A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot BrittaniŽ, Brochure uitgedeeld door griekse anarchisten tijdens de M20 anti-oorlog demo, Londen (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 31 Mar 2004 19:10:46 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Vrede en oorlog beperkt.
De propaganda en creatie van bewustzijn van de westerse wereld: Het
is een oorlog voor vrede (een monsterlijke omkering, die je doet denken
aan de Orwelliaanse anti-taal), daarom hebben de volkeren die worden
aangevallen niet het recht terug te vechten of zichzelf te verdedigen.
Om dit te kunnen doen moeten de aangevallen volkeren worden
gedemoniseerd (Palestijn of Irakees=Moslim=Terrorist. Dit is de
propaganda die plaatsvindt in Israel en de rest van de westerse wereld).
Dit schept de tweede kant, die van het fundamentalisme, wat degene is
die in de westerse wereld verschijnt. De propaganda is er op gericht (en
is er schijnbaar in grote mate in geslaagd) iedere daad van verzet te
criminaliseren in het bewustzijn van mensen en het te identificeren met
terrorisme.

Wat deugt niet aan de beide zijden?
In het kort, en omdat we niet veel hebben te zeggen om het te
verklaren, gebeurt deze oorlog om olie, in andere woorden om geld: Dit
is het gezicht van de westerse wereld en de vlag waaronder het
bloedbad in Palestina, Irak en Afghanistan heeft plaatsgevonden. Maar
wat is de andere kant? De andere kant wordt voor de mensen in de
westerse wereld verdoezeld en verward. Aan de ene kant is er het
verzet dat plaatsvindt in Afghanistan, Palestina en Irak (waarnaar de
westerse media niet verwijzen), evenals massaal verzet binnen het
Westen, en aan de andere kant de spectaculaire maar nogal a-sociale
"terroristische organisaties" zoals bijvoorbeeld Al-Qaida. Het vertoog
van de autoriteiten van de westerse wereld (zoals er propaganda voor
wordt gemaakt via de westerse media) noemt de spectaculaire vijand
"terroristen" en probeert in deze omschrijving de Arabische wereld als
geheel te omvatten. Tegelijkertijd omschrijven de zogenaamde
"terroristische organisaties" hun vijand in termen van natie. Dus de
aanvallen die door beide zijn uitgevoerd zijn gericht tegen volkeren en
niet tegen militaire machten of autoriteiten. De westerse wereld
bombardeerde bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen in Irak en op de
zelfde manier viel Al Qaida spoorwegstations in Madrid aan. In beide
gevallen waren de vermoorde mensen noch soldaten noch
machthebbers; maar arbeiders en kinderen; beide aanvallen waren
tegen de maatschappij.

Noch met de staten noch met de terroristen
We walgen omdat de mensen die in Madrid werden vermoord en
verwond onschuldig waren. We zouden er aan toe voegen dat de
mensen die in Irak, Palestina, Afghanistan werden vermoord en
verwond ook onschuldig waren. Een van de wapens van de
staatspropaganda die in het westen plaatsvindt is de kwestie van
stelling nemen in deze situatie: Je bent met de staten of met de
terroristen. Ons antwoord is: we zijn noch met de staten noch met de
terroristen. We zijn met het volk, want we zijn deel van het volk en ons
gemeenschappelijk belang heeft niet te maken met de belangen van
onze onderdrukkers in Bagdad, Londen of Madrid. Internationalisme en
voortgaande binnenlandse strijd tegen ieder onderdrukker is het
antwoord dat we kunnen geven op de krankzinnigheid van een strijd
voor geopolitieke en economische winsten van kapitalisten of enige
andere heerser in enig ander deel van de wereld. Het is noodzakelijk
dat de mensen die in de westerse wereld wonen begrijpen dat zo lang
we het plaatsvinden van deze oorlog in onze naam toestaan, de dood
dagelijks zal toeslaan. Het is een vicueuze cirkel: oorlog en
overheersing kweken terrorisme en terrorisme rechtvaardigt oorlog. De
westerse kapitalistische staten streven er naar hun overheersing uit te
breiden en hun markten te vergroten. Fundamentalisten streven er naar
hun eigen onderdrukkende gang van zaken te vestigen; het zelfde
produkt, met een ander merk Ö

Maar vergis je niet; oorlog is niet een toevallig kenmerk van het
kapitalisme, maar een belangrijk kenmerk. Kapitalistische oorlog (die
van de kapitalistische 'vrede' verschilt slechts in de procedure en
intensiteit van de slachting) brengt winsten op, vervangt niet-
cooperatieve dictators (en zet cooperatieve dictators op de troon),
vernietigt de openbare infrastructuur die dan zal worden heropgebouwd
door westerse bedrijven, schept een fabuleuze wapenmarkt, eist
nationale eenheid die ieder vorm van verzet en klassenstrijd omzet in
'onpatriotisch', het rijk en de markten uitbreidt. Oorlog is spektakel,
schept een externe vijand, terwijl wordt verhuld dat de werkelijke vijand
het kapitalisme en haar vernietigende processen is.

Hoe walgelijk we de bomaanslagen in Madrid ook mogen vinden, we
moeten niet de overheersende ideologie van 'anti-terrorisme'
overnemen. Want het is juist deze ideologie die terrorisme voortbrengt.
In deze bloeddorstige wereld kennen we onze vijanden, de vijanden van
onze vrijheid, zeer goed: het kapitalisme en het militarisme aan de ene
kant, het fundamentalisme en het terrorisme aan de andere kant. En
van twee kwaden hoeven we er niet een te kiezen. We moeten beide
bestrijden en vechten voor rechtvaardigheid. En zo lang we, hier in het
Westen, het overheersende systeem dat oorlog voortbrengt direct, of
indirect (door apathie) steunen kan niemand zich ooit veilig voelen.
Directe actie, solidariteit en massale openbare strijd zijn de enige weg
uit een situatie die uit de hand is gelopen, waarbij de wereld is
omgevormd tot een enorme begraafplaats en militair kamp. We weten
heel goed hoe we hier kwamen; het is tijd om onze weg er uit te vinden.

Zo lang de vertegenwoordigende democratie bestaat, zullen zulke
oorlogen constant plaatsvinden. Zo lang we burgerlijke democratieŽn
toestaan te bestaan en in onze naam te handelen zullen we
verantwoordelijk zijn voor alles wat ze doen. Daarom kan ons antwoord
op de bomaanslagen in Madrid niet zijn "vernietig de terroristen"
(aangezien terrorisme een produkt van oorlog is) maar eerder vernietig
de burgerlijke democratieŽn.

Laten we zelf onze behoeften organiseren. Laten we onze levens in
onze handen nemen.

DE BEWEGING TEGEN DE OORLOG EN DE OORLOG TEGEN DE
BEWEGING
EEN ANTI-OORLOG BEWEGING DIE TEGEN HET SYSTEEM IS

Een jaar na de invasie van Irak, de nederlaag van de Irakese dictatuur
en de bezetting van het land, voornamelijk door troepen uit de VS en
Groot BrittaniŽ maar ook andere troepen, is het roven van het land van
hulpbronnen volop bezig. Tegelijkertijd lijkt Al Qaida de oorlog te
hebben verschoven naar Europa. Echter, in plaats van weer een
'alternatief' en kritisch nieuws bulletin voort te brengen, geven we er de
voorkeur aan, vooral in een demonstratie als die van vandaag, te praten
over een veel breder, maar ook drukkend probleem, dat te maken heeft
met wat voor soort van anti-oorlog beweging we willen. De laatste
terroristische aanslag toont aan dat aan de ene kant mensen in de
westerse wereld ten prooi vallen aan het vaak oorlogszuchtige beleid
van hun gekozen leiders, aan de andere kant dat mensen in het Midden
Oosten er net zo goed niet in zijn geslaagd een alternatief te vinden
voor het religieus fundamentalisme, dat de overhand lijkt te krijgen. We
kiezen er voor te verwijzen naar de westerse wereld en haar mislukken,
want dit is waar we wonen. De bestaande anti-oorlog beweging gebruikt
de simplistische logica van oorlog en vrede; de zelfde logica die wordt
gebruikt door degenen die de vrede verstoren (die de anti-oorlog
beweging probeert te beschermen): "Oorlog is slecht, vrede is goed".
De vraag die de beweging zou moeten stellen is: Is iedere vrede goed?
Vrede en veiligheid in de westerse wereld betekent uitbuiting en
repressie voor grote delen van de bevolking en uitbuiting en repressie
voor praktisch iedereen behalve een kleine elite in de niet-
westerse/onontwikkelde wereld. Het betekent ook het voortbestaan van
de status quo in een maatschappij die gebaseerd is op sociale,
economische en politieke ongelijkheid. Vrede betekent dat de oorlog
zich verplaatst naar de sociale sfeer, waarbij die wordt gevoerd tegen
iedereen die de gevestigde sociale orde bedreigt. De toenemende
militarisering van de politie in alle landen van de 'ontwikkelde' wereld is
een goed voorbeeld. Voor sommige leden van de overvloedige
westerse wereld, bieden de rijkdom en het comfort hen de mogelijkheid
aan vormen van strijd mee te doen, die ,echter, slechts gedeeltelijk zijn.
Ze zijn gedeeltelijk omdat oorlog in verhouding tot andere sociale
verschijnselen wordt beschouwd als een geisoleerd verschijnsel.
Volgens deze logica is oorlog niet verbonden met andere sociale
problemen zoals werkloosheid, vernietiging van het milieu of de strijd
voor economische expansie van de machtsblokken. Aldus wordt de
oorsprong ervan gezien als niet inherent aan een politiek en sociaal
systeem, maar als iets dat buiten de sociale sfeer ligt. Activisten
eindigen met het kiezen van hun fronten in plaats van de strijd in een
bredere manier te zien, waarbij wordt erkend dat er een
gemeenschappelijke oorsprong is voor onze problemen.
Dienovereenkomstig veronderstelt de humanitaire logica het tot
slachtoffer maken van de niet-westerse wereld en komt dan op voor het
recht om de beste oplossingen te bieden , zoals humanitaire oorlogen.
Het vertoog van mensenrechten is burgerlijk in haar conceptie (de
Verlichting) en heeft altijd gediend voor de rechtvaardiging van de
keuzes die worden gemaakt door de elites die over ons heersen. Het is
het vertoog dat het westen gebruikt om de eigen ideeŽn en concepten
op te leggen aan de niet-westerse wereld, een nieuw soort van morele
en politieke kruistocht. Door te proberen onze heersers tegen te werken
met hun eigen vertoog eindigen we in het legitimeren ervan. In plaats
hiervan zou de anti-oorlog beweging moeten zoeken naar een
alternatief vertoog door middel waarvan men kan optreden en spreken.
Deze staat de westerse 'activisten' slechts toe hun schuldgevoel tot rust
te brengen en waarden te bevorderen van een beschaving die is
gebaseerd op verovering en onderdrukking. Pressiegroepen en
deelstrijd hebben een verdergaande invloed; het scheiden van een
verenigd sociaal front. Verder staan de tegenstellingen en de scheiding
van de kwesties ons niet toe de eenheid van het probleem duidelijk te
zien; dit is geen andere dan de machtsverhoudingen en de
hiŽrarchische organisatie die wordt opgelegd aan ieder onderdeel van
het sociale, economische en politieke leven. Dit brengt dan de vraag
voort: wat voor soort maatschappij willen we echt? Het antwoord is een
maatschappij waarin mensen inherent en continu proberen alle
hiŽrarchische en machtsstructuren die onze menselijke situatie
onderdrukken, die leidt tot steeds meer ellende voor ons allen, te
vernietigen.

'Men wedijvert nooit echt met een organisatie zonder te wedijveren met
alle vormen van taal van die organisatie.' Guy-Ernest Debord

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center