A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Presentatie van de Anarchistische Federatie van Groot BritanniŽ voor het IFA Congres in Besancon (Frankrijk) 9-12 april 2004 (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 11 Oct 2004 12:35:29 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Geschiedenis - De AF heeft haar wortels in een aantal kleine groepen
die in de jaren '70 van de 20e eeuw bestonden. Er was contact geweest
met groepen in Frankrijk zoals de Organisation of Revolutionary
Anarchists en later de Union des Travailleurs Communiste et Libertaire
(UTCL). Twee van de oprichters van de AF waren in de vroege jaren '80
lid geweest van de UTCL in Frankrijk. Echter, hoewel ze de waarde van
een specifieke politieke anarchistische organisatie erkenden, waren er
bepaalde aspecten van het beleid van de UTCL die ze problematisch
vonden: een tendens tot betrokkenheid bij reformistische
vakbondsstructuren en een oriŽntatie in de richting van reformistisch
linkse groepen. Na de terugkeer naar Groot BrittaniŽ hadden deze twee
leden, enthousiast geworden door lid te zijn geweest van een werkelijk
anarchistische beweging, die was geworteld in de arbeidersklasse, de
bedoeling een soortgelijke beweging in Groot BrittaniŽ te vestigen,
beginnend met de vorming van een specifiek anarchistische groep die
revolutionair was en niet betrokken was bij vakbond reformisme.
Ondertussen was in Groot BrittaniŽ een hernieuwde belangstelling voor
het anarchisme geweest. Er waren twee organisaties: Class War en de
Direct Action Movement. Geen van deze organisaties werd geschikt
geacht voor de te verrichten taak. Class War was niet expliciet
anarchistisch en niet een formele organisatie. Bovendien vertrouwde
het op een anti-theorie, populistische benadering met een stereotype
inzicht over de arbeidersklasse als zijnde boze klassenstrijders die niet
te veel wilden nadenken. Direct Action was een anarcho-
syndicalistische organisatie en concentreert zich daarom op het
opbouwen van een anarcho-syndicalistische vakbond, iets waarvan
werd gedacht dat het in de Britse context nutteloos zou zijn.
Een ander individu die in zijn eentje een blad genaamd Virus maakte
sloot zich aan bij de eerste twee en startte in oktober 1985 bij de
Anarchist Bookfair de Anarchistisch Communistische Discussie groep.
Er was opmerkelijk veel belangstelling voor hun project en in april 1986
was er genoeg stabiliteit om de organisatie formeel om te vormen tot de
Anarchistisch Communistische Federatie. Hoewel er enige historische
continuiteit is met eerdere anarchistische groepen in Groot BrittaniŽ is
de nieuwe federatie voornamelijk een nieuw verschijnsel, waarbij het
mensen aantrok voor wie het anarchisme in de jaren '80 van de 20e
eeuw iets nieuws was. We begonnen met een set van doelen en
principes, die grotendeels intact blijven, maar er is een aanzienlijke
ontwikkeling in ons beleid geweest, doordat nieuwe mensen zich
aansloten en nieuwe perspectieven boden, en doordat we onze ideeŽn
ontwikkelen in het verloop van wat gaande is in de klassenstrijd zelf. In
de late jaren '90 van de 20e eeuw veranderden we onze naam in de
Anarchistische Federatie, niet omdat we ons beleid hadden veranderd,
maar om pragmatische redenen. De leden in Ierland zijn nu deel van
een autonome organisatie die zowel het Noorden als het Zuiden
bestrijkt. Degenen die AF leden waren kunnen het dubbele
lidmaatschap voortzetten en deelnemen aan de activiteiten van de
organisatie.

Doelen en principes
Het centrale punt uit onze principes is, zoals voor alle anarchistische
organisaties, de erkenning van de noodzaak om zowel het kapitalisme
(in al haar vormen) en onderdrukkking door de staat af te schaffen. De
staat kan nooit worden gebruikt als een instrument om de maatschappij
om te vormen. Verder geloven we dat dit alleen kan worden bereikt door
een sociale revolutie, waarin de arbeidersklasse zichzelf organiseert om
het systeem fysiek omver te werpen. Anarchisme gaat over individuen
die veranderen als deel van een algemene sociale strijd. Het betekent
niet dat individuen hun levensstijl veranderen en hopen dat het
kapitalisme zomaar verdwijnt. We verheerlijken geweld niet en
erkennen dat het gebruik van geweld nieuwe hiŽrarchieŽn kan
voortbrengen, maar we realiseren ons dat het onvermijdelijk is. Echter,
de revolutie komt in de eerste plaats tot stand door niet-militaire
middelen als we onze macht ontwikkelen door een verscheidenheid aan
sociale, economische, politieke en culturele vormen van verzet. Het is
voor dit doel dat we ons inzetten.
Hoewel dit niet altijd wordt aangegeven in onze propaganda of politieke
activiteiten, stellen we dat er niet slechts klasse uitbuiting en
onderdrukking is. Hoewel we het concept van het patriarchaat niet
noodzakelijkerwijs gebruiken geloven we dat de onderdrukking van
vrouwen vooraf gaat aan het kapitalisme en niet automatisch zal
verdwijnen met het einde van het kapitalisme. Seksisme doordringt de
arbeidersklasse en de anarchistische beweging en zal afzonderlijke
strijd vereisen om er van af te komen. Tegelijkertijd zien we strijd tegen
seksisme niet als iets dat volledig los staat van de strijd tegen het
gehele systeem van hiŽrarchie en onderdrukking. Recentelijk is de
vrouwenbeweging in verval geraakt en dit wordt weergegeven in het
gebrek van nadruk op specifiek anti-seksistische strijd in onze
propaganda en onze activiteiten. Dit is iets waar we mee proberen om
te gaan - hoe niet gender-blind te zijn in onze analyse van de
arbeidersklasse en de klassenstrijd.
Iets soortgelijks geldt voor het anti-racisme, maar in dit geval maakt de
politieke situatie de kwesties duidelijker en gemakkelijker te
benadrukken. We hebben om verschillende redenen een groei in
racisme gezien, die niet alleen maar te maken had met 11 september
en veel van onze propaganda en activiteit is gericht geweest op het
opbouwen van anarchistisch verzet tegen racisme en fascisme zonder
'onheilige' allianties te vormen met reactionaire religieuze groepen.
Niettemin hebben we beperkt succes gehad met het aantrekken van
mensen uit een breed spectrum van etnische achtergronden.
De aard van vakbonden in Groot BrittaniŽ heeft voor ons veel
problemen veroorzaakt bij pogingen te beslissen over een strategie voor
de werkplek. De vakbonden zijn niet alleen reformistisch maar zijn vaak
volledig betrokken bij de uitbuiting van de arbeidersklasse. Onze
ervaring leidde ons er toe wat sommigen een anti-vakbond positie
kunnen noemen aan te nemen. We stellen dat mensen geen posities in
de vakbonden zouden moeten verwerven en dat er in veel gevallen
geen reden is om zelfs maar lid te zijn van de vakbond, aangezien haar
rol contrarevolutionair is. Er is geen reden te proberen de vakbonden te
'democratiseren' of te proberen ze meer strijdbaar te maken. Het is hun
aard om met het kapitalisme te onderhandelen, niet om het serieus te
ondermijnen. Ze kunnen niet worden hervormd. Deze positie heeft wat
moeilijkheden veroorzaakt want wat doen we eigenlijk als de meeste
activiteit op de werkplek plaatsvindt binnen de context van de officiŽle
vakbond? We hebben er voor gepleit dat we zouden moeten proberen
informele groepen van militante arbeiders te vormen, ongeacht of ze
leden van een vakbond zijn of niet. Het doel is niet een alternatieve
vakbondsstructuur te ontwikkelen, wat zou eindigen in een nieuwe
reformistische vakbond, maar om een bron van revolutionaire
propaganda en een kathalysator voor actie te zijn. We zouden willen
helpen organisatie op de werkplek te ontwikkelen, maar niet in de zin
van een alternatieve structuur. We hebben meegemaakt dat sommige
leden de mogelijkheid van zo'n strategie aantoonden, maar slechts rond
bepaalde kwesties gedurende een beperkte tijd. Bij de conferentie van
dit jaar gaan we opnieuw over onze strategie voor de werkplek
discussiŽren en we verwachten dat dit door gaat. Dit is een terrein
waarop de omvangrijkere ervaring van andere anarchisten in Europa
zeer zou helpen.
Een van de redenen om het anarcho-syndicalisme als een strategie af
te wijzen is vanwege het belang dat we hechten aan het organiseren in
de gemeenschap. We zijn ons er goed van bewust dat de
gemeenschap in de traditionele zin niet werkelijk bestaat, maar dit zijn
kwesties die de plekken waar mensen leven bepalen. Deze kwesties
omvatten transport, voorziening van openbare diensten en het effect
van het milieu op de gezondheid. Leden hebben lokale anarchistische
groepen opgezet die succesvol zijn geweest in in ieder geval het laten
toenemen van het bewustzijn en in sommige gevallen van het feitelijk
mobiliseren op kleine schaal van de bredere arbeidersklasse.
We hebben een sterk internationalistisch perspectief en zijn in het
bijzonder kritisch over nationale bevrijdingsbewegingen en ideologieŽn.
Er kan geen 'betere' regering zijn. De enige manier waarop we ware
bevrijding kunnen bereiken is door internationalisme dat weigert te
kiezen tussen onderdrukkers. De geschiedenis heeft aangetoond dat de
'minste van twee kwaden' spoedig net zo 'kwaad' blijkt te zijn.
Ondertussen heb je je eigen principes verlaten en je eigen beweging
verzwakt. Het is slechts door het opbouwen van de internationale
anarchistische beweging dat we alle onderdrukkkers effectief kunnen
uitdagen.

Organisatie
We zijn georganiseerd op basis van federalistische lijnen, wat betekent
dat we een federatie van individuen en groepen zijn zonder centrale
politieke- of bestuursstructuur. Dit betekent niet dat we geen
besluitvormingsstructuur hebben, iets dat alleen kan leiden tot informele
leiderskliekjes in plaats van formele leiderskliekjes. We hebben een
nationale conferentie en drie bijeenkomsten per jaar van nationale
vertegenwoordigers, die besluiten zullen nemen over onze algemene
oriŽntatie, strategie en actie. Echter, deze besluiten worden bereikt door
uitgebreide discussie in het Interne Bulletin en op de internet discussie
lijst. Het is zeer zeldzaam dat we iets hebben waarover we het na
discussie niet met ons allen eens zijn. Als we over iets stemmen, is het
stemmen eerst open voor ieder lid om een negatieve stem te laten
registreren. Als de beslissing nog steeds wordt genomen, dan zijn
groepen en/of individuen nog steeds vrij de beslissing niet uit te voeren
zo lang ze niet uit zijn op het ondermijnen van de organisatie. Ik kan
eigenlijk niet een voorbeeld bedenken om dit aan te duiden aangezien
we gedurende wat jaren geen controversiŽle kwestie meer hebben
gehad. De enige stemming die we naar verhouding recentelijk hadden
was over de wijziging van de naam in Anarchistische Federatie. Er was
een uitgebreid debat geweest, maar in dit geval was de minderheid die
minder sterk voelde voor het handhaven van de naam bereid de
beslissing van de meerderheid te accepteren aangezien we niet een
organisatie met twee namen konden hebben! Echter, in de meeste
gevallen is er ruimte voor meningsverschillen. Recentelijk was een
groep het bijvoorbeeld niet eens met de analyse in een artikel van
Resistance en besloot dat ze dat nummer niet zouden verspreiden.
Echter, in het algemeen is het principe om samen als een organisatie
vooruit te komen en om zulke situaties te vermijden. Een van onze
centrale zorgen is hoe maximale deelname van alle leden te verzekeren
en hoe te voorkomen dat formele en informele hiŽrarchieŽn ontstaan.
Tenslotte zijn het onze ervaringen die de basis voor alternatieve
manieren van het organiseren van de maatschappij zullen leveren.
We blijven vanwege onze omvang - minder dan 70 mensen verspreid
over het land, vaak op zichzelf in plaats van in groepen, voornamelijk
een propaganda organisatie. We slagen er in een tweejaarlijks blad
(1000 exemplaren) en een maandelijks gratis bulletin (2000-3000
exemplaren) te produceren. Verder hebben we een grote hoeveelheid
pamfletten, posters en stickers. We geloven sterk dat onze
voornaamste nadruk het ontwikkelen van een anarchistische
aanwezigheid binnen de arbeidersklasse, zowel op de werkplek als de
gemeente, moet zijn. De toekomst voor het anarchisme en voor de
planeet ligt in het anarchisme dat wordt toegepast door een brede
verscheidenheid aan arbeidersklasse mensen in hun dagelijkse strijd,
niet alleen door degenen wier voornaamste activiteit organiseren van en
deelnemen aan door de media gedreven 'gebeurtenissen' is.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center