A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Kim Anarþist?

Date Sun, 14 Aug 2005 19:29:59 +0300 (IDT)


Kim Anarþist? / Stelyo Berberakis-Sabah gazetesi
Yunanlýlara yeterince tanýtýlmayan Avrupa Anayasasý'ný kendi içinde kabul
eden parlamento halkýn kaderine de imza atmýþ oldu
Türkiye'de "anarþist" deyince akla ilk gelen þey her nevi "terörist" olur.
Oysa bu tanýmlama bütünüyle yanlýþtýr ve kasýtlý olarak saptýrýlmýþ bir
tanýmlamadýr. 1970'li yýllarý yaþayan o dönemin öðrencileri bilir;
demokratik ilkelere inananlar, bu uðurda mücadele verenler, sað-sol
kavgalarýnda yer alanlar, Türkiye'nin bugün ulaþmaya çalýþtýðý AB
standartlarýna o dönemlerde ulaþmaya çalýþanlarýn hepsine "anarþist" yani
diðer bir deyiþle "terörist" ya da "þaki" yani "eþkýya" denirdi. Hem de
devlet radyo ve TV kanallarýndaki haberlerde okunurdu bu tanýmlamalar... Ben
þahsen, "anarþist" tanýmlanmasýnýn gerçek anlamýný Yunanistan'a ve diðer
Avrupa ülkelerine geldiðimde anlamaya baþladým. "Anarþizmin" aslýnda her
türlü yönetime karþý çýkanlarýn felsefesi olduðunun bilincine vardým.
Helence'deki, "an - archos" yani lidersiz "liderliðe karþý çýkan" anlamýna
gelen anarþizm ideolojisi, Türkiye'de ya da Avrupa'nýn baþka bir ülkesinde
hala benliðini koruyor mu bilmiyorum ama Yunanistan'da halk, genel olarak
"anarþizme" eðilimli... Örneðin hükümet, halkýn rahatýný bozacak bir yasa
çýkardýðýnda bu yasa halk tarafýndan kabul görmediði için uygulanmýyor da...
Motosikletle gezerken eðer kafanýzda kask yoksa sizi yoldan çevirecek trafik
polisine "Kardeþim hava sýcak görmüyor musun býrak Allah aþkýna ceza meza
yazmayý..." dediðinizde çoðu zaman "anarþist" ruhlu trafik polisinin
merhametine gelip ceza almýyorsunuz. Ya da Atina belediyesinin her bir sokak
baþýna yerleþtirdiði paralý otopark cihazlarýna madeni paralar atmadýðýnýz
için mahkemelik olduðunuzda "O mahallenin bir sakini olarak bu park
cihazlarýnýn buraya yerleþtirilmesi konusunda fikriniz alýnmadýðý"
gerekçesini savunduðunuzda keza "anarþist ruhlu" yargýç tarafýndan beraat
edebiliyorsunuz. Geçenlerde Fransýzlar, Avrupa Anayasasý için yapýlan halk
oylamasýnda "hayýr" oyu kullandý. Ardýndan Hollandalýlar da ayný yargýya
vardý. Fransýzlar da Hollandalýlar da Avrupa Anayasasý'ný evirip çevirip
inceledikten sonra bu anayasaya "hayýr" demeyi seçmiþler. Ýyi güzel de Yunan
kamuoyunda yapýlan bir araþtýrma da "bu halk oylamasý Yunanistan'da
yapýlsaydý" Yunanlýlarýn da "hayýr" diyeceðini gösterdi. Ancak ayný
araþtýrmada "hayýr" diyeceklerin yüzde 73'ünün Avrupa anayasasýnýn "ne
olduðunu bilmediklerini" gösterdi. Peki Yunanlýlar niçin bilmedikleri bir
anayasaya "hayýr" demek istiyordu acaba? Yunanistan üstelik Avrupa
Anayasasý'nýn sekteye uðramasýyla "donmasý" beklenen AB bütçesinden yaklaþýk
20 milyar euro gibi büyük bir meblaðý da kaçýrmýþ olacaktý. Ben þahsen
Yunanlýlarýn karakterini iyi tanýdýðýný iddia eden biri olarak Avrupa
anayasasýný bilmedikleri halde "hayýr" demek isteyen Yunanlýlarýn hakikaten
"þýmarýk", "sonradan görme" veya "özenti" ya da her þeye "hayýr" deme
alýþkanlýðýný edinen "anarþizm ruhundan" kaynaklandýðýnýn düþünmüþtüm bir
kez daha...

HALK YASAYI TANIMIYOR
Ancak ertesi gün yapýlan baþka bir kamuoyu araþtýrmasý gösterdi ki
Yunanlýlarýn ezici bir çoðunluðu Avrupa Anayasasý'ný yeterince tanýmadýklarý
için "hayýr" diyeceklerdi. Kendilerine yeterince bilgi verilmemiþ olmasýndan
Yunan halký hem hükümeti hem muhalefeti hem de özellikle- medya organlarýný
sorumlu gösteriyordu. Bunda da haklýydý tabii ki... Çünkü hem kendi hem de
çocuklarýnýn yaþam tarzýný belirleyecek olan anayasanýn ayrýntýlarý halka
yeterince tanýtýlmamýþtý. Parlamento her zamanki gibi halkýn geleceði
konusunda kendi kendine karar vererek bu belirsiz anayasayý onaylamýþtý.
Anarþist olan kim acaba? Halkýn haklarýný savunmak uðruna iktidara gelen
hükümet ya da muhalefet partileri mi? Yoksa kendi geleceklerinin ne
olacaðýný bilmeyen halkýn kendisi mi? Yunanlýlarýn "anarþik" ruhlu olduðu
doðru... Ancak hükümetleri de ayný "ruhlu" olduðundan halk ile iktidar
arasýndaki "mücadeleyi" süresiz hale getiriyor.

Stelyo Berberakis

[5 Haziran 2005 tarihli Sabah gazetesinde yayýmlanmýþtýr:
http://www.sabah.com.tr/2005/06/06/cp/yaz1080-20-128-20050605-102.html]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center