A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Noam Chomsky: "Bu Emperyalizm Aptal"

Date Sun, 21 Aug 2005 18:33:17 +0300 (IDT)


Baþkan Bush, 28 Haziran tarihli konuþmasýnda, Irak?ýn iþgalinin Birleþik
Devletler?in sürdürmekte olduðu "teröre karþý küresel savaþýn" bir parçasý
olarak gerçekleþtirildiðini söyledi.
Gerçekte ise bu iþgal, tahmin edildiði üzere terör tehdidini daha da fazla
arttýrdý.
Yarý gerçekler, yanlýþ bilgilendirmeler ve gizli ajandalar, ABD?nin
Irak?taki savaþýn nedenleri hakkýnda verdiði resmi beyanlarýn
karakteristiðini en baþýndan beri ortaya koyuyor. Irak?taki savaþla ilgili
olarak ortaya çýkan son gerçekler ülkeyi yakýp yýkan, bölgeyi ve dolayýsýyla
dünyayý tehdit eden kaosun ortasýnda tüm çýplaklýðýyla göze çarpýyor.

2002 yýlýnda ABD ve Birleþik Krallýk, kitle imha silahlarý geliþtirdiði
için Irak?ý iþgal etme haklarýnýn olduðunu ilan ettiler. Bu, Bush, Baþbakan
Blair ve ortaklarý tarafýndan sürekli olarak vurgulanan "tek soruydu".
Ayrýca Bush?un Kongre?den güç kullanma yetkisini almasýnýn tek nedeniydi.

Bu "tek soru"nun cevabý iþgalden hemen sonra verildi ve istemeye istemeye
kabullenildi: Kitle imha silahlarý yoktu. Kýsa süreli bir duraksamadan
sonra hükümet ve medyanýn dogmatik sistemi savaþa gidiþ sebebi olarak yeni
bahaneler ve mazeretler uydurdu.

Ulusal güvenlik ve istihbarat analizcisi John Prados?un, 2004 tarihli
"Hoodwinked" kitabýnda yer alan belgelere dayalý kayýtlarý, dikkatli,
kapsamlý bir þekilde inceledikten sonra vardýðý sonuç þudur: "Amerikalýlar
kendilerinin saldýrgan taraf olduðunu düþünmekten hoþlanmazlar, ancak
Irak?ta olan açýk seçik bir saldýrganlýktýr."

Prados, "hükümetin sahtekârlýðýyla ilgili bir araþtýrmada, yanlýþ olduðu
aþikâr kamuoyu açýklamalarý ve muazzam ölçüde saptýrýlmýþ istihbarat
bilgilerine ihtiyaç duyan" Bush?u "Amerika?yý ve dünyayý Irak savaþýnýn
gerekli ve ivedi olduðu konusunda ikna edecek kadar entrikacý" biri olarak
tanýmlýyor.

Blair?in savaþ kabinesinin 23 Temmuz 2002 tarihli toplantýsýndan çýkan
bir notta Ýngiliz dýþ istihbaratýnýn baþkaný Sir Richard Dearlove, Irak?ta
savaþmak için artýk dile dolanmýþ olan "istihbarat ve gerçekler siyasetimizi
belirlemiþtir" ifadesini kullandý.

Notta ayrýca Ýngiliz Savunma Bakaný Geoff Hoon?un "rejimi baský altýna almak
için Amerika çoktan ?faaliyetlerine? baþladý" ifadesi de yer alýyordu.

Bu notun hikâyesini ortaya çýkartan Ýngiliz gazeteci Michael Smith, daha
sonraki makalelerinde notun kapsamýný ve içeriðini daha detaylý bir þekilde
ortaya koymuþtur. Notta "casus belli" olarak anýlan bir eyleme giriþmesi
için Irak?ý kýþkýrtmak amacýyla koalisyon güçlerinin hava akýnlarý
düzenlemesi bu "faaliyetlerin" açýkça içindedir.

Savaþ uçaklarý Güney Irak?ý Mayýs 2002?de bombalamaya baþladýlar - Ýngiliz
hükümetinin verdiði rakamlara göre o ay tam 10 ton bomba atýlmýþ. Aðustos
sonunda ise özel bir "faaliyet" baþladý (Eylül ayý boyunca toplam 54,6 ton
bomba atýldý).

"Baþka bir deyiþle; Bush ve Blair kendi savaþlarýný herkesin inandýðýnýn
aksine Mart 2003?te deðil, Aðustos 2002?nin sonunda, Kongre?nin Irak?a
karþý yürütülecek askeri müdahaleyi onaylamasýndan altý hafta önce
baþlatmýþlardý."

Bu bombardýmanlar, koalisyon uçaklarýný uçuþa kapalý bölgede korumak için
gerçekleþtirilmiþ savunma amaçlý eylemler olarak sunuldu. Irak, Birleþmiþ
Milletler?e bir protesto verdi, ancak misilleme yaparak tuzaða düþmedi.
ABD-Ýngiliz planlayýcýlarý için Irak?ýn iþgali "teröre karþý savaþ"tan çok
daha öncelikliydi.

Aradaki öncelik farký kendi istihbarat örgütlerinin raporlarýnda ortaya
konmaktadýr. Geçen Eylül ayýnda The New York Times?da Douglas Jehl ve
David E. Sanger imzasýyla çýkan habere göre müttefik güçlerin iþgalinin
arifesinde, istihbaratýn stratejik düþünce merkezi olan Ulusal Ýstihbarat
Konseyi?nce düzenlenen gizli bir raporda, "Irak?ýn Amerika öncülüðünde iþgal
edilmesinin siyasi Ýslam?a desteði artýracaðý ve vahþi iç çatýþmalara gebe
bölünmüþ bir Irak toplumuna yol açacaðý öngörülmektedir" denmektedir.

Jehl, bir kaç hafta sonra Aralýk 2004?teki Ulusal Ýstihbarat Konseyi?nin
"Irak?taki ve gelecekteki diðer olasý çatýþmalar, ?profesyonelleþmiþ? ve
vahþi siyasetin kendi içinde son bulduðu yeni bir terörist sýnýfý için
militan, eðitim sahasý, teknik beceri ve dil yeterliliði saðlayacaktýr"
uyarýsýný haber yapar.

Üst kademe plancýlarýn terörizmdeki artýþ riskini göze almalarý tabii ki bu
sonuçlarý kabullendikleri anlamýna gelmez. Daha ziyade bunlar, dünyanýn
baþlýca enerji kaynaklarýnýn denetim altýna alýnmasý gibi diðer hedeflere
kýyasla daha düþük önceliðe sahipler.

Irak?ýn iþgalinden kýsa bir süre sonra üst düzey planlayýcý ve analizcilerin
daha zekilerinden biri olan Zbigniew Brzezinski, National Interest
dergisinde Amerika?nýn Ortadoðu üzerindeki hakimiyetinin, "bu bölgeden
gelen enerji kaynaklarýna baðýmlý Avrupa ve Asya ekonomileri üzerinde
dolaylý da olsa politik açýdan kritik bir baský oluþturacaðýna" iþaret
etmiþtir.

Birleþik Devletler, dünyanýn bilinen ikinci büyük petrol rezervlerine sahip
olan Irak ve dünyanýn baþlýca enerji kaynaklarýnýn tam kalbindeki
hakimiyetini sürdürebilirse bu durum son 30 yýldýr þekillenmekte olan üç
kutuplu dünyadaki -ABD hakimiyetindeki Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney ve
Güney Doðu Asya ekonomileriyle iliþkili Kuzey Doðu Asya- baþlýca rakiplerine
karþý stratejik gücünü ve etkisini önemli ölçüde artýracaktýr.

Bu, insan hayatýnýn, kýsa vadeli güç ve refahla kýyaslandýðýnda özel bir
öneme sahip olmadýðý kabulüne dayalý rasyonel bir hesaplamadýr. Ve bu yeni
bir þey deðil. Bu olaylar tüm tarih boyunca tekrar etmiþtir. Nükleer
silahlar çaðýnda olduðumuz bu zamanda bugünü farklý kýlan ise bedelin
muazzam olmasýdýr.

Noam Chomsky

---
Çeviri: Evren Daðlýoðlu

4 Temmuz 2005'te, "It's Imperialism, Stupid" baþlýðýyla
Khaleej Times'ta yayýmlanan yazýnýn Ýngilizce orijinali:
http://www.chomsky.info/articles/20050704.htm

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center