A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trke_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kanada, Ontario, Dalton McGuinty ve Liberaller bir BBQ yapýyor vve OCAP* kendisini davet ediyor! (en)

From OCAP <ocap@tao.ca>
Date Fri, 9 Jul 2004 16:27:49 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V S
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
Allan Gardens Toplantýsý (Sherbourne ve Gerrard) 11:00am Cumartesi 28 Aðustos
Yemek ve Ulaþým Saðlanmaktadýr
Ontario Liberal Partisi bu yazýn sonlarýnda lüks bir North York
malikânesinde yýllýk sermaye-arttýrýmý barbeküsünde ("Red Hot Grits"-Kýzýl
Acý Mýsýrlar") biraraya gelecek. Destekçileriyle birlikte McGuinty ve
Bakanlarý, lüks ve istikrarýn parlaklýðýnýn tadýný çýkaracaklar-Parti
kasasýný doldurmak için daha fazla para avýna çýkarken kendi sýrtlarýný
sývazlayarak. Bu arada, il genelindeki asgari ücret yoksulluk düzeyinin
epeyce altýnda, güvenli sokaklar kanunu hapishane terbiyesi þeklinde
acýmasýzca uygulamaya konuldu, saðlýk bakým ücretleri kanunu yürürlüðe girdi
ve sözde kiracý koruma kanunu yerinde duruyor.

Ve bu arada Maliye Bakaný Greg Sorbara bu gala etkinliðinin Organizasyon
Komitesi koltuðunda oturacak zaman bulurken, refah ve malüllük [aylýðý]
alýcýlarý yaz mevsimini yüzlerinde yedikleri tokatlarýn acýsýný hissederek
geçirecekler: Liberaller daha geçenlerde - pahalýya mal olan bir Tory
hükümeti artýðý olan - Accenture (önceki adýyla Andersen Danýþmanlýk)
tarafýndan tamamlanarak yardým parasý saðlayan hukuk ve asayiþ sistemi
bilgisayar sisteminin, yalnýzca halktan kesinti yapmak üzere tasarlanan son
Liberal bütçede halka ayrýlan % 3lük yetersiz artýþý eklemeye gücü
yetmeyeceðini duyurdular. Accenture beceriksizliðinin karþýlýðý olarak
hükümetten 500 milyon $ aldý bile, öte yandan McGuinty ve Pupatello
ellerinde sosyal yardým olarak halka verecek hiçbir þey olmadýðýný iddia
ediyorlar.

Vahþi Tory kesintilerinin kaldýrýlarak bunun yerine Ontario'daki Refah ve
Malüllük ücretlerinde % 40 artýþ ve sosyal yardým ücretlerinin insanca bir
yaþam standardýna getirilmesini talep ediyoruz. Liberal Parti'nin, bu
çöküntü içerisinde, yalanlarý yüzünden insanlarýn cepleri boþ kalýrken
toplanmasýna izin vermeyeceðiz. McGuinty'nin küçük gördüðü herkese, 28
Aðustos'u toplumsal takviminde hiçbir zaman iþaretlemek istemeyeceði bir
güne çevirmemize yardým etmeleri yönünde bir çaðrý yayýmlýyoruz.

Barbekü sabahýnda Allan Gardens'ta toplanacaðýz ve birlikte Bayview ile York
Mills yakýnlarýndaki Liberal savurganlýða gideceðiz. Bu hastalýklý Liberal
kendi-kendine kutlama antremaný altüst edilebilir ve edilmeli. 28 Aðustos'ta
McGuinty'nin Partisi'nde ortaya çýkýn ve kendinizi hoþ karþýlatmayýn.

Daha fazla bilgi için, OCAP'ta bizimle baðlantý kurun.

**
Ontario Coalition Against Poverty
[Yoksulluða Karþý Ontario Koalisyonu]
10 Britain St. Toronto, ON M5A 1R6
416-925-6939 ocap@tao.ca www.ocap.ca
**
_______________________________________________
ocap mail listesi
ocap@masses.tao.ca
https://masses.tao.ca/lists/listinfo/ocap
=======================================
* [Ed. Notu: OCAP antiotoriter, antikapitalist doðrudan eylemci bir
toplumsal mücadele inisiyatifidir.]
[çeviri - b.ö./ainfos]

*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anaristlerle ilgili ve anaristleri ilgilendiren haberler
******
BLG: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
YELK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nn ana
ksmnda "subscribe listead eposta@adresiniz"
ierikli e-posta atn. yelikten kmak iin ise
"unsubscribe listead eposta@adresiniz" ierikli mail
atn.

Tm listeler iin seenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center