A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan , Sýnýrlara Hayýr Eylem Programý [en]

Date Sun, 7 Aug 2005 00:45:31 +0300 (IDT)


ÝSKEÇE?DEKÝ (XANTHI) SINIRLARA HAYIR EYLEMLERÝ PROGRAMI (YUNANÝSTAN)
25 ? 28 AÐUSTOS 2005
Perþembe 25/8:
12.00 Yunan ? Bulgar sýnýrýnda Bulgar Sýnýra Hayýr Eylemleriyle Buluþma
(Promahonas)
19.30 Tartýþma: ?Yunan iç sýnýrlarý ve Trakya?daki müslüman azýnlýk meselesi?
21.00 Sýnýrlara Hayýr Eylemlerine katýlan tüm gruplarýn takdimi
Cuma 26/8:
11.00 Ýskeçe kent merkezinde baþlayacak olan gösteri
18.00 Tartýþma: ?Sýðýnmacýlar ve göçmenler (sýnýrdýþý edilme, sýðýnma vb)?
21.00 Konser: V.Gaifilias, halk müziði gruplarý vb

Cumartesi 27/8 :
11.00 Komotini þehir merkezindeki meydanda baþlayacak olan gösteri
(Ýskeçe?den oraya otobüslerle gideceðiz)
16.00 Otobüslerle Venna köyüne seyahat (Komotini þehir merkezinden 10 km
kadar uzakta) ve oradan bölgede bulunan mülteci alýkoyma merkezine yürüyüþ.
21.00 Konser: Antiterra, sychokrah, 63high, A. Mourvatis, Active Member

Pazar 28/8:

16.00 Tartýþma: ?Neo - nazi gruplarýnýn Eylül ayýnda Yunanistan?da
gerçekleþtirilecek olan avrupa kampýna karþý?
18.00 Tartýþma: ?Sýnýrlar ve Küreselleþme?
23.00 Parti

Kamp, Ýskeçe Üniversitesi alanýnda kurulacak. Tüm tartýþmalar, sunumlar ve
konserler orada gerçekleþtirilecek. Ayrýca kampýn mutfaðý ve uyuyacak yerler
olacak. Ayný zamanda Sýnýrlara Hayýr Eylemleri sýrasýnda kamp alanýnda bir
dizi sunum, video gösterimi vb gerçekleþtirilecek.

Sýnýrlara Hayýr Eylemleri?nin örgütlenmesine katýlan gruplar þunlardýr:

- Antiotoriter Hareket (Yunanistan)
- Mülteciler ve göçmenler grubu (Yunanistan)
- Anarkosaportiva (Bulgaristan)
- Anarkosendikalist Ýnisiyatif (Yugoslavya)
Ayrýca Rusya, Slovenya, Ýtalya, Ýngiltere, Polonya vb yerlerden yoldaþlar da
olacak

Sýnýrlara Hayýr Eylemleri?yle ilgili daha ayrýntýlý bilgi için:
http://www.noborder2005bg-gr.net
Baðlantý: info_bg@noborder2005bg-gr.net (Bulgaristan)
Baðlantý: info_gr@noborder2005bg-gr.net (Yunanistan)
http://www.noborder2005bg-gr.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center