A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Japonya , Hiroþima?da anarþist gösteri - 6 Aðustos [en ]

Date Fri, 5 Aug 2005 15:35:10 +0300 (IDT)


Japonya'daki anarþistler 6 Aðustos?ta Hiroþima?da, Hiroþima?daki askeri
üsleri (Japon Donanmasý, ABD Deniz Kuvvetleri ve Japon ordusunun karargahý)
ve bunlarýn Afganistan?la Irak?taki savaþlarda kullanýlýyor olmasýný gündeme
getirmek amacýyla bir gösteri düzenliyorlar.
*Hiroþima?daki Nigra Flago - 6 Aðustos 2005
?NÜKLEER BOMBALARA HAYIR! SAHTE BARIÞLAR DEÐÝL ÝSYANLAR gerçekleþtirin!
devletlere HAYIR! "
japon adalarýnýn bir parçasý olan osaka?dan selamlar. bu japon adalarýndan
bir isyancýnýn selamýdýr. bu arada, 6 Aðustos 2005?te sabah erken saatlerde
japon adalarýnda (tokyo, osaka, hiroþima? ve benzeri yerlerde) yaþayan
anarþistler Hiroþima kentinde ?Nükleer-karþýtý, devletlere-karþý? bir
toplantý gerçekleþtirecekler. Hiroþima yeryüzünde ?atom bombasýyla vurulan?
ilk kenti olarak ünlendi. U$A tarafýndan atýlan atom bombasýnýn patlamasý
sonucunda Hiroþima?da pek çok insan ölmüþtü. (pek çok koreli/çinli de öldü
ve bu kiþilerden hayatta kalanlar japon devleti tarafýndan yýllarca
"Hibaku-sya(atom bombasýndan hayatta kalanlar/hiroþima kentinin radyasyon
bölgesinde kurtarma çalýþmasýyla uðraþan insanlar)? olarak tanýnmadý. tutsak
U$ havakuvvetleri askerleri atom bombasý nedeniyle öldü. atom bombasý
nedeniyle bazý anarþistler de öldü. ayný zamanda Hiroþima?da pek çok kiþi
radyoaktiviteden etkilendi ve öldü. kurbanlar halen birer birer ölüyor.
faþistlerden solcularýn çoðuna kadar herkes sadece ?Hiroþimalar olmasýn?
yada ?Nükleer Bombalara Hayýr!? sloganýný atýyor.(kuþkusuz, faþist japon
baþbakan KKKoiZumi?de 6 aðustos?ta Heiwa-kouen(=barýþ parký)nda, buna benzer
sözler sarf edecek.)

?bu durumun çok tuhaf? olduðunu düþünüyorum. (anarþist yoldaþlarým da böyle
düþünüyor.) ? aksine, Hiroþima körfezinde önemli bazý askeri üsler ve askeri
baðlantýlar bulunuyor. (unutmayýn, 6 Aðustos 2005 8:15?te hiroþima?daki
?barýþ için dua töreni sýrasýnda bile, FAALÝYETLERÝNÝ SÜRDÜRÜYORLAR!):
*(Hiroþima yakýnýndaki) Kure-kentinde japon donanmasýnýn epeyce önemli üssü
(bizler oraya JSDF diyoruz!) ve baðlantýlý fabrikalar bulunuyor.
*(Hiroþima yakýnlarýndaki) Iwakuni-kenti?nde ?U$ [Birleþik Devletler] deniz
kuvvetleri þirketi?nin önemli bir üssü bulunuyor. bu üsten, ?U$ deniz
kuvvetleri þirketi? pek çok askerini Afgan/Irak?a oradaki bölgeleri iþgal
etmesi için gönderdi/gönderiyor.
*Hiroþima-kentinde japon ordusunun önemli bir karargahý bulunuyor.

halen, ?Hiroþima?nýn kanlý yüzü? halka karþý savaþý desteklemeyi sürdürüyor.
kurnaz siyasi propaganda þunu söylüyor: ?Hiroþima?dan barýþ mesajlarý
gönderiyoruz?.

YA BASTA! "ONLARIN BARIÞI" halklarýn kaný ve ölümüdür!
bu nedenle, güçlü biçimde þunu haykýrýyoruz: ?Devletler ve tebaalarý,
SÝZLERÝN SAHTE BARIÞ=SAVAÞ!ýnýza? ihtiyacýmýz yok, ?SAHTE BARIÞ & SAHTE
DEMOKRASÝ!ye Hayýr?, ?SAHTE BARIÞ DEÐÝL Ýsyan!",
ve ?NÜKLEER BOMBALARA Hayýr! SAHTE BARIÞA Hayýr!! DEVLETLERE & YASALARINA
Hayýr!!!"
?gerçek rezil Terörist devletler & kapitalistler ve ayný zamanda
politikacýlardýr!??vb.

eðer 6 Aðustos 2005 8:15?ten önce Hiroþima?yý ziyaret edecekseniz atom
bombasý kalýntýsýnýn (GENBAKU-DOMU-MAE) önünde bazý nigra flagoj(kara
bayraklarý) görebilirsiniz. bu durumda, bize katýlýn! ayrýca, eðer 5 Aðustos
2005 akþamý Hiroþima?yý ziyaret edecek olursanýz, saat 19:00?da Hiroþima
merkez postanesinin önünde bize katýlabilirsiniz.

teþekkürler. NO PASARAN!!

dayanýþmayla.(rebel_JILL/ osaka?nýn kýyýsýndan)
PS) dayanýþma mesajlarýnýz yoldaþlarýmýz tarafýndan þükranla
karþýlanacaktýr! lütfen rebel_factory(at)riseup.net adresine gönderin


[çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center