A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Adsýz Müebbet

Date Fri, 5 Aug 2005 16:33:26 +0300 (IDT)


?Devletin bölünmez bütünlüðüne karþý silahlý isyana tahrik? dahi 15-20 yýl
cezayý öngörürken, silahlarýn parçasý olmayý ve gölgesinde yaþamayý reddeden
vicdani retçi Mehmet Tarhan, sessizce müebbete mahkum ediliyor. Görüldü ki,
Mehmet Tarhan ömrünün sonuna kadar, hem de bir hücrede yaþatýlacak kadar
?aðýrlaþtýrýlmýþ? bir þekilde cezaevinde kalabilir.
Devlet: (isim) Toprak bütünlüðüne baðlý olarak siyasal bakýmdan örgütlenmiþ
millet veya milletler topluluðunun oluþturduðu tüzel varlýk.
Birey: (isim) Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlýk.
(Kaynak: TDK)
Yaygýn þekliyle bireyler için devlet, devamlýlýðý en mühim organizasyon
olarak baba sýfatýyla anýlýyor. Devletler için bireyse, taksitçi müþteri,
azarlanasý þýmarýk çocuk, disipline sokulmasý gereken baþýbozuk, yok
edilmesi gereken haþarat olarak nefes alma mücadelesi veriyor. Özgür
iradelerin özgün fikirleri ya devletin manevi þahsiyetine takýlýp misinanýn
ucunda can çekiþiyor ya da vatanýn bölünmez bütünlüðü halýsýnýn altýna
süpürülüp çürümeye terk ediliyor.

Milyonlarca birey, vizyon edindirme programlarýyla eli sopalý bir terbiyeden
geçiriliyor. Kimileri fikrini beyan ettiði için linç edilirken, emniyet ve
jandarmaya kendi bölgelerinde fütursuzca telefon dinleme hakký saðlanýyor.
Ýþin daha da vahimi ise MÝT, tüm iletiþim araçlarýný herhangi bir sýnýrlama
olmaksýzýn dinleme ve kaydetme yetkisiyle donatýlýyor. Devlet, bireylere,
gözüm üzerinizde, diyerek aba altýndan sopa gösterip, ya iþkencehaneleri ya
hapishaneleri ya da infazlarý iþaret ediyor.

Devlet kendi bireylerine karþý tüm pervasýzlýðýyla davranabilirken, zaman
zaman da ekonomik menfaatleri doðrultusunda bireyin 'demokratik haklarýný'
ve 'özgürlük felsefesini' tanýma takiyesi yapýyor. Yerli devlet zaten
cumhuriyet tarihi boyunca anayasal rejimi dýþ tazyiklerle þekillendirmeyi
huy edindiðini her fýrsatta gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

Havuç/sopa diyalektiði

Avrupa Konseyi'nin 1983'te üyeleri arasýnda imzaya açtýðý, "ölüm cezasýnýn
kaldýrýlmasý" protokolünü Türkiye devleti, Avrupa Birliði'nden müzakere
tarihi alabilme baskýsý altýnda ancak 20 yýl sonrasýnda kabul edebildi. 26
Haziran 2003'te meclisten geçen karar, onca zamandan sonra, þaþýrtýcý
biçimde beþ gün içinde yürürlüðe girdi. Uygulama baþlarken dahi yerli devlet
burnundan kýl aldýrmýyordu. Ýdam cezasýný kaldýrýrken 'zaten epeydir
uygulamýyorduk' diyerek mendilinin üzerine temiz ellerini koyuyordu.

Ýdam kaldýrýldýðýnda yerine getirilen müebbet hapis oldu. Geçtiðimiz
1 Haziran'da da yürürlüðe giren yeni TCK, müebbet hapse bir parantez açarak,
"aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis" adýnda farklý bir yaptýrým daha tanýmladý.
Müebbetin "aðýr"ý, hükümlünün hayatý boyunca devam etmesi ve en sýký
güvenlik rejimi uyarýnca çektirilmesi esasýna dayandýrýldý.

Buna göre, mahkum tek kiþilik odada kalacak, yalnýz birinci derece yakýnlarý
belirli gün ve saatlerde görüþebilecek, on beþ günde bir on dakika
sýnýrýyla telefonda konuþabilecek ve cezanýn infazýna hiçbir surette ara
verilemeyecekti.

Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý, tam olarak idamýn yerine getirildi ve
önceki yasadakine benzer suçlara karþýlýk geliyordu. Ýnsan öldürme,
baþarýlamasa dahi cumhurbaþkanýna suikast teþebbüsü ve eski kanunun 146.
maddeyle öngördüðü 'anayasal düzeni kaldýrmak, yerine baþka düzen getirmek
veya uygulanmasýný önleme teþebbüsü' bu kapsama giriyordu.

"Mehmet Barýþ'ý Seviyor"

27 Ekim 2001 günü bir basýn açýklamasýyla sesinin ulaþtýðý her yere vicdani
reddini açýklayan Mehmet Tarhan, öldürmeyeceðini, ölmeyeceðini, tam da bu
yüzden kimsenin askeri olmayacaðýný söyledi. O bir eþcinseldi ve kendisine
bir 'hak' olarak sunulan 'çürük raporunu' da 'devletin kendi çürüklüðü'
olarak gördüðünü belirtti.

Türkiye, 'vicdani retçilik' diye bir statü tanýmadýðý için, Mehmet'in
durumunu da hukuki anlamda olaðan bir asker kaçaklýðý olarak görüyordu.
Ancak Türkiye'de, aralarýnda bizim de bulunduðumuz, vicdani ret açýklayan
yaklaþýk 70 kiþiye uygulanan 'görmezden gelme' politikasý 8 Nisan 2005 günü
bir kazaya uðradý.

Vicdani reddin Türkiye'deki on beþ yýllýk tarihinde, kabul edilmeyen bu
suçla yargýlanan üç kiþi olmuþtu. Her biri, ayrý dava süreçleri ve farklý
aþamalarda 'mevcutsuz' sevk edilmek suretiyle býrakýldý. Sonrasýnda da,
adresleri bilinmesine raðmen hiçbir vicdani retçi özel bir kovuþturmayla
askere alýnmaya çalýþýlmadý. Bu nokta Türkiye'nin yumuþak karnýydý.
Tartýþýlmasý tabu olan ordu ve askerliðin, reddedenleri tarafýndan gündeme
getirilmesini devlet katiyen benimseyemezdi.

8 Nisan günü, Mehmet'in tutulduðu Ýzmir Askerlik Þubesi'nde herhangi bir
evraký imzalamamasý üzerine çýkýþsýz bürokrasi, topu tutarsýz hukuka attý.
Mehmet önce Tokat'a askeri birliðe sevk edildi. Oradan da Sivas Askeri
Cezaevi'ne. Müebbetin rotasý böylece çizilmiþ oldu.

Vicdani retçi olduðunu daha önce ve bir çok durumda tekrarlamasýna raðmen
Mehmet, "toplu erat önünde emre itaatsizlikte ýsrar" ile yargýlanmaya
baþlandý. Ýdare tarafýndan kýþkýrtýlan mahkumlarýn saldýrýsýna uðradý,
þantaj ve tehditlere maruz kaldý. Açýkça beyan etmesine raðmen cinsel
kimliði merak edilip muayeneye zorlandý. On asker üzerinde tepinerek saçýný
ve sakalýný kesti. Tek baþýna hücreye hapsedildi. Gördüðü ayrýmcýlýk ve kötü
muameleyi protesto etmek ve koþullarýnýn iyileþtirilmesi için elinden gelen
tek þeyi yaparak, kendine þiddet uyguladý ve açlýk grevine baþladý. Bu
ahvalde katýldýðý davasýnýn üçüncü duruþmasý, 9 Haziran'da görüldü. Mehmet
bu duruþmada tutuksuz yargýlanmak üzere tahliye edildi. Adý 'ýsrarla' asker
olarak anýldýðý için tekrar askerlik þubesine, oradan birliðe, ardýndan da
cezaevine gönderildi. Bu arada taleplerinin nispi olarak yerine getirilmesi
neticesi, açlýk grevini 28. gününde býraktý.

Askeri disiplinin kýlýcý, vicdaný hür bir sivil olan Mehmet'in kafasýnýn
üzerinde sallanmaya devam ediyor. 12 Temmuz'da görülen duruþmasýndan bir gün
önce emirlere uymadan uzamýþ saç ve sakalý tekrar darp edilerek kesildi.
'Piyade Er Mehmet Tarhan' lafýný her fýrsatta savurganca kullanarak,
psikolojik iþkence yöntemleri uygulanýyor. 28 günlük açlýk grevi fiili
olarak sona ermiþ gibi görünse de, her yemek saatinin 'piyade er'ler için
olmasý ve emir sofralarý kurulmasý üzerine Mehmet yemek almayý reddediyor.
Emirle terbiye edilemeyen Mehmet, bile isteye zorunlu açlýk grevine
yönlendiriliyor.

12 Temmuz duruþmasý adsýz müebbet oyunundaki yeni perde oldu. Yeni duruþma,
ilk dosyanýn da görüleceði 4 Aðustos'a ertelenerek ayný gerekçeli iki dava
birleþtirildi. Mehmet Tarhan bundan da tahliye edilirse, birleþtirilecek
dosya sayýsýný yakýn gelecekte onlar da karýþtýracaklar. Devletin malzeme
ofisinde kaðýt, retçilerdeki inat kadar çok mu ortaya çýkacak.

Tutarsýzlýðýn adý hukuk

'Devletin bölünmez bütünlüðüne karþý silahlý isyana tahrik' dahi 15-20 yýl
cezayý öngörürken, silahlarýn parçasý olmayý ve gölgesinde yaþamayý reddeden
Mehmet, sessizce müebbete mahkum ediliyor. Görüldü ki, Mehmet Tarhan ömrünün
sonuna kadar hem de bir hücrede yaþatýlacak kadar 'aðýrlaþtýrýlmýþ' bir
þekilde cezaevinde kalabilir. Ona, bu cezayý 'normal hukuk' içerisinde
alanlardan farklý olarak tanýnan, sadece mahkeme arasý Tokat-Sivas
yolculuklarý oluyor.

Minareyi çalan militarizm 'ardýþýk ve ýsrarlý' 3 aylýk cezalarla durumu el
çabukluðuna getirip müebbete kýlýf uyduruyor. Hukuk kitabýný su üstüne yazan
yerli devlet, 'atýlý suçtan' birden fazla yargýlanmama ve askeri yargýnýn
sivillere uygulanamayacaðý prensiplerini haliyle okuyamýyor. Tek
ezberlerinin adsýz müebbetleri yalnýzlaþtýrmak ve ötekileþtirmek olduðu, her
hareketlerinden anlaþýlýyor.

Türk adli ve askeri yargýsý büyük bir açmaz içinde. Koskoca devlet
organizasyonu bir avuç retçi tarafýndan sýkýþtýrýlýyor. Hukuk da bu noktada
saçmalamaya baþlýyor. Kimseyi öldürmeyen, 'öldürme sanatý' askerliði
öðrenmeyeceðini söyleyen tek baþýna birisi pratikte aðýrlaþtýrýlmýþ müebbete
adý konmadan mahkum ediliyor.

Vicdani retçileri insan öldürmeyle suçlayamayacaklarý apaçýk ortada. O vakit
adsýz müebbetlere adý konmamýþ baþka bir suç bulmalarý gerek. Belli ki yerli
devlet, askere gitmeyenlerin anayasal düzeni ta kökünden sarstýðýný
düþünüyor. Mehmet ve onun yanýnda duran bir grup insanla devlet arasýnda
'adý konmamýþ' ve zemini hukuk olmayan bir mücadele yaþanýyor. Çünkü
anlaþýldý ki, devletin bir tane hukuku yok. Her duruma uygun uydurduðu
farklý biçimler var. Öte yandan retçilerin sürdürdüðü mücadele, silahlý ya
da silahsýz, legal ya da illegal bir teþkilat tarafýndan örgütleniyor da
deðil. Ýþler böyle olsaydý eminiz ki devletin pek bir iþine gelirdi. Bu,
formu formuna, huyu huyuna benzer, alýþýlmýþ uðraþ yoluna devlet kendini
ezelden beri hazýrlamýþtý. Vicdani retçiler, tam tersine her þeyleriyle
aleni, alabildiðine meþru, eylem olarak da nizamiye kapýsýnda birdir bir
oynayacak neþedeki insanlar olarak onlarý öfkelendiriyor.

Anlatamadýk galiba, kimsenin askeri olmayacaðýz

Mehmet Tarhan'ýn ve diðer vicdani retçilerin çabasý askerden kaçmak,
'yýrtmak', 'bir bedelli çýksa da gitsek', 'beyaz orduya deðil kýzýl orduya
katýlsak' deðil. Biz bütünüyle, kendimiz ve doðayla barýþýk yaþamak
gayemizle kimsenin askeri olmayacaðýz diyoruz. Biz ölümün deðil hayatýn
yanýnda durmak istediðimiz için hiçbir savaþa katýlmayacaðýz diyoruz. 4
Aðustos'ta Mehmet Tarhan'a açýlan davalarýn birleþtirilmiþ duruþmasý
görülecek. Bir fýrsattýr bu tarih. Artýk daha fazla saçmalamayýn, Mehmet'i
serbest býrakýn.

* Erkan Ersöz, Vicdani Retçi, erkan@savaskarsitlari.org
* Ersan Uður Gör, Vicdani Retçi, ersan@savaskarsitlari.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center