþýlýklý yardým her zaman var olageldi.

ÇALIÞMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Niyetimiz, anarþizmin belleðini bir savunma silahý olarak kapsayan, bütün
çeþitliliði içerisinde zengin bir anarþist yayýn kütüphanesi
oluþturmaktýr.

Ayrýca, teorik konularda, dünya üzerinde var olan anarþist mirasý
anlatan konferanslar düzenleme niyetindeyiz. Diðer ülkeler, kentler ve
çeþitli topluluklardaki, geçmiþteki ve þu anki deneyimlere
iliþkin bilgi vermek, halkýmýza kapitalizmin insanlýðýn nihai hedefi
olmadýðýný ve emperyalizmin þu anki zaferi karþýsýndaki mücadelenin zayýf,
daðýnýk ve örgütsüz olmasýndan kaynaklandýðýný göstermek amacýyla.

HEDEFLER VE AMAÇLAR

C.L.E.R.'nin (Centre Libertaire d?Études et Recherches - Özgürlükçü
Çalýþmalar ve Araþtýrma Merkezi) temel amacý, anarþizmle ilgili herþeyi
toplamak, sýnýflandýrmak ve arþivlemektir: kitaplar, yazýlar, çalýþmalar,
dergiler, felsefi ve sosyolojik yayýnlar. Düþüncemize göre, hem felsefe
hem de beþeri bilimler, çoðulculuk, çeþitlilik ve farklýlýklara duyulan
ihtiyacýn ve önceden belirlenmiþ bir toplum modeli saptamanýn
olanaksýzlýðýnýn farkýnda olan eleþtirel bir ruhun temel direkleridir.
Kendiliðindenlik, eylem ve düþünce özgürlüðü, insan onuruna saygý gösteren
bir toplumun inþasý için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, gerekli önceliði
ideolojilere deðil beþeri bilimlere veriyoruz; "kutsal" metinlere,
propagandaya yada sloganlara deðil, halkýn ve özgür, özerk gruplarýn
eylemine.

Çeþitli dillerde zengin bir kütüphane (kitaplar, dergiler, gazeteler,
afiþler, broþürler, videolar, belgeler, üniversite tezleri ve
araþtýrmalar... oluþturacaðýz. Tartýþmalar, seminerler, sergiler... ve
dünyanýn dört bir yanýndan militanlar ve özgürlükçü yazarlarla buluþmayý
kolaylaþtýracak diðer aktiviteler düzenlemenin yaný sýra, Arapça'ya çeviri
merkezimizin ilgi alanlarý arasýnda olacak.

Karþýlaþacaðýmýz zorluklarýn bütünüyle farkýndayýz; iþimizin çok zor
olduðunun farkýndayýz. Ancak benzeri diðer merkezlerin katýlýmý ve
iþbirliðiyle, bunu baþarabileceðimizi biliyoruz.

Tüm anarþist çalýþma ve araþtýrma merkezlerini ve tüm anarþist ve
özgürlükçü militanlarý bu düþümüzü gerçekleþtirmek için bize yardým etmeye
çaðýrýyoruz. Þu sýralarda "Burada & Þimdi" adlý bir derginin basýmý için
çalýþmaktayýz.

Özgürlükçü selamlarla

Brahim Fillali <tafokt2001 -A- yahoo.fr>

[www.rojoynegro.info'dan - çeviri a-infos]
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center