A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Organise! Doelen en Principes http://flag.blackened.net/af/orgireland/aimsandprins.php (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 15 Feb 2004 05:33:33 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Wie We Zijn
Organise! is een organisatie van de arbeidersklasse. We streven er
naar voor alle arbeiders een volledig en gelijk aandeel van de rijkdom
en sociale voordelen die zijn gecreŽerd door de gecombineerde arbeid
van onze klasse veilig te stellen. We richten ons op de afschaffing van
alle hiŽrarchie, en zetten ons in voor de creatie van een wereldwijde
klassenloze maatschappij: libertair communisme.
> Tegen het Kapitalisme, Uitbuiting en Onderdrukking
We strijden voor het afschaffen van de staat, het kapitalisme en de
loonslavernij en het vervangen hiervan door arbeiderscontrole over
onze industrieŽn en gemeenschappen, om de produktie en distributie
naar behoefte, niet voor winst, veilig te stellen. Om ons doel te bereiken
moeten we macht over elkaar op een persoonlijk zowel als op een
politiek niveau afschaffen.

We zijn tegen het kapitalisme; een systeem gebaseerd op de uitbuiting
van de arbeidersklasse door de heersende klasse. Met de
arbeidersklasse bedoelen we de overgrote meerderheid van de
mensheid die gedwongen is hun arbeid te verkopen om te overleven of
te overleven op het schijntje dat hen door de verzorgingsstaat wordt
aangeboden.

Organise! is tegen patriarchale en gender onderdrukking, waarbij we
erkennen dat hiŽrarchische noties van mannelijke overheersing in het
gezin en daar buiten de onderdrukking van vrouwen zowel als mannen
hebben opgelegd. Deze overheersing is versterkt door de
georganiseerde religie hand in hand met de burgerlijke democratie en
het kapitalisme. Het kapitalisme gebruikt de "traditionele" onderdrukking
van vrouwen om de arbeidersklasse verdeeld te houden.

We geloven dat het strijden tegen het racisme deel moet zijn van de
klassenstrijd. Het Libertair Communisme kan niet worden bereikt terwijl
het racisme nog steeds bestaat. Om effectief te zijn in hun strijd tegen
hun onderdrukking zowel binnen de maatschappij als binnen de
arbeidersklasse kan het voor mensen van verschillende etnische
achtergronden soms nodig zijn zich onafhankelijk te organiseren.
Echter, dit zou moeten zijn als mensen van de arbeidersklasse,
bewegingen die bestaan uit verschillende klassen proberen werkelijke
verschillen te verbergen en bereiken weinig voor de arbeidersklasse.

Ongelijkheid en uitbuiting worden ook uitgedrukt in termen van onder
andere seksualiteit, gezondheid en leeftijd en delen van de
arbeidersklasse kunnen zich bezig houden met de onderdrukking van
anderen langs deze lijnen. Dit verdeelt ons, ondermijnt de eenheid van
de klasse in de strijd, in het voordeel van de bazen. Onderdrukte
groepen, zoals die hiervoor zijn genoemd, worden versterkt door
autonome actie die de sociale en economische machtsverhoudingen
uitdaagt.

De vakbonden en Verzet op de Werkplek en in de Gemeenschap

Organise! gelooft dat vakbonden niet kunnen worden gebruikt als
instrumenten voor revolutionaire verandering. Na jaren van aanvallen
op onze klasse gaan zowel de Ierse als Britse vakbonden verder met
het niet aanbieden van strategieŽn voor effectief verzet. Doordat ze
gebaseerd zijn op 'sociaal partnerschap' en top down hiŽrarchische
controle van hun leden zijn vakbonden duidelijk meer en meer af komen
te staan van het punt van arbeidersmacht - de werkplek. We verwerpen
sociaal partnerschap tussen vakbondsleiders, bazen en de regering. In
deze 'partnerschappen' is het altijd de arbeidersklasse die lijdt. Terwijl
we de vakbonden verwerpen als onveranderlijk gaan we verder met het
hierin actief zijn op een basis niveau om te strijden voor de belangen
van de arbeidersklasse op het werk. We zullen echter verzet op de
werkplek bevorderen en niet kandidaat zijn bij vakbondsverkiezingen bij
zogenaamde 'radicale' platforms. Als zodanig bevorderen we de
vorming van verzetsgroepen op de werkplek en in de gemeenschap, die
zullen optreden als basis van militantie, waarbij verzet en directe actie
worden bevorderd, terwijl verbanden tussen vormen van strijd op de
werkplek en de gemeenschap worden opgebouwd en versterkt. We
geloven dat zulke groepen zich, als ze zich ontwikkelen, zouden moeten
federeren zowel op lokaal/regionaal niveau als naar bedrijfstak. Zulke
groepen moeten methoden van arbeidersklasse activiteit bevorderen
die ons in staat stellen alle middelen die tot onze beschikking staan in
de strijd tegen de bazen voor onszelf te gebruiken.

Het nationalisme

We zijn tegen de ideologie van het nationalisme en nationale
bevrijdingsbewegingen, die beweren dat bazen en de arbeidersklasse in
het aangezicht van buitenlandse overheersing gemeenschappelijke
belangen hebben. We steunen strijd van de arbeidersklasse tegen
racisme, genocide, ethnocide en politiek en economisch kolonialisme.
We zijn tegen de creatie van een nieuwe heersende klasse. We
verwerpen alle vormen van nationalisme, omdat ze slechts dienen om
de verdelingen in de internationale arbeidersklasse opnieuw te
definiŽren. De arbeidersklasse heeft geen vaderland en nationale
grenzen moeten worden afgeschaft.

Het Kapitalisme en het Milieu
Organise! erkent de rampzalige effecten van het kapitalisme op het
natuurlijk milieu, en gelooft dat dit het natuurlijk gevolg is van een
systeem dat zowel arbeiders als de planeet, behandelt als iets dat moet
worden uitgebuit en er mee moet worden afgerekend. We geloven dat
toegang tot een houdbare levensstijl niet een luxe voor de rijken is,
maar iets urgents en belangrijks dat moet worden uitgebreid tot de
massa van de werkende mensen. Houdbare gemeenschappen kunnen
niet ontstaan als een gevolg van het hervormen van het kapitalisme,
noch kunnen ze worden opgelegd door de staat. Met dit in gedachten,
eisen we rationele en houdbare praktijken.

De Staat

Organise! verwerpt de noties van verschillende 'linkse' partijen,
degenen die zichzelf zien als 'voorhoedes' van de arbeidersklasse, dat
de staat kan worden 'veroverd' en gebruikt tegen de bazen. De
regering, ongeacht namens wie, heeft altijd berust op overheersing en
uitbuiting, is een inherent repressieve institutie en als zodanig niet te
hervormen. De basis functie van de staat - dat wil zeggen de
rechtbanken en gevangenissen, het leger en de politie, de geheime
dienst en andere statelijke instituties - is om de belangen van de bazen
te verdedigen. De regering is een top-down institutie die macht in de
handen van enkelen legt. Alle pogingen om een 'arbeidersstaat' te
creŽren hebben alleen geleid tot verdere onderdrukking van de
arbeiders aangezien degenen die aan de macht waren hun posities
behielden en versterkten.

We geloven dat het criminele justitie systeem een produkt van de
kapitalistische maatschappij is en een instrumenteel wapen in de
onderwerping van de arbeidersklasse. We erkennen dat dit systeem
alleen belang stelt in de verdediging van de staat, het privť bezit en de
belangen van de bazen. We moeten ons organiseren om onszelf er
tegen en alle soorten van anti-sociaal gedrag, huiselijk en seksueel
geweld enz. te verdedigen, waarbij we haar slachtoffers steunen totdat
er een tijd aanbreekt dat het niet langer een bedreiging voor onze
klasse is.

Directe Actie en Revolutie

We zijn het eens met het gebruik van directe actie, zowel op de
werkplek als daar buiten. Direct Actie is een daad waardoor mensen
machtiger worden, wat ons vervolgens het vertrouwen biedt dat we
nodig hebben in onze voortgaande strijd tegen de bazen. Directe actie
zou moeten worden gelokaliseerd en er moet aan worden mee gedaan
op een gelijke en direct democratische basis.

Echte bevrijding kan alleen worden bereikt door de revolutionaire zelf-
activiteit van de arbeidersklasse op een massale schaal. Een libertair
communistische maatschappij betekent niet alleen samenwerking
tussen gelijken, maar ook actieve betrokkenheid in het scheppen en
creŽren van die maatschappij tijdens en na de revolutie. In tijden van
oproer en strijd, zullen mensen hun eigen revolutionaire organisaties
moeten creŽren die worden gecontroleerd door iedereen die er in zit.
Deze autonome organisaties zullen buiten de controle van politieke
partijen zijn, en binnen hen zullen we veel belangrijke lessen van zelf-
activiteit leren.

Organise! gelooft dat de emancipatie van de arbeidersklasse de taak is
van de arbeidersklasse zelf. Als anarchisten organiseren we ons op alle
terreinen van het leven om te proberen het revolutionaire proces vooruit
te helpen. We geloven dat sterke organisaties nodig zijn om ons tot het
einde te helpen. Anders dan zogenaamde socialisten of communisten
willen we geen macht of controle voor onze organisatie. We erkennen
dat de revolutie slechts direct kan worden uitgevoerd door de
arbeidersklasse. Echter, de revolutie moet worden voorafgegaan door
organisaties die in staat zijn om mensen te overtuigen van het
anarchistisch communistische alternatief en methode. We nemen deel
aan de strijd als libertaire communisten, en organiseren ons op een
federatieve basis. We verwerpen sectarisme en zetten ons in voor een
verenigde revolutionaire beweging.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center