A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yýkýmlara Karþi Taksim Meydaný´na Durakkondu

Date Sat, 20 Aug 2005 20:01:37 +0300 (IDT)


20 aðustos cumartesi saat 11.00´de Taksim Gezi Parký önündeki bir otobüs
duraðý bir grup anarþist tarafýndan iþgal edilerek durakkonduya
dönüþtürüldü.
Ýstanbul´da Kentsel Dönüþüm Projesi dahilinde son aylarda gerçekleþtirilen
ve gerçekleþtirilmesi planlanan kondu yýkýmlarýný protesto etmek ve evleri
yýkýldýðý için sokaklarda, çadýrlarda, otobüs duraklarýnda yaþayan
insanlarla dayanýþmak için gerçekleþtirilen eylemin ardýndan durakkondu,
muþambadan kapýsý, önündeki kilimi, terlikleri ve içindeki saksý çiçeðiyle
yerleþime hazýr olarak býrakýldý.

Her insanýn barýnma hakkýna doðuþtan sahip bulunduðunu ve bunun verilip
alýnabilecek bir hak olmadýðýný ifade eden eylemciler, boþ binalarýn barýnak
ihtiyacý olan herkes tarafýndan kullanýlabileceðini söylediler. Ýstanbul´da
gecekondular kara leke olarak tabir edilirken insanlarýn duraklarda ve
çadýrlarda yaþamak zorunda býrakýlmalarý hakkýndaki düþüncelerini inþa
ettikleri durakkonduya "kar@ leke" pankartý asarak gösterdiler.

Tayyip´in Ýstanbul´a vize uygulamasý baþlatýlmasý türündeki parlak
fikirlerini açýklamasýnýn hemen ardýndan, yasalaþmasý bile beklenmeden
Kentsel Dönüþüm Projesinin uygulamaya konulmasýna dikkat çeken eylemciler,
"paran yoksa geldiðin yere dön" mantýðýnýn iþlediðini düþünüyorlar. Devletin
ekonomik stratejilerinin ve savaþýn sonuçlarýnýn insanlarý göçe zorladýðýný,
bunun sorumlusunun devlet olduðunu, gecekondu inþa edenlerin deðil,
insanlarý yaþam boyu yerlerinden, evlerinden edenlerin kovulmasý gerektiðini
açýkladýlar.

Kentsel Dönüþüm Projesi?ne karþý 28 Aðustos günü saat 13.00-17.00 arasýnda
Kadýköy Ýskele Meydaný?nda ?Yýkýmlara Hayýr Mitingi? düzenleniyor.

Eylem fotoðraflarý:
http://www.anarsi.org/foto.php?isl=liste&ust=23

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center