A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Tarhan'ýn avukatlarýndan açýklama

Date Sat, 13 Aug 2005 11:46:21 +0300 (IDT)


Geçtiðimiz günlerde 4 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan total/vicdani retçi
Mehmet Tarhan'ýn avukatlarý, 12 Aðustos 2005 Cuma günü saat 10:30'da
Ankara'daki Toplumsal Araþtýrmalar Vakfý'nda konuyla ilgili bir basýn
açýklamasý gerçekleþtirdiler. Basýn mensuplarýnýn izlediði açýklamaya,
Mehmet Tarhanla Dayanýþma Ýnisiyatifi-Ankara grubu üyeleri de katýldý.

..........

Avukatlarýn basýn açýklamasý metni:

BASINA VE KAMUOYUNA

27 Ekim 2001 tarihinde vicdani reddini deklare eden müvekkil Mehmet Tarhan,
?þiddetten arýnmýþ,iktidar hesaplarýndan uzak,sýnýrsýz ve doðayla barýþýk
bir insanlýðýn özleminde? olduðunu , bu nedenlerle askerlik yapmayacaðýný,
þiddet uygulamayacaðýný, savaþlara karþý olduðunu açýklamýþ ve buna
dayanarak askeri elbiseyi giymediðinden 10 Nisan 2005 tarihinde tutuklanmýþ,
hakkýnda ?Toplu erat karþýsýnda emre itaatsizlikte ýsrar? suçlamasýyla ilk
dava açýlmýþtýr.

Yargýlama sürecinde 09 Haziran 2005 tarihinde tahliye edilmiþtir. Tahliye
sonrasý mevcutlu olarak gönderildiði Tokat 48. Piyade Alay Komutanlýðý?nda
Mehmet Tarhan?dan ayný þekilde askeri üniforma giymesi istenmiþ ve o vicdani
retçi olduðu için bunu reddetmiþtir. Bu uygulamanýn ardýndan da Mehmet
Tarhan ikinci kez tutuklanmýþ ve hakkýnda yine ?Toplu erat karþýsýnda emre
itaatsizlikte ýsrar? suçlamasýyla dava açýlmýþtýr.Yargýlama sürecinde her
iki dava birleþtirilmiþtir. 10 Aðustos 2005 tarihinde Mehmet Tarhan?a
yargýlandýðý her iki davadan ayrý ayrý ikiþer yýl olmak üzere toplam 4 yýl
hapis cezasý verilmiþtir.

Mehmet Tarhan tutuklandýðý günden itibaren, vicdani retçi olmasý ve cinsel
yönelimi sebebiyle psikolojik ve fizyolojik þiddetin maðduru olmuþ ve bu
baskýlar adeta yargýsýz infaza dönüþmüþtür. Daha önce yaptýðýmýz basýn
açýklamalarýmýzda da belirttiðimiz gibi diðer mahkumlarýn linç giriþimine,
haraç taleplerine, tehditlerine ve benzeri uygulamalara maruz kalmýþtýr.

Bu baskýlar, yapýlan müdahaleler sonucunda asgari anlamda azalmýþ olsa da bu
kez de Mehmet Tarhan nedeniyle böyle bir yapýnýn açýða çýkmasý yine ona
fatura edilmiþtir. Mehmet Tarhan defalarca hücre hapsine mahkum edilmiþ,
birçok hakký elinden alýnmýþtýr. Bu baskýlara karþý açlýk grevine baþlamýþ
ve asgari anlamda da olsa insanca yaþamýný sürdürebileceði, diðer
tutuklularla eþdeðer haklara sahip olunca 28. gününde açlýk grevine son
vermiþtir.

Ancak tüm bu baskýlar en son 4 yýl gibi çok aðýr bir cezayla sonuçlanmýþtýr.
Bu cezanýn siyasi bir ceza olduðu kanaatindeyiz. Türkiye?yi hortumlayanlara,
yüz kýzartýcý suç iþleyenlere, isyan çýkaranlara bu cezanýn çok daha
aþaðýsýnýn hükmedildiði hatta bazen hiç ceza bile verilmediði bir dönemde,
sýrf vicdani reddini açýkladýðý ve askerlik yapmayý, þiddet uygulamayý
reddettiði, barýþ istediði, kimseye zarar vermediði için Mehmet Tarhan?a
böyle bir ceza ?uygun görülmüþtür?. Üstelik, þimdiye dek sonuçlanmýþ
?Vicdani Ret? davalarý içinde verilenler açýsýndan en aðýr cezadýr. Bu,
vicdani retçilere ve eþcinsellere verilmiþ bir gözdaðýdýr.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vicdani reddin bir hak olduðuna iliþkin Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi?nin 4/3-b maddesini 1954 yýlýnda imzalamýþtýr.
Ancak buna karþýn, vicdani reddi savunmanýn bir suç olmayacaðýna iliþkin ilk
karar Aralýk 1997?de verilmiþtir. Türkiye?de, vicdani reddi ancak kadýnlar
ve askerlik yapmýþ erkekler savunduðunda dava açýlmamakta, diðer yandan
askerlik yapmamýþ ya da yapar konumdaki insanlara karþý ceza uygulamasý
sürdürülmektedir. Bu durum hem hukuksal açýdan hem de insan haklarý
anlamýnda anlaþýlýr bir þey deðildir. Ýnsan haklarýna iliþkin bir
sözleþmenin kabul edilmesi Anayasa gereði, bunun bütün bireylere uygulanmasý
anlayýþýný gerektirir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna iliþkin iç
hukuk kurallarýný düzenlemekten kaçýnmýþtýr ve halen kaçýnmaya devam
etmektedir. Ve bunun gereði olarak da müvekkil Mehmet Tarhan ?emre
itaatsizlikte ýsrar? suçlamasý kalýplarý içine alýnarak hiç yapmadýðý bir
eylemden dolayý, 4 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþtýr.

Bütün bu nedenlerle Mehmet Tarhan hakkýnda verilmiþ olan kararý temyiz etmiþ
bulunmaktayýz.

Tüm kamuoyuna ve basýna duyurulur.

Av. Suna Coþkun - Av. Senem Doðanoðlu

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center