A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela: El Libertario, #38 - In deze tijden van schurken (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 26 Sep 2004 20:22:29 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

* Gezien de situatie die is gecreëerd door het referendum van
15/8/2004 om de president terug te roepen, roepen de Comision de
Relaciones Anarquistas en haar blad El Libertario op tot een radicale
breuk met die kandidaten voor autoritaire macht, waarbij aan het
Venezuelaanse volk een uitweg uit de huidige crisis wordt
gepresenteerd die gebaseerd is op wederzijdse hulp, directe actie en
zelfbestuur.
Zoals de norm is geweest in de recente Venezuelaanse geschiedenis,
bevorderen de bijeenkomsten van de machthebbers, opnieuw, het
zogenaamde belang van de luidruchtige kattengevechten die ze aan
hun aanhangers tonen. Terwijl ze breedsprakigheid zo hoogdravend
gebruiken hoewel het door een overmatig gebruik tijdens deze 5 jaren is
versleten, beweren beide strijdende politieke bendes dat het volgende
referendum om de president terug te roepen de moeder van alle
gevechten zal zijn, omdat beide kanten zweren dat ze de tegenstander
nu in de strop hebben, gereed voor de beslissende klap die hun
overweldigende nederlaag zal betekenen.

We hebben de leegheid en oneerlijkheid van dit debat vaak benadrukt,
maar het is essentieel om verder te gaan met het uitdrukken van onze
kritiek op de argumenten die degenen die concurreren om de macht
alleen kunnen rechtvaardigen met eindeloze herhaling. Aldus staan ze
er op dat we het verkiezingsproces en de delegatie van macht naar de
gekozen vertegenwoordigers moeten vertrouwen als zijnde de enige
rationele en realistische oplossing voor de collectieve problemen,
waarbij wordt gevraagd dat wij Venezuelanen de droevige gevolgen van
die bedrieglijke illusie tijdens de IV evenals de V Republiek vergeten. Ze
herhalen in overvloed dat deelname aan de verkiezingen een
uitdrukking is van de besluitvormende macht in onze handen, waarbij
het overvloedige bewijs van onze uitsluiting van de werkelijke
beslissingen die onze levens dag tot dag bepalen wordt ontkend,
waarbij ook wordt ontkend dat deze fictieve hoeveelheid electorale
macht slechts wordt uitgeoefend onder situaties die strikt worden
geregeld door de heersende elites. Op deze manier wordt zelfs de
beperkte ruimte waarin de staatsmacht ter discussie wordt gesteld door
een referendum uitgewist als zo'n daad wordt opgezet binnen een
zorgvuldig geinstitutionaliseerd proces binnen de normen die zijn
vastgesteld door de autoritaire macht, ten behoeve van hun grootste
voordeel. Buiten dat, zijn we er getuige van geweest hoe, met
betrekking tot deze normen tijdens de meest recente rondes van deze
strijd om de macht, ze beide niet zuinig zijn geweest in de manieren om
elkaar en ons te bedriegen, zo extreem dat de president van de
Nationale Verkiezing Raad het juist omschreef toen hij zei dat dit een
proces was dat meer werd gekenmerkt door bedrog ("tramparencia")
dan door doorzichtigheid ("transparencia").

De herhaalde afstomping van alle medewerking aan - en alle collectieve
actie voor de verkiezingen toont aan dat zowel de Chavistas als de
Coordinadora Democratica een diep gewortelde afkeer delen voor de
vaardigheid van het volk om om te gaan met problemen en hun
problemen op te lossen. Ondanks het tegenwerken van een sociaal-
economische situatie die roept om georganiseerde mobilisatie van het
volk om de meervoudige problemen waar we mee zitten het hoofd te
bieden (werkloosheid, armoede, ondervoeding, criminaliteit, crisis in de
openbare dienstverlening, enz.) beperken beide kanten hun
inspanningen tot het verkiezingsgebeuren, waarbij hun volgelingen
worden gekalmeerd met onrealistische beloften die na hun verkiezing
zouden worden ingewilligd. Het succes dat ze hebben gehad met het
voorlopig beëindigen van de sociale strijd door middel van het electorale
opium is de grootste overwinning geweest voor dit systeem van
overheersing en repressie waaronder we lijden, omdat, als mensen
zouden begrijpen dat directe actie en zelfbestuur hun problemen zou
oplossen zonder de noodzaak van een Staat noch van heersers
waarvan wordt gedacht dat ze onmisbaar zijn, zouden beide bendes
worden getoond in hun schandelijke, vulgaire identiteit van autoritaire
opportunisten.

Noch "revolutionairen" noch "democratisch" … leugenaars!
Het bovenstaande idee is verbonden met het wijdverspreide en valse
dilemma van het bepalen van het veronderstelde "minste kwaad" aard
die sommige van de electorale worstelaars zou kunnen hebben.
Degenen die dit toedragen aan de Coordinadora Democratica lijken
veel bewijs dat alle illusies over hun gebruik van macht op een andere
wijze dan Chavez te ontkennen, behalve het feit dat ze de pseudo-
revolutionaire retoriek zouden weglaten. Hetzelfde of slechter is het
geval van degenen die aannemen dat de huidige regering de
beschermeling van sociale rechten en verworvenheden is, waarbij aan
de testikelen van de Commandant en zijn helpers een beslissende rol
wordt toegekend in resultaten die niet afhankelijk zijn van de laffe geest
van degenen die de macht hebben, omdat het uiteindelijk
georganiseerde actie van het volk is wat de enige solide en regelmatige
garantie van iedere vooruitgang of verbetering van het
gemeenschappelijk welzijn is. Het meest betreurenswaardige resultaat
van het toegestaan hebben van deze bedrieglijke logica zijn de kosten
die zijn opgelopen door het ontmantelen van eerdere inspanningen van
onafhankelijke sociale organisatie, omdat alle uitgangen leiden naar de
messianistische mensen die - nu of in de toekomst - de Staat zouden
beheren. Verder, in tegenstelling tot de inspanningen, tijd en toewijding
die vereist is om vrije en gewetensvolle basisstructuren op te bouwen,
bevorderen beide facties onderwerping aan autoritaire macht als de
gemakkelijke en snelle uitweg, als de waarheid is dat dit leidt dat de
blinde laan van demobilisatie en impotentie.

Laat het duidelijk zijn: al de voorstellen die worden gedaan door
degenen die de staatsmacht hebben of hier naar streven zijn zeer
schadelijk voor het venezuelaanse volk omdat ze - met verschillende
soorten van demagogische technieken - allemaal streven naar het
versterken van autoriteit, het tegenwerken van iedere mogelijkheid van
het ontwikkelen van autonome sociale bewegingen en het tegengaan
van het machtiger worden van de rechten van het volk. Ongeacht wie
overheerst zullen de processen die nu aan het werk zijn, van
militarisering, repressie van onvrede en uitbreiding van autoritaire
sociaal-culturele controle doorgaan met hun donkere escalatie
waaronder we hebben geleden.

In dit beeld bevestigen wij de anarchisten de voorstellen waarvan we
denken dat ze winnen aan acceptatie onder Venezuelanen die al ziek
en moe zijn van de bedrieglijke spelletjes van zulke schurken. Tegen
die 45% van de stemmers die nog niet gepolariseerd zijn en "noch-
noch" ("ni-ni") - maar ook tegen de twijfelaars die doorgaan met te
geloven dat de weg die we moeten gaan de stembus is - zeggen we dat
de crisis niet zal worden opgelost met de hand van acteurs die alleen
streven naar macht vanwege de voordelen hiervan, of ze nu Hugo
Chavez zijn of een of andere clowneske anti-Chavez, aangezien
werkelijke veranderingen ten goede alleen van onderop en met de
bewuste inspanning van allen zullen komen. Velen zijn bang voor zo'n
verandering vanwege de paniek die altijd is gezaaid door het systeem
van overheersing, maar voor degenen die dit denken zeggen we - zelfs
angstwekkender dan wat we opbouwen met ieders hartstocht en rede -
is door te gaan met het verwachten van oplossingen van een
machtstructuur die ons altijd heeft bedrogen en afgezet. We verkopen
geen wonderlijke formule, noch beweren we dat onder onze gezegende
leiding het volk "zal ophouden te lijden", maar we zullen er altijd op
aandringen dat de weg naar een betere toekomst zal komen van
collectieve inspanningen en bewustzijn, zonder noodzaak van
frauduleuze lichten noch autoritaire instituties.

Laat autoritaire macht je niet bedriegen of je ontmoedigen … lees,
denk, handel zelf!

Tegen chantage en manipulatie: directe actie en zelfbestuur!

Laten we de authentieke sociale macht van besluitvorming opbouwen
door middel van wederzijdse hulp en collectieve directe actie!

Zelfbestuur is de werkelijke participatie!

Er is geen uitweg met de Staat noch een andere autoritaire macht!
ZORG ER VOOR DAT JE VAN ZE AF KOMT!!!!!!

[Vertaling: Luis]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center