A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýrlanda, Ýþçilerin Dayanýþmasý* #87 Gama Ýþçilerinin Grevi

Date Sat, 13 Aug 2005 12:56:43 +0300 (IDT)


Grevdeki Gama iþçileri, ücretlerinin iþverenleri tarafýndan
gasp edilerek bir Hollanda bankasýnda saklanan kýsmýný geri
aldýlar; ve Mayýs ayý sonunda fazla mesaiyle ilgili þartlarý
içeren sözleþme lehinde oy kullandýlar. Bu çokuluslu büyük
kabadayý inþaat þirketi sayýsýz numaraya baþvurmuþtu.

Grevi sürdürmek amacýyla Ýrlanda'da kalan 80 iþçi, 2.500 ?luk
kýdem tazminatýnýn yaný sýra, çalýþtýklarý her yýl için
8.000 ? (ve yýlýn her bir dilimi için kýsmi miktarda para) aldý.
Bu paranýn almalarý gerekenin sadece % 30 kadarýný kapsadýðýný
göz önüne alýrsanýz, iþçilerin yapmaya zorlandýklarý fazla
mesai karþýlýðýnda ödenmeyen toplu ücretleri konusunda fikir
sahibi olabilirsiniz.

Hollanda'dan iade edilen gasp edilmiþ ücretleri dýþýnda,
üç yýllýk hizmeti olan bir iþçi eve 65.000 ?'dan fazla
parayla döndü -burasý için büyük, Türkiye içinse devasa
bir meblað. Ýþ arkadaþlarýnýn 200'ü gasp edilip
Finansbank'ta saklanan 40 milyon ? tutarýndaki paylarýný
geride býrakarak, daha önceden, Mayýs ayýnda Türkiye'ye
dönmüþ olsalar da, geriye kalan 80 iþçi fazla mesai
ödentilerini almak için mücadeleyi sürdürdü. Haftada
sadece 200 ? alan bu iþçilerin cesareti ve kararlýlýðý,
nelerin olanaklý olabildiðini gösteriyor.

Bu durum, en iyisinden, bazý sendikalarýmýzýn tutumuyla
baðdaþmýyor. Sendika yetkilileri, iþçilerin haftalýk maaþ
bordrolarýndaki azalma oranýnda topladýklarý üyelik
aidatlarýna karþýlýk, iþçilere hiçbir hizmet saðlamadýklarý
için yeterince mutlu görünüyorlardý. Ýþçilerin bazýlarý
sendika üyesi olduklarýnýn farkýnda bile deðillerdi.

Sosyalist Parti'nin ilçe meclisi üyesi, neden bir inþaat
baþlýðý takýp Gama skandalýný ortaya çýkarmak amacýyla
gizlice þantiyeye girdi? SIPTU'nun inþaat iþkolu sekreteri
Eric Fleming gibi sendika yetkilileri son üç yýldýr ne iþ
yapýyordu? SIPTU Dublin yönetim kurulunun, sendikanýn
kendi soruþturma sonuçlarýný görmesine neden izin verilmedi?
Ýþçiler Ýngilizce bilmiyorlarsa da - tercüman tut. Bu kadar basit!
(Anlamadýklarý bir dilde bir form imzalatýlmasýna muhalefet
etmek yerine) idari kurulu seçtir, insanlarý örgütle.

Gama iþçileri, soyguncu patronlarýna karþý mücadele etme
konusunda gönülsüz olmadýklarýný gösterdiler. Eksiði olanlar,
rahat 'ortaklýk' anlaþmalarýna ve 1991 Sanayi Ýliþkileri
Kanunu'nun kýsýtlamalarýna alýþkýn olan sendika yetkilileriydi.
Daha yoksul ülkelerden gelen göçmen iþçiler, ücretleri düþürmek
için kullanýlabilir. Ancak eðer sendikalarýmýz onlarý üye yapýp,
eþit ücret ve daha iyi çalýþma þartlarý konusunda mücadele
etmeleri için yardýmcý olmak amacýyla ciddi bir çaba
harcayabilirse, ücret düzeylerini düþürmek için kullanýlmalarý
yerine gelecekteki mücadeleler için elimiz güçlenebilir.

Joe King
Workers Solidarity 87'den - Temmuz 2005

Daha fazla ayrýntý için bakýnýz
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=463
========================================
* Anarþist federasyon Ýþçilerin Dayanýþma Hareketi'nin dergisi


Çeviri: otonomA
Kaynak: http://www.anarsi.org/grev.php?isl=detay&id=159

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center